Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γ.Ε.Ν. - Προκήρυξη θέσεων Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για κάλυψη από Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατόπιν μετάταξης, έτους 2019

Γ.Ε.Ν. - Προκήρυξη θέσεων Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για κάλυψη από Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατόπιν μετάταξης, έτους 2019

Προκήρυξη θέσεων Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) για κάλυψη από Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), κατόπιν μετάταξης, έτους 2019.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 έως 13 του ν. 3883/2010, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», (Α΄ 167) και ιδίως του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10.

2. Την αριθμ. 247153α/09-08-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).

3. Την αριθμ. 69 απόφαση της 12ης/06 Μαΐου 2019 Συνεδρίασης της Ολομελείας του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ. 387/2019 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Προκηρύσσονται, για το έτος 2019, τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ που θα καλυφθούν από Εθελοντές Μακράς θητείας (Ε.Μ.θ.) ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) του ΠΝ με μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η ειδικότητα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να προσιδιάζει στον τίτλο σπουδών των μετατασσομένων.

2. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ενδεικτικοί κατεχόμενοι τίτλοι σπουδών, καθώς και οι ειδικότητες/εξειδικεύσεις καθορίζονται στο Παράρτημα «Β».

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν άντρες και γυναίκες Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.

4. Οι επιθυμούντες μετάταξη απαιτείται να υποβάλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση, ως Παράρτημα «Α», επισυνάπτοντας σε αυτήν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου που κατέχουν, καθώς και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται επιπλέον η επισύναψη στην αίτηση:

α. Βεβαίωσης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

β. Επίσημη μετάφραση του επικυρωμένου τίτλου σπουδών στην ελληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

5. Οι αιτήσεις, αφού πρωτοκολληθούν από τις Μονάδες ή Υπηρεσίες, υποβάλλονται απευθείας στο ΓΕΝ/Β3 για έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της εν λόγω Διεύθυνσης, το αργότερο έως την 10η Φεβρουαρίου 2020. Εν συνεχεία, με μέριμνα του ΓΕΝ/Β3, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στη Γραμματεία του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

6. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης.

β. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειμένου τους.

γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς".

δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από τα προβλεπόμενα σχολεία της ειδικότητας του, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς".

7. Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

8. Η απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της, κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.

9. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απόρριψη της προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες μετατασσομένων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η μετάταξη όσων επιλέγονται, ο καθορισμός της ειδικότητας που τους απονέμεται, οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

10. Οι μετατασσόμενοι εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας τους ειδικότητας μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με αυτούς ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

11. Τα Παραρτήματα «Α» και «Β» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2020

ΓΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Μ ΥΠΑΞΚΩΝ ΠΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd