Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ειδική άδεια εκλογών για τους στρατιωτικούς

Ειδική άδεια εκλογών για τους στρατιωτικούς

ΘΕΜΑ : Εκλογές

α. Φ.271/4/210/448/Σ.2655/24 Απρ 19/ΓΕΕΘΑ/Β ́ΚΛ/Β1/ΤΔΘ

β. ΔΙΔΑΔ / Φ.69 / 101 / οικ.18066 / 08-05-2019 / Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Χορήγηση αδειών στους δημόσιους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις προσεχείς Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές, καθώς και τις Εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2019»

1. Κατόπιν (β) σχετικού και σε συνέχεια (α) ομοίου, που αφορούν στη χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις προσεχείς Δημοτικές – Περιφερειακές Εκλογές και για την ανάδειξη των Ελλήνων- μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλογές, καθορίζονται τα ακόλουθα:

α. Για τη μετάβαση του προσωπικού στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος και την επιστροφή του στον τόπο που εδρεύει η Μονάδα - Υπηρεσία όπου υπηρετεί, θα χορηγηθεί ειδική άδεια απουσίας, ως εξής:

(1) Στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, για το οποίο δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

(α) Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση από 100 έως και 200 χιλιόμετρα, θα λάβουν ειδική άδεια
απουσίας διάρκειας μίας (1) εργάσιμης ημέρας.

(β) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200 και έως και 400 χιλιόμετρα, θα λάβουν ειδική άδεια απουσίας διάρκειας δύο (2) εργάσιμων ημερών.

(γ) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων θα λάβουν ειδική άδεια απουσίας διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, εφόσον
κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

(δ) Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

(2) Στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, για το οποίο εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

(α) Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση από 200 έως και 400 χιλιόμετρα, θα λάβουν ειδική άδεια απουσίας διάρκειας μίας (1) εργάσιμης ημέρας.

(β) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 400 χιλιομέτρων θα λάβουν ειδική άδεια απουσίας διάρκειας δύο (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.

(γ) Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

β. Στο προσωπικό που υπηρετεί σε Μονάδες – Υπηρεσίες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένης της νήσου «Κ» και επιθυμεί να ψηφίσει στην Ελλάδα με δικά του έξοδα, να χορηγείται, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές – επιχειρησιακές ανάγκες, ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών.

γ. Τέλος, στο προσωπικό, το οποίο κατά την ημέρα των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων- μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (26 Μαϊ 19) εκτελεί 24ωρη υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους του τόπου όπου εδρεύει η Μονάδα του ή σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, να χορηγείται ολιγόωρη άδεια,στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

2. Οι ανωτέρω διευκολύνσεις ισχύουν και για τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυρ 2 Ιουν 19.

3. Όσοι κάνουν χρήση της ειδικής εκλογικής άδειας των υποπαραγράφων 1 α έως γ του παρόντος, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Μονάδα – Υπηρεσία που υπηρετούν, βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου, από την οποία θα προκύπτει ρητώς η συμμετοχή τους στις εκλογές.

Ειδική άδεια εκλογών για τους στρατιωτικούς