Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.ΛΟ.Α.Α. - Από 28.7.2018 χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος

Ε.ΛΟ.Α.Α. - Από 28.7.2018 χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος

Η Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Α., κατά την υπ΄ αριθμ. 6/08-06-2018 συνεδρίασή της αποφάσισε μεταξύ άλλων, την εξέταση αιτήσεων χορήγησης προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη την εγγεγραμμένη πίστωση στο τρέχον Π/Υ του Ε.ΛΟ.Α.Α., η οποία ανέρχεται σε ποσό ευρώ ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00 €).

Η προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος για το τρέχον οικονομικό έτος δύναται να χορηγηθεί με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

  • Το ποσό προκαταβολής που θα μπορεί να αιτηθεί κάθε μέτοχος, έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσαετή μετοχική σχέση με το Ταμείο, ανέρχεται από ευρώ έξι χιλιάδες (6.000,00 €) το ελάχιστο έως ευρώ δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00 €) το μέγιστο. Σε περίπτωση που το ποσό των 15.000,00 € είναι ανώτερο από το 60% του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος, το ανώτερο ποσό της προκαταβολής που θα μπορεί να λάβει ο μέτοχος θα ανέρχεται στο 60% αυτού.
  • Προτεραιότητα δίνεται στην εξέταση αιτήσεων μετόχων οι οποίοι δεν έχουν λάβει άλλη προκαταβολή στο παρελθόν, με δεύτερη προτεραιοποίηση τη χορήγηση πρώτης προκαταβολής και Τρίτη προτεραιοποίηση τη χορήγηση δεύτερης προκαταβολής.
  • Οι αιτήσεις που περιέρχονται στο Ταμείο θα εξετάζονται από την Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Α. προς έγκριση κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου του Μ.Τ.Α. Επιπλέον όσες αιτήσεις περιέλθουν στο Ταμείο μετά την πλήρη απορρόφηση του εγγεγραμμένου ποσού στον Π/Υ Ε.ΛΟ.Α.Α. και έως την 31/12/2018 θα τίθενται στο αρχείο, χωρίς να εξεταστούν και να τεθούν προς έγκριση στην Δ.Ε./Ε.ΛΟ.Α.Α.

Η ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης προκαταβολών ορίζεται η Πέμπτη 28 Ιουλίου 2018. Επισημαίνεται ότι όποια σχετική αίτηση περιέλθει στο Ταμείο πριν την προαναφερθείσα ημερομηνία θα θεωρείται εκπρόθεσμη.

Ε.ΛΟ.Α.Α. - Από 28.7.2018 χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματοςΕ.ΛΟ.Α.Α. - Από 28.7.2018 χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος