Αντχος (Ε) Ντίγος Νικόλαος ΠΝ

Πχης (Ε) Κυριακόπουλος Κυριάκος ΠΝ

Υπχος (Ε) Χάνας Ιωάννης ΠΝ