Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α. - Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μερίσματα, ΒΟΕΑ κλπ)

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α. - Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μερίσματα, ΒΟΕΑ κλπ)

ΘΕΜΑ : Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μερίσματα – ΒΟΕΑ κλπ)

α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

β. Ν.4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139, «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις»)

γ. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

1. Με τον (α) σχετικό νόμο, από 01.1.2017 και εντεύθεν, θεσπίστηκε το νέο μισθολόγιο αναφορικά με τους μισθούς των προσώπων που εντάσσονται στο ειδικό μισθολόγιο, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών.

2. Τα Μετοχικά Ταμεία Ναυτικού (ΜΤΝ) και Αεροπορίας (ΜΤΑ) προέβησαν εγκαίρως σε νομοθετικές παρεμβάσεις και ήδη, με τα άρθρα 57, 58 και 59 του (β) σχετικού, επήλθε η εναρμόνιση του νέου μισθολογίου με τα μερίσματα και τις κάθε είδους παροχές τους (ΒΟΕΑ κλπ).

3. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) δεν έχει εισέτι εναρμονιστεί, με αποτέλεσμα, όπως μας ενημέρωσαν μέλη μας, να χορηγεί προκαταβολή του βοηθήματος οικονομικής και επαγγελματικής αυτοτέλειας και όχι ολόκληρο το δικαιούμενο ποσό, αλλά και μειωμένα μερίσματα και εφάπαξ βοηθήματα.

4. Εξ όσων γνωρίζουμε, το ΜΤΣ επανειλημμένως προωθεί νομοθετική ρύθμιση (ακόμη και με τροπολογία) προκειμένου να εναρμονιστεί με το νέο μισθολόγιο, πλην όμως τούτη δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποιο νομοσχέδιο ώστε να δοθεί μια, έστω και καθυστερημένα, λύση. Πρόσφατα μάλιστα, στο σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε προς διαβούλευση και σχολιασμό, υπήρξε η παράγραφος 11 στο άρθρο 63, με την οποία μετά το άρθρο 23 του π.δ. της 10 Μαΐου/20 Ιουλίου 1926 θα προστίθετο άρθρο 23Α, από 01.01.2017, πλην όμως τούτη η παράγραφος αποσύρθηκε εκ νέου και εν τέλει ψηφίστηκε και έγινε νόμος του Κράτους [ιδέτε (γ) σχετικό)] χωρίς αυτή τη νομοθετική παρέμβαση.

5. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την παρέμβασή σας για επίσπευση των όποιων νομοθετικών ενεργειών απαιτούνται προς επίλυση του προβλήματος.

Επισυναπτόμενα αρχεία