Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Ανακοίνωση - ενημέρωση για τα δικαιολογητικά φρουρών προτίμησης ΣΞ

Π.Ο.Ε.Σ. - Ανακοίνωση - ενημέρωση για τα δικαιολογητικά φρουρών προτίμησης ΣΞ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατά τη χρονική περίοδο υποβολής της δήλωσης του τόπου προτίμησης των υπηρετούντων στον ΣΞ στελεχών, υποβλήθηκαν από αριθμό συναδέλφων μας δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν των ευεργετημάτων των νόμων, προσκομίζοντάς τα στους αρμοδίους (1α Γραφεία). Ωστόσο διατυπώθηκαν παράπονα ότι τα δικαιολογητικά αυτά τα είδαν μάτια που δεν εδικαιούντο να τα δουν, περιπαίζοντας και χλευάζοντας το πρόβλημα (ιδίως υγειονομικής φύσης) που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι, φέρνοντάς τους σε δύσκολη θέση κατά την οπτική επαφή μετά συναδέλφων τους.

Με αφορμή τα ως άνω παράπονα οφείλουμε να γνωρίσουμε/υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα:

Τα εμπεριεχόντα προσωπικά δεδομένα δικαιολογητικά και με το δεδομένο ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί εισέτι ο υπεύθυνος επεξεργασίας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων αυτών στις Μονάδες θεωρούμε ότι μπορούν να προσκομίζονται εντός κλειστού σφραγισμένου φακέλου.  

Περαιτέρω, η διαδικασία υποχρεωτικής υποβολής υπεύθυνης δήλωσης «Τόπου (Δήμου) προτίμησης» για το ΣΞ, διεξάγεται, ηλεκτρονικώς και μόνο, μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΣ («www.army.gr») σε συγκεκριμένα οριζόμενα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το λήγοντα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) εκάστου στελέχους, η οποία (υπεύθυνη δήλωση) άπαξ και υποβληθεί δεν ανακαλείται ηλεκτρονικώς.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης παράγεται ηλεκτρονικό αρχείο (pdf) με τέσσερα (4) τμήματα.

  • 1ο Τμήμα: Έντυπο «Βεβαίωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης». Τυπώνεται σε 1 αντίγραφο και υποβάλλεται υπογεγραμμένο στη Μονάδα.
  • 2ο Τμήμα: Έντυπο «Δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται να προσκομιστούν από το στέλεχος στη Μονάδα». Τυπώνεται σε 2 αντίγραφα και υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά (σε 2 αντίγραφα) και τυχόν ειδική αναφορά (σε 2 αντίγραφα).
  • 3ο Τμήμα: Έντυπο «Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599.1986. Τυπώνεται σε 1 αντίγραφο και υποβάλλεται υπογεγραμμένη στη Μονάδα.
  • 4ο Τμήμα: Ηλεκτρονικό αρχείο «Στοιχεία που καταχωρήθηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των τόπων προτίμησης». Τηρείται στο αρχείο του στελέχους.

Με το όρο ειδική αναφορά νοείται η ατομική αναφορά, με την οποία μπορεί το στέλεχος:

  • Να ζητήσει υπηρέτηση σε συγκεκριμένη Μονάδα, τόπο, φρουρά.
  • Να εκθέσει οποιοδήποτε λόγο – γεγονός που σχετίζεται με τις τακτικές μεταθέσεις και δεν συμπεριλαμβάνεται στο υποβαλλόμενο ηλεκτρονικό έντυπο.

Οι ΔΙΠΡΟ-ΔΜΠ και τα 1α Γραφεία - Γραφεία Προσωπικού του ΣΞ, οφείλουν να παραλαμβάνουν:

- Το 1ο και 3ο Τμήμα «Βεβαίωση ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης τόπου προτίμησης» και «Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986» και να τα καταχωρούν ενυπόγραφα, αφού τα επικυρώσουν, στα ατομικά έγγραφα των στελεχών.

- Σε 2 αντίγραφα και να συντάσσουν 2 όμοιος φακέλους με τα εξής:

  • Το 2ο Τμήμα «Δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται να προσκομίσετε στη Μονάδα», με την υπογραφή του στελέχους στο κάτω δεξί τμήμα του εντύπου.
  • Τυχόν ειδική αναφορά, η οποία αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου θα επισυνάπτεται εντός κλειστού φακέλου με τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Επισυναπτόμενα αρχεία