Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.: Σκεπές από επικίνδυνο αμίαντο σε στρατόπεδα της Λέσβου

Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.: Σκεπές από επικίνδυνο αμίαντο σε στρατόπεδα της Λέσβου

ΘΕΜΑ : Ασφάλεια Προσωπικού κατά την Εργασία

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 72/01.10.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ. (ΟΣΣ)

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.), με το οποίο αναφέρεται η ύπαρξη σκεπών, σε κτίρια ευρισκόμενα εντός στρατοπέδων του οικείου Σχηματισμού, κατασκευασμένων από αμίαντο (ΕΛΕΕΝΙΤ), υλικό το οποίο θα έπρεπε να είχε αποσυρθεί από το έτος 2005.

2. Προκειμένου να προληφθούν τυχόν επιβλαβή για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται στους ανωτέρω χώρους περιστατικά, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τι λήψη αναγκαίων μέτρων.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

4. Τα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, το Σ.ΕΠ.Ε. και το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την ανάληψη ενεργειών αρμοδιότητάς τους, γνωρίζοντάς μας σχετικώς.

...............................................

ΘΕΜΑ : Ασφάλεια προσωπικού κατά την εργασία

ΣΧΕΤ : Οδηγία 1999/77/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1999 για την έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αμίαντος) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. Είναι γνωστό ότι ο αμίαντος είναι ένα ινώδες υλικό, μηχανικά ισχυρό και άκρως ανθεκτικό στη θερμότητα και τη χημική επίθεση, η πιο διαδεδομένη δε μορφή του (το γνωστό σε όλους «ΕΛΛΕΝΙΤ») συναντάται ακόμη και σήμερα σε σπίτια παλαιάς κατασκευής, αλλά και στους χώρους εργασίας μας, στα στρατόπεδα, σε διάφορα κτίρια. Έως το 1995 η Ελλάδα συγκαταλεγόταν στους επτά (7) μεγαλύτερους προμηθευτές αμιάντου στον κόσμο, παράγοντας εκατό χιλιάδες (100.000) τόνους χρυσότιλου (λευκού) αμιάντου ετησίως.

2. Από τη 01.1.2005, με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει απαγορευτεί η εμπορία και η χρήση όλων των τύπων αμιάντου, ενώ ο ήδη εγκατεστημένος αμίαντος θα έπρεπε σταδιακά να απομακρυνθεί, ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος μόλυνσης, καθόσον τούτος (αμίαντος) είναι άκρως επικίνδυνος, καθώς τα υλικά του (του αμιάντου) όταν γεράσουν, σπάσουν ή διαταραχθούν απελευθερώνουν πολύ μικρές ίνες, ικανές να εισέλθουν στο σώμα με την εισπνοή, οι οποίες (ίνες) καθίστανται υπεύθυνες για σοβαρότατες ασθένειες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται η αμιάντωση (μη αναστρέψιμο έγκαυμα του πνεύμονα που προκαλεί σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα), ο καρκίνος των πνευμόνων και το μεσοθηλίωμα (ανίατη μορφή καρκίνου της εσωτερικής επένδυσης του θώρακα ή του κοιλιακού τοιχώματος. Οι ασθένειες που συνδέονται με τον αμίαντο αναπτύσσονται σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα συμπτώματα της αμιάντωσης ενδέχεται να εκδηλωθούν μετά από 10 έως 20 χρόνια και καρκίνων που συνδέονται με τον αμίαντο έως και μετά από 40 χρόνια.

3. Η Ένωσή μας προσφάτως έγινε κοινωνός έντονου προβληματισμού και ανησυχίας των συναδέλφων, καθώς δεκατέσσερα (14) έτη μετά την οριστική απαγόρευση χρήσης του ως άνω υλικού σε πλείστα κτίρια των Μονάδων του Σχηματισμού εξακολουθούν να υπάρχουν σκεπές από αμίαντο (ΕΛΛΕΝΙΤ), με άμεσο κίνδυνο για την υγεία του προσωπικού.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προλάβουμε ασθένειες που ενδέχεται να εκδηλωθούν στο προσωπικό που εργάζεται στα υπόψη κτίρια, η Ένωσή μας προτείνει:

α. Την άμεση καταγραφή και ενημέρωση της Ένωσης για όλα τα κτίρια του Σχηματισμού οι σκεπές των οποίων είναι κατασκευασμένες από αμίαντο (ΕΛΛΕΝΙΤ), με κοινοποίηση στην Ένωσή μας των λόγων της μη εισέτι απομάκρυνσής τους.

β. Την έκδοση και χορήγηση σε όλο το προσωπικό, ή ανάρτησης όμοιας σε εμφανές σημείο σε όλους τους χώρους εργασίας, βεβαίωσης, σύμφωνα με την οποία οι Διοικήσεις έκαστης Μονάδας εντός της οποίας υφίστανται κτίρια με σκεπές αμιάντου, εγγυώνται ότι κανένας εργαζόμενος δεν εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα σε αμίαντο μεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm3, ως μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή (TWA) σε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών.

γ. Την άμεση αντικατάσταση των εν λόγω υλικών με άλλα ασφαλή υποκατάστατα ή εναλλακτικά προϊόντα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνα και θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία των εργαζομένων.

δ. Την πλήρη ενημέρωση του συνόλου των συναδέλφων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, από εξειδικευμένο προσωπικό, για τον τυχόν κίνδυνο της εργασίας τους κάτω από σκεπές αμιάντου, για τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης που υπάρχουν ή πρέπει να ληφθούν και για τις ενέργειες που οφείλουν να πράξουν εφόσον αντιληφθούν γήρανση, σπάσιμο ή διατάραξη αμιάντου.

ΠΟΕΣ 341/2019 ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΛΕΣΒΟΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΛΕΣΒ 72/2019 Ασφάλεια ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd