Πρόεδρος:

Ροδουσάκης Στυλιανός

Πχης (Ε) ΠΝ

Γεν. Γραμματέας:

Τσούκας Πέτρος

Ασμιας (ΕΟΠΛ)

Αντιπρόεδρος:

Μίχας Ηρακλής

ΕΠΟΠ Λχιας (ΕΜ)

Ταμίας:

Τερεζάκης Γεράσιμος

Λγος (ΥΠ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Χατζιδάκης Νικόλαος

Αντχος ΠΝ

Μέλος:  Μαρινάκης Νικόλαος Ανθλγος (ΤΧ) 
Μέλος:  Κάβουρας Κυριάκος
Ακστης (ΣΩΛ) ΠΝ