Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
shma.jpg

 

ΠΡΟΣ: Μέλη ΕΣΠΕΕΔΤΑ                                                 Σκαραμαγκάς 13 Φεβ 2020

                                                                                         Αρ. Πρωτ. 30/2020

 

                                                                                       
ΚΟΙΝ.: - ΕΣΠΕΕΔΤΑ

ΘΕΜΑ Δικαστική Διεκδίκηση Ειδικής Αποζημίωσης Νυχτερινής Απασχόλησης του άρθρου 127 παρ. Δ περ. β’ του ν. 4472/2017.

ΣΧΕΤ :     α. Αρ. πρωτ. 246/12 Φεβ 2020/ΠΟΕΣ.

β. Το από 11.2.2020 ενημερωτικό σημείωμα κ. Γ. Αντωνακόπουλου.

 

 Σας αποστέλλουμε το (β) σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του νομικού παραστάτη της Π.Ο.Ε.Σ., κ. Γεωργίου Αντωνακόπουλου, όπως αυτό μας διαβιβάστηκε με το (α) όμοιο, με τα συνημμένα σε αυτή δύο έντυπα, που αφορούν στη δικαστική διεκδίκηση της αποζημίωσης για τη νυκτερινή απασχόλησή μας, όπως νόμος ορίζει.

 Για την κατοχύρωση των αξιώσεων σας των προηγούμενων ετών (2017- 2019), για τις νυχτερινές ώρες που απασχοληθήκατε και για τις οποίες δεν λάβατε την ειδική αποζημίωση του άρθρου 127 παρ. Δ περ. β’ ν. 4472/2017 ούτε το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων, μπορείτε να υποβάλετε στην Ένωση μας τα κάτωθι δικαιολογητικά για συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές που θα ασκηθούν από το δικηγορικό γραφείο του κ Αντωνακόπουλου:

 α) Στοιχεία πελάτη συμπληρωμένα

 β) Εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής

 γ) Βεβαίωση (ή επιμέρους βεβαιώσεις) της Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν οι νυχτερινές ώρες κατά τις οποίες απασχολήθηκε το στέλεχος ανά μήνα το διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2019.

 δ) Μισθοδοτική κατάσταση οιουδήποτε μήνα έτους 2017 (με το παλιό μισθολόγιο) από την οποία να προκύπτει ότι το στέλεχος λάμβανε το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων και μισθοδοτική κατάσταση οιουδήποτε μήνα έτους 2019 (νέο μισθολόγιο ν.4472/2017).

 ε) Αντίγραφο τυχόν κατατεθείσας στην Υπηρεσία αίτησης, με την οποία ζητείται η καταβολή της αποζημίωσης νυχτερινής απασχόλησης.

 Το κόστος συμμετοχής στις ανωτέρω αγωγές (για την κάλυψη των εξόδων κατάθεσης και εκδίκασης από τους συνεργάτες του γραφείου στα κατά τόπον αρμόδια διοικητικά πρωτοδικεία) θα ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ.

 Τονίζεται ότι η συγκέντρωση των ανωτέρω δικαιολογητικών γίνεται σε επίπεδο Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη μας.