Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Πρόταση για συναδέλφους που επιμελούνται ΑμΕΑ

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ. - Πρόταση για συναδέλφους που επιμελούνται ΑμΕΑ

ΘΕΜΑ : Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού που επιμελούνται ΑμΕΑ

ΣΧΕΤ : Υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)

1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του σχετικού, για όσους στρατιωτικούς προστατεύουν ΑμΕΑ  ισχύουν τα εξής:

α. «Για όσους έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας».

β. «Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης».

2. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό  πρόβλημα που απασχολεί συναδέλφους μέλη μας, όπως μας το μετέφεραν οι ίδιοι, έχοντες τη δικαστική επιμέλεια ή έχουν οριστεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), είναι η παράλειψη της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού από τα ευεργετικά μέτρα που προβλέπει το σχετικό.

3. Ωστόσο, υπάρχει και ένας μικρός αριθμός συναδέλφων μας, οι οποίοι με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ή έχουν οριστεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες ΑμΕΑ, πλην όμως, όπως διαπίστωσαν μέλη μας και μας το μετέφεραν, δεν καρπώνονται των ως άνω ευεργετημάτων της σχετικής απόφασης.

4. Θεωρώντας ότι η επιβράβευση της Πολιτείας σε εκείνους τους πολίτες, οι οποίοι «τραβώντας τον δικό τους Γολγοθά», επικουρούν στην υποχρέωσή της για  βοήθεια στα ΑμΕΑ και όντας σίγουροι για την κοινωνική σας ευαισθησία, προτείνουμε την κάτωθι παρέμβαση:

«Μετά την περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 Απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1139), προστίθεται περίπτωση (γ), ως εξής: (γ) «Εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία ή έχουν ορισθεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες (πλήρως ή μερικώς) ατόμων με αναπηρία, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης».

Επισυναπτόμενα αρχεία