Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.ΛΟ.Α.Α. - Αναστέλλεται η προκαταβολή έναντι εφάπαξ

Ε.ΛΟ.Α.Α. - Αναστέλλεται η προκαταβολή έναντι εφάπαξ

Με το υπ΄ αριθμ. Φ.950/ΑΔ.1228/Σ.477/11.2.2020 έγγραφό του ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας (Ε.ΛΟ.Α.Α.) γνωρίζει ότι, στην υπ΄ αριθμ. 1/06-02-2020 συνεδρίαση της Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Α., αποφασίστηκε η αναστολή χορήγησης προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος του άρθρου 18 του ΝΔ 398/1974, για το οικονομικό έτος 2020, λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου και τη συνεχή προσπάθειά του για μείωση και μηδενισμό των απλήρωτων - ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, καθώς επίσης και το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης στον οικείο ΚΑΕ. 

Ε.ΛΟ.Α.Α. - Αναστέλλεται η προκαταβολή έναντι εφάπαξ