Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δικαίωση της ΠΟΕΣ για τους συναδέλφους της 40 - 41σειράς ΣΤΥΑ και αντιστοίχους των άλλων όπλων

Δικαίωση για την ΠΟΕΣ έρχεται πολύ σύντομα για ένα θέμα που ανέδειξε από το 2010, με την ψήφιση του ν.3883/2010 και αφορά στους συναδέλφους της 40ης - 41ης σειράς ΣΤΥΑ και όμοιες των άλλων όπλων. Τί ζητούσαμε από το 2010;

Η παράγραφος 2 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167) να αντικατασταθεί ως εξής:

«2. Για τα στελέχη των ΕΔ που μέχρι την 31.12.2012 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ Α΄ 219 219/Α΄). Ειδικότερα για όσους εκ των ανωτέρω προέρχονται από παραγωγικές σχολές του ΠΝ, ο χρόνος των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ Α΄ 219) υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου Αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (3) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά για τους Αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της ΠΑ που μέχρι την 31.12.2012 31.12.2014 συμπληρώνουν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ Α΄ 219 219/Α΄)».