Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

1517/2008 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Μη νόμιμη η μετάθεση αξιωματικού με 24 χρόνια υπηρεσίας αυτεπαγγέλτως, έναντι άλλου συναδέλφου του που είχε ζητήσει την ίδια μετάθεση

Αριθμός απόφασης: 1517/2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δ΄
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Με μέλη τους: Γεώργιο Φαλτσέτο, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Ευαγγελία Ανδρέου και Μαρία Γκότση, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2008, με γραμματέα τη Γεωργία Ζυμοστρά, για να δικάσει την από ........., αίτηση ακυρώσεως του ........................., κατοίκου Αθηνών (οδός ..............................), ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσιά του δικηγόρο ........., διορισμένη με προφορική δήλωση του αιτούντος στο ακροατήριο κατά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που παραστάθηκε με τον Πάρεδρο του ΝΣΚ Βασίλειο Κυριαζόπουλο.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε: την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Μαρία Γκότση, που διάβασε τη σχετική έκθεσή της, εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώμη της γι΄ αυτά, την πληρεξούσια δικηγόρο του αιτούντος, που ανέπτυξε και προφορικά τους λόγους ακύρωσης και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και τον εκπρόσωπο του Υπουργού, που ζήτησε αντίθετα, να απορριφθεί η αίτηση.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει τα εξής: 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο ............., ζητείται παραδεκτώς από τον αιτούντα, Ανθυπολοχαγό, η ακύρωση της Φ.411............... κατά το μέρος που με αυτή μετατέθηκε από ................ στις ............ 

2. Επειδή, στο άρθρο 24 του Ν. 2439/1996 [ΦΕΚ 219 Α΄], «Τοποθετήσεις - μεταθέσεις, - Κριτήρια τοποθετήσεων - μεταθέσεων» ορίζεται ότι: « 1. Οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των αξιωματικών γίνονται με κύριο κριτήριο την αύξηση της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και διενεργούνται
ως εξής: α] ..... β] Εντός των κλάδων : [1] Ανώτατων και Ανωτέρων. Από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. [2] Κατώτερων. Από τον αρχηγό του οικείου Κλάδου..... 2. Με προεδρικό διάταγμα που προκαλείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά
από εισήγηση του Σ.Α.Γ.Ε., καθορίζονται τα κριτήρια, με βάση τα οποία θα διενεργούνται οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των αξιωματικών και ο προγραμματισμός τους τουλάχιστον δύο [2] έτη πριν από την υλοποίησή τους». Εξάλλου, με την υπ΄ αριθμ. 4- 3/2005 Πάγια Διαταγή «ΠΕΡΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ» προβλέπονται τα εξής : « 1. ..... 2. Οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των Στρατιωτικών, γίνονται με κύριο κριτήριο την αύξηση της μαχητικής ικανότητας του Στρατού και την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 του [ιδ] σχετικού - [δηλαδή του ν. 2439/1996]. Οι ατομικές και οικογενειακές ανάγκες των τοποθετουμένων και μετατιθεμένων Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών λαμβάνονται υπόψη και ικανοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου..... 6. ..... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - 1. Κανόνες Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων. α] ..... δ] Δε μετατίθενται προτού συμπληρώσουν τουλάχιστον διετή υπηρεσία στη φρουρά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται να μειωθεί ο χρόνος υπηρεσίας τους, για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών ή σοβαρών προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών, πλήρως αιτιολογημένων σε κάθε περίπτωση.....

3. Επειδή, από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι: α] οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων διενεργούνται με βάση κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, ο δε προγραμματισμός τους γίνεται δύο [2] τουλάχιστον έτη πριν την υλοποίησή τους, β] οι αξιωματικοί δεν μετατίθενται πριν συμπληρώσουν διετή υπηρεσία στη φρουρά, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να μειωθεί ο χρόνος υπηρεσίας τους, για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών ή οικογενειακών αναγκών, στην περίπτωση όμως αυτή απαιτείται ειδική και πλήρης αιτιολογία και γ] οι τοποθετήσεις και μεταθέσεις των στρατιωτικών γίνονται με κύριο κριτήριο την αύξηση της μαχητικής ικανότητας του Στρατού και την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, ενώ, συγχρόνως, λαμβάνονται υπόψη και ικανοποιούνται οι ατομικές και οικογενειακές ανάγκες των τοποθετουμένων και μετατιθεμένων Αξιωματικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το ως άνω κύριο κριτήριο.

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα : Με την προσβαλλόμενη πράξη [διαταγή], ο αιτών, αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού με συνολική στρατιωτική υπηρεσία .............. ετών, μετατέθηκε αυτεπαγγέλτως από τη Μονάδα .........., που είναι ........, - στην οποία υπηρετεί από τις ............, - στη Μονάδα .............., που είναι ..........., από ............ Ως αιτιολογία για τη μετάθεση του αιτούντος, στην προβαλλόμενη πράξη αναφέρονται κατά λέξη τα εξής : «1. Γνωρίζεται ότι λόγω υπηρεσιακών αναγκών οι κατώτεροι Αξ/κοί ..........., που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «Α», μετατίθενται από τις Μονάδες που υπηρετούν στις Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες που αναγράφονται δίπλα στον καθένα..... 3. Οι υπόψη μεταθέσεις έγιναν για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών, αφού λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες τους, σύμφωνα με το [β] σχετικό». Κατά της ως άνω πράξης ο αιτών άσκησε την κρινόμενη αίτηση, με την οποία επιδιώκει την ακύρωσή της.

5. Επειδή, καταρχάς, ο αιτών προβάλλει, ότι με την από ........... αίτησή του, που υπέβαλε στο Διοικητή της Μονάδας .........., εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στην Μονάδα αυτή, αφενός για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πληρωμή στεγαστικού δανείου, ύψους ............ ευρώ, που έλαβε για αγορά πρώτης κατοικίας, [μηνιαία δόση .......... ευρώ], και αφετέρου για να μπορέσει να αποπερατώσει τις ........... σπουδές του στο ............. Μόλις πληροφορήθηκε ότι πρόκειται να μετατεθεί, κατόπιν αιτήσεώς του, είδε τον Διοικητή του όπλου του, Υποστράτηγο, ............., ο οποίος, αφού κατανόησε τα προβλήματά του, του υπεσχέθη ότι στην περίπτωση που θα εύρισκε κάποιον, ο οποίος θα τον αντικαθιστούσε, θα γινόταν δεκτό το αίτημά του, για την παραμονή του στην .........., στην ίδια ως άνω Μονάδα. Όμως, παρά τις ως άνω διαβεβαιώσεις του Διοικητή, ..............., και ενώ πρότεινε, ως αντικαταστάτη του, τον Ανθυπασπιστή ............, ..............................., το αίτημά του απορρίφθηκε.

6. Επειδή, περαιτέρω, ο αιτών προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι η ως άνω αίτηση ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτή, γιατί η προσβαλλόμενη πράξη δεν είναι νόμιμα αιτιολογημένη, αφού - ενόψει του ότι αυτός δεν έχει ακόμη συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία στη ............, στην οποία υπηρετεί από ........... - δεν εκτίθενται ειδικώς οι λόγοι που δικαιολογούν, την, κατ΄ εξαίρεση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετάθεσή του, και δε διευκρινίζονται οι συγκεκριμένες επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, για την κάλυψη των οποίων μετατέθηκε κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι δεν αμφισβητείται από τη Διοίκηση, με τις κατατεθείσες απόψεις της, ότι υπεδείχθη από αυτόν στην Υπηρεσία για την αντικατάστασή του, ο Ανθυπασπιστής ............................, ο οποίος οικειοθελώς προσφέρθηκε προς τούτο. Περαιτέρω δε ισχυρίζεται ότι πάσχει από .........., που είναι .............. επηρεαζόμενο από τη ψυχολογική του κατάσταση.

7. Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης, όπως αυτή εκτέθηκε κατά λέξη, δεν είναι επαρκής και νόμιμη. Τούτο δε, διότι δεν διευκρινίζεται γιατί μεταξύ των δύο, δηλαδή του αιτούντος Ανθυπολοχαγού και του Ανθυπασπιστή............... επιλέχθηκε ο αιτών, προκειμένου να μετατεθεί από .........., στις .............., ενώ ο ανωτέρω Ανθυπασπιστής είχε οικειοθελώς προσφερθεί προς τούτο, ενόψει και του γεγονότος ότι ο αιτών δεν είχε ακόμη συμπληρώσει διετή υπηρεσία στη ..............., στην οποία υπηρετούσε από ............. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατέθηκαν και όσα εκτέθηκαν ανωτέρω (σκ. 3) ο σχετικός λόγος της αιτήσεως ακυρώσεως είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και η υπόθεση να αναπεμφθεί στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή να την κρίνει με νέα νόμιμη αιτιολογία.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει τη Φ.411............ διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κατά το μέρος που με αυτή ο αιτών μετατέθηκε από την ............ στις ..........

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για να ενεργήσει νόμιμα, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.

Ορίζει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα.

Επιβάλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, που ανέρχεται σε διακόσια εξήντα τέσσερα (264) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου 2008 και η απόφαση δημοσιεύτηκε στην ίδια πόλη σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 25 Ιουλίου 2008.


        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΛΤΣΕΤΟΣ                  ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΥΜΟΣΤΡΑ

Πηγή mil-law.gr