Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Το ΥΠ.Ε.Κ.Α. απαντά για το θέμα της ασφάλειας του στρατιωτικού προσωπικου

Π.Ο.Ε.Σ. - Το ΥΠ.Ε.Κ.Α. απαντά για το θέμα της ασφάλειας του στρατιωτικού προσωπικου

Μετά το υπ΄ αριθμ. 318/2019 έγγραφό μας, σχετικά με την απώλεια ζωής στρατιωτικών ως απόρροια των αυξημένων καθηκόντων και του εργασιακού στρες (δείτε εδώ) και το ερώτημα που κατατέθηκε, με τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το ΚΚΕ (δείτε εδώ), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απάντησε ότι:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποδίδει μεγάλη σημασία στα  θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, αναπτύσσοντας μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του δράσεις, σε επιτελικό (νομοθετικό, οργανωτικό, ενημερωτικό και ερευνητικό) και σε ελεγκτικό επίπεδο. Βασικός στρατηγικός του στόχος είναι η δημιουργία περισσότερο ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα που θα διασφαλίζουν την υγεία και θα προάγουν την ευημερία των εργαζομένων. Οι γενικές αρχές της πολιτικής για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας περιλαμβάνονται στον Κώδικα Νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων(Κ.Ν.Υ.Α.Ε) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α΄).Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ΚΝΥΑΕ αναφέρεται ότι: «Οι διατάξεις του  κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα». Ειδικότερα,στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι: «Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται και στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση αυτή: α) για το  ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων  διατάξεων και β) για το ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1.» Το Υπουργείο μας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από το έργο των ενόπλων δυνάμεων και προσπαθώντας να διευκολύνει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια εξέδωσε το πδ 135/2014 (ΦΕΚ 218 Α’), για τον καθορισμό των ειδικοτήτων τεχνικού ασφάλειας στις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων με το οποίο ορίζονται τα προσόντα των τεχνικών ασφάλειας στις Ένοπλες Δυνάμεις και δίνει το δικαίωμα να ανατίθενται καθήκοντα ΤΑ σε αποφοίτους των παραγωγικών σχολών του Υπουργείου Άμυνας. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «…δύναται να ανατίθενται καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας,  πέραν των ειδικοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε, και σε ένστολο προσωπικό ...».

Επίσης, το Υπουργείο Άμυνας, διοργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ-ΤΕΙ για το προσωπικό, το οποίο υπηρετεί στις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, και δύναται να του ανατεθούν καθήκοντα ΤΑ, τα οποία διενεργούνται κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Βασικό χαρακτηριστικό του παραπάνω θεσμικού πλαισίου είναι η νομική έννοια της αποκλειστικής ευθύνης του εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και (όπου προβλέπεται) ιατρού εργασίας, καθώς και να παρέχει κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Ο εν γένει έλεγχος των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία διενεργείται από τους αρμόδιους επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας στην εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).Σχετικά με τα μέλη των Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στην Επιχείρηση (Ε.Υ.Α.Ε.) στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ΚΝΥΑΕ προβλέπεται ότι: «Τα συμβούλια εργαζομένων υποδεικνύουν τα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. από τα μέλη τους. Αν στην επιχείρηση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι ή συμβούλια εργαζομένων που προβλέπονται από νόμο, οι εργαζόμενοι εκλέγουν σε γενική συνέλευση που συγκαλείται για το σκοπό αυτό κάθε δύο χρόνια, τα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπό τους, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, με άμεση και μυστική ψηφοφορία.». Στην συνέχεια, στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: «Οι υποψήφιοι  για την Ε.Υ.Α.Ε. αναγράφονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ψηφίσει από το ψηφοδέλτιο τόσους υποψηφίους, όσος ο αριθμός των μελών της Ε.Α.Υ.Ε. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας ακολουθεί κλήρωση. Οι αμέσως επόμενοι σε αριθμό ψήφων αναδεικνύονται αναπληρωματικά μέλη.».

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΚΕ ΑΠΑΝ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd