Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ουδεμία φορολογική υποχρέωση για τα αναδρομικά των στρατιωτικών - ποιοι πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου φορολογική δήλωση

Ουδεμία φορολογική υποχρέωση για τα αναδρομικά των στρατιωτικών - ποιοι πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου φορολογική δήλωση

ΘΕΜΑ: Φορολογία Εισοδήματος Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Φορολόγηση Εφάπαξ Χρηματικού Ποσού Ν.4575/2018)

α. Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α ́167) «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος»
β. Ν.4575/2018 (ΦΕΚ Α ́ 192) «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 [...] και Άλλες Διατάξεις»
γ. Ν.4582/2018 (ΦΕΚ Α ́208) «Θεματικός Τουρισμός-Ειδικές Μορφές Τουρισμού-Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό [...] και Άλλες Διατάξεις»
δ. Φ.841/108/1418793/Σ.5745/07 Δεκ 18/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
ε. Φ.841.61/12/1420427/Σ.6038/19 Δεκ 18/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α
στ. SIC:ΤΒΑ/03 ΑΠΡ 19/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4Α
ζ. Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α ́65) «Ι.Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ.Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065 [...] και Άλλες Διατάξεις»
η. Φ.800/691/29790/Σ.7562/06 Μαϊ 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
θ. Αριθμ. Α.1187/07 Μαϊ 19/Απόφαση ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β ́1642)
«Τροποποίηση της Α.1009/2019 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ [...] για το Φορολογικό Έτος 2018»
ι. Αριθμ. Ε.2071/09 Μαϊ 19/Εγκύκλιος ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:9ΗΙΠ46ΜΠ3Ζ-ΕΥ8)

1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια του (στ) σχετικού και κατόπιν του (η) ομοίου, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του (ζ) σχετικού και τα διαλαμβανόμενα στη (ι) όμοια ερμηνευτική εγκύκλιο, τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 10 έως 15 του (β) σχετικού, απαλλάσσονται από την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του (α)  ομοίου.

2. Επιπρόσθετα γνωρίζεται ότι, στο πλαίσιο των καθοριζομένων στη (θ) σχετική Απόφαση της ΑΑΔΕ, αναλήφθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες από τη Στρατιωτική Υπηρεσία και καθίσταται πλέον σκόπιμη η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (φορολογικού έτους 2018), μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΑΧΙSnet.

3. Σημειώνεται ότι, τα στελέχη που έχουν ήδη υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση έτους 2018, πριν την ημερομηνία έκδοσης του (ζ) σχετικού νόμου (24 Απρ 19), κρίνεται αναγκαίο όπως υποβάλλουν εκ νέου τροποποιητική δήλωση, για τη φορολογική τους τακτοποίηση. 

4. Υπενθυμίζεται το (ε) σχετικό, σύμφωνα με το οποίο η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων των παραπάνω εφάπαξ χρηματικών ποσών,
εξαντλήθηκε μετά τη διενέργεια παρακράτησης φόρου με συντελεστή 20% επί του αντίστοιχου καταβαλλόμενου ποσού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του (γ) ομοίου.

Ουδεμία φορολογική υποχρέωση για τα αναδρομικά των στρατιωτικών - ποιοι πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου φορολογική δήλωση