Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ. - Μειωμένο ωράριο εργασίας σε στρατιωτικούς

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ. - Μειωμένο ωράριο εργασίας σε στρατιωτικούς

ΘΕΜΑ : Μειωμένο Ωράριο Εργασίας σε Στρατιωτικούς

α. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

β. Φ.409/92/502292/Σ.3827/15 Μαΐ 19/ΓΕΣ/Β1/4γ.

γ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /100/10431/03.4.2019 εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με την παρ. 1 του άρθρου 9 του (α) σχετικού, επήλθαν τροποποιήσεις στο άρθρο 9 του ν. 3257/2004 (Α΄ 143) και πλέον οι δικαιούχοι στρατιωτικοί και στρατιωτικές δικαστές των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον έχουν σύζυγο ή τέκνα  με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή 50% για άτομα έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1, απολαμβάνουν μειωμένου ωραρίου εργασίας χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

Με το (β) σχετικό καθορίσθηκαν, μεταξύ των άλλων, τα υποβαλλόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με την επισήμανση ότι στην περίπτωση τέκνου το ευεργέτημα του μειωμένου ωραρίου θα ισχύει μέχρι την ενηλικίωσή του.

Θεωρούμε ότι ο (α) σχετικός νόμος ομιλούσε για ενηλικίωση αποκλειστικώς και μόνο των τέκνων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 και όχι γενικώς για όλα τα τέκνα, όπως εκ παραδρομής προφανώς ανεγράφη στο (β) όμοιο.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε η υποπερίπτωση (1) της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του (β) σχετικού εγγράφου να επαναδιατυπωθεί ως εξής: Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση τέκνου που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 το ευεργέτημα ισχύει μέχρι την ενηλικίωσή του».

Επικουρικώς σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τη (γ) σχετική εγκύκλιό του, ενημέρωσε όλα τα Υπουργεία (συμπεριλαμβανομένων και το ΥΠΕΘΑ) ότι: «…από τις προαναφερόμενες διατάξεις και τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτές δεν προκύπτει σαφής περιορισμός του δικαιώματος, ο οποίος να σχετίζεται με την ηλικία του τέκνου, με εξαίρεση την περίπτωση τέκνου που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1, ούτε με το αν το τέκνο συνοικεί με τον υπάλληλο γονέα, εργάζεται ή αυτοσυντηρείται, είναι φοιτητής, ή έχει δική του οικογένεια. Συνεπώς, ελλείψει σαφούς νομοθετικού ερείσματος για περαιτέρω περιορισμούς του ως άνω δικαιώματος, πέραν των ρητώς προβλεπόμενων, και ιδίως λόγω της ρητής αναφοράς σε ηλικιακό περιορισμό που αφορά στα τέκνα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1, η χορήγηση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου είναι δυνατή, εφόσον το τέκνο πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύουν, ανεξαρτήτως αν αυτό εργάζεται ή αυτοσυντηρείται ή είναι φοιτητής ή έχει δική του οικογένεια και με μόνο ηλικιακό περιορισμό την περίπτωση που αφορά στα τέκνα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.».

Επισυναπτόμενα αρχεία