Ανθστης (Δ/ΥΛ) Ζερβούδης Παντελής 

Ακστης (Τ/ΨΥΚΤ) Τζανετής Νικόλαος