Υπλγος (ΦΔΒ) Ντουκάκης Γρηγόριος

Υπλγος (ΠΖ) Ανδρονίδης Ιωάννης

Ανθστης (ΤΘ) Ψαρράς Ιωακείμ Δημήτριος