Πρόεδρος:

Κόλτσης Αθανάσιος

Αλχιας (ΠΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Ζαραβέλης Παύλος

Υπλγος (ΑΠΒ)

Αντιπρόεδρος:

Σιδερίδης Γεώργιος

Υπλγος (ΠΖ)

Ταμίας:

Γκούλος Νικόλαος

Αλχιας (ΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Πεντερίδης Παύλος

Λχίας (ΠΖ)

Μέλη

 Ευαγγέλου Βασίλειος

Ανθστης (ΤΘ)
   Νάιδος Θεόδωρος

Υπλγος (ΠΒ)