ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ) Μαρινέλης Χρήστος

Υπλγος (ΔΒ) Καράτσογλου Ελευθέριος

ΕΜΘ Ανθστης (ΥΓ) Παπανδρέου Ευαγγελία

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ) Δότας Ελευθέριος

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ) Σταυροθεόδωρος Γεώργιος