Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. - Σταδιοδρομική εξέλιξη Φροντιστών ΣΞ

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ. - Σταδιοδρομική εξέλιξη Φροντιστών ΣΞ

ΘΕΜΑ : Σταδιοδρομική Εξέλιξη Φροντιστών

α. Α.Ν.778/1948 (ΦΕΚ Α΄ 230, «Περί Φροντιστών Μονάδων»)

β. Ν.Δ.1085/1949 (ΦΕΚ Α΄ 224, «Περί Κυρώσεως του υπ΄ αριθμ. 778/1948 Α.Ν. «περί Φροντιστών Μονάδων»)

γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

δ. ΣΚ 20-1/2003 Άρθρο 4 παρ.4 α & β (Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας Στρατευμάτων)

ε. ΣΚ 20-2/2017 Άρθρο 19 παρ. 1 (Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων)

στ. ΣΚ 105-2/1999 Τεύχος 1ο (Κανονισμός Ειδικοτήτων)

ζ. ΠαΔ 4-25/2005/ΓΕΣ (Χρόνος Δκσης ή Υπηρεσίας Στελεχών)

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το Σώμα των Φροντιστών ιδρύθηκε με τον σχετικό (α) νόμο, ο οποίος κυρώθηκε από τον (β) όμοιο.

Οι Φροντιστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού, αποτελούν ειδική κατηγορία στελεχών του Όπλου ή του Σώματος στο οποίο ανήκουν, βάση της οποίας διαχωρίζεται το προσωπικό σε Όπλα και Σώματα. Οι Αξιωματικοί Φ.Μ. δεν μετατίθενται έως τον βαθμό του Λγού, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και διαφορετικής κρίσεως από το Συμβούλιο των μεταθέσεων. Ο αριθμός κώδικα όπως αναγράφεται στο (στ) όμοιο και διαχωρίζει την ειδικότητα είναι 0780 ή 0781.

Με το (δ) σχετικό καθορίζεται η σύνθεση και η οργάνωση του Στρατού Ξηράς βάση της οποίας διαχωρίζεται το προσωπικό σε Όπλα και Σώματα.

Η ειδικότητα του Φροντιστή εντάσσεται στη γενική κατηγορία των Σωμάτων και ειδικότερα στα Λοιπά Σώματα, τα οποία είναι στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής.

Σύμφωνα με το (α) σχετικό (άρθρο 5 παρ. 1), οι Φροντιστές προάγονται υπό την ιδιότητά τους, από τον βαθμό του Ανθλγού έως τον βαθμό του Λγού, βάσει της μεταξύ τους κατά Όπλο ή Σώμα σειράς αρχαιότητας και σύμφωνα με τον νόμο περί ιεραρχίας των Αξκών. Το άρθρο 3 παρ. 4 αναφέρει ότι τους ανατίθεται υπηρεσία αποκλειστικά διαχειριστικής φύσεως του υλικού και εφοδίων της Μονάδας ή Καταστήματος του οικείου Όπλου ή Σώματος, απαγορευμένης της αναθέσεως αυτής μαχίμου υπηρεσίας, η οποία είχε ερμηνευτεί κατά το παρελθόν από το ΓΕΣ σε απάντηση αναφοράς Αξκού Φ.Μ., ότι απαγορεύεται η ανάθεση καθηκόντων Διμοιρίτη, Ουλαμαγού, Δκτή Υπομονάδας κ.λ.π.

Με το (γ) σχετικό (άρθρο 28 παρ. 4 & 5), καθορίζεται σαφώς ότι στους Αξκούς των Σωμάτων και ειδικοτήτων στα οποία ανήκει και η ειδική κατηγορία του Φροντιστή Μονάδας, δεν προβλέπεται η άσκηση διοικήσεως διότι υποχρεούνται σε ειδική υπηρεσία της ειδικότητάς τους και ότι οι θέσεις διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας πρέπει να προβλέπονται από τον Π.Ο.Υ. του κάθε κλάδου των Ε.Δ. ή του Γ.Ε.Ε.Θ.Α.

Παραφράζοντας εσφαλμένα τα όσα αναφέρονται στα (α) έως (στ) σχετικά, το (ζ) όμοιο τοποθετεί την ειδικότητα του Φροντιστή στο εδάφιο του άρθρου 28 παρ.11 του Ν.3883/2010 με την υποχρέωση, εσφαλμένα, της άσκησης διοικήσεως η οποία πολλές φορές θέτει τα στελέχη αυτά στον ετήσιο προγραμματισμό των μεταθέσεων εκάστου Όπλου.

Υπενθυμίζεται ότι τα βασικά σχολεία των φροντιστών που διενεργούνται στο Κ.Ε.Υ.Π. έως σήμερα ονομάζονται «ΦΡ - ΛΟΣ» με αντικείμενα αποκλειστικά λογιστικής – διαχειριστικής φύσεως. Επίσης, σύμφωνα με τους Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού των Μονάδων, ο Φροντιστής «ασκεί διοίκηση» επί του Υλικού που διαχειρίζεται.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις:

να διαγραφεί από το (ζ) σχετικό, στα παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε» και στη στήλη «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΤΕΛΕΙ» η λέξη «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ»,

- να αναριθμηθεί στο τμήμα «Τελικές Διατάξεις» η παράγραφος (24) ως (25) και να προστεθεί με αριθμό (24) το παρακάτω κείμενο:

«24. Στους Αξιωματικούς Φροντιστές Μονάδος, δεδομένου ότι τους ανατίθεται σύμφωνα με τον Α.Ν. 778/1948 αποκλειστικά και μόνο υπηρεσία διαχειριστικής φύσεως, ως χρόνος διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας θα λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο είναι τοποθετημένοι σε θέσεις που προβλέπονται από τους πίνακες οργανώσεως και υλικού των Μονάδων ή καταστήματος που υπηρετούν.».

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου, για τη μερίδα αυτή των στελεχών, οι οποίοι επί σειρά ετών διαχειρίζονται υλικό του δημοσίου ως δημόσιοι υπόλογοι, έχοντας αποκτήσει πείρα και πολύτιμες γνώσεις, επί του αντικειμένου που έχουν εκπαιδευτεί στα βασικά σχολεία, οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα μιας Μονάδας.