Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Επίδομα Επικινδυνότητας Πυροτεχνουργών

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. - Επίδομα Επικινδυνότητας Πυροτεχνουργών

ΘΕΜΑ : Επίδομα Επικινδυνότητας Πυροτεχνουργών

α. ΝΔ 1033/1971 (ΦΕΚ Α΄ 23, «Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς»)

β. ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210, «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων»)

γ. Το με αριθμ. πρωτ. 42/19-03-2018 έγγραφό μας (ΟΣΣ)

δ.  Αριθμ. Φ. 841/38/26939/ Σ. 5184/2018 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄1119, «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»

Με το (γ) σχετικό, η Ένωσή μας κατέθεσε πρόταση, αφορώσα στον καθορισμό των δικαιούχων του επιδόματος κινδύνου, που καταβάλλεται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ άλλων και των πυροτεχνουργών, προκειμένου αυτή να τύχει εφαρμογής στη νέα ΚΥΑ που τότε καταρτιζόταν.

Με το (δ) σχετικό, για πρώτη φορά καθορίζεται η αποζημίωση των πυροτεχνουργών που εκτελούν εργασίες καταστροφής πυρομαχικών, δικαιώνοντας την Ένωσή μας, στο κομμάτι της ένταξης τους ως δικαιούχοι επιδόματος κινδύνου. Ωστόσο, η επιδοματική πολιτική που επιλέχθηκε στο επίπεδο της οικονομικής αποζημίωσης, αδικεί κατάφωρα τους πυροτεχνουργούς ή τους οπλουργούς με εξειδίκευση πυροτεχνουργού καθώς και τους αποφοίτους πυροτεχνουργούς σχολείου εξειδίκευσης EOD που εργάζονται εκτός υπόπτων χώρων ή ναρκοπεδίων, καθώς για την ίδια εργασία της ίδιας επικινδυνότητας που εκτελείται εντός υπόπτου χώρου, καταβάλλεται μεγαλύτερη αποζημίωση σε σχέση με αν αυτή εκτελούνταν εκτός αυτού.

Προκειμένου να καταστεί σαφής η αδικία που δημιουργείται, παρατίθεται το εξής παράδειγμα καταστροφής του ιδίου πυρομαχικού εάν αυτό βρισκόταν εντός και εκτός υπόπτου χώρου από πυροτεχνουργό απόφοιτο EOD, από πυροτεχνουργό μη απόφοιτο σχολείου EOD, από οπλουργό με εξειδίκευση πυροτεχνουργού και από στρατιωτικό προσωπικό απόφοιτο σχολείου (EOD).

Α/Α

Κατηγορία Προσωπικού

ΕΝΤΟΣ

Υπόπτου Χώρου

ΕΚΤΟΣ

Υπόπτου Χώρου

Ποσό Ημερήσιας

Αποζημίωσης (€)

1

Πυροτεχνουργός EOD

90

15

2

Πυροτεχνουργός μη EOD

Δεν εμπλέκεται

15

3

Οπλουργός εξειδίκευσης

πυροτεχνουργού

Δεν εμπλέκεται

15

4

Στρατιωτικό προσωπικό EOD (Μη πυροτεχνουργός)

90

Δεν εμπλέκεται

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο ότι τα πεδία βολής και ασκήσεων, παρόλη την επικινδυνότητά τους σε επίπεδο ύπαρξης μη εκραγέντων βλημάτων, δε θεωρούνται αυτοδικαίως ύποπτοι χώροι, παρά την ικανοποίηση της συνθήκης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του (α) σχετικού νόμου, με αποτέλεσμα οι εργασίες καταστροφής πυρομαχικών εντός αυτών να θεωρούνται εργασίες σε μη ύποπτο χώρο, γεγονός που διαφοροποιεί την κατηγορία αποζημίωσης.

Επιπρόσθετα, δεν έχει προβλεφθεί η χορήγηση επιδόματος κινδύνου στους πυροτεχνουργούς ή οπλουργούς με εξειδίκευση πυροτεχνουργού που εκτελούν εργασίες επιθεώρησης πυρομαχικών, είτε για να διαπιστωθεί η ποιοτική τους κατάσταση πριν την εκτέλεση βολών ή τη φόρτωσή τους σε μέσο (πχ άρμα μάχης, πλοίο, αεροπλάνο), είτε για τη συντήρηση και ανασκευή τους σε εξεταστήρια πυρομαχικών, παρόλο που θέτουν το εαυτό τους σε κίνδυνο και εγγυώνται για την καλή λειτουργία αυτών.

Ως εκ τούτου, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του (δ) σχετικού και θεωρώντας ότι αφενός οι συνθήκες ωρίμασαν και αφετέρου η δημοσιονομική πολιτική που πλέον εφαρμόζεται οφείλει να είναι φίλια και δίκαιη προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που πρώτα και βιαίως υπέστησαν περικοπές στις αποδοχές τους, προτείνουμε –προκειμένου να αρθεί η υπόψη ανισότητα που δημιουργήθηκε - την τροποποίηση του (δ) ομοίου και στα αντίστοιχα άρθρα, όπως παρακάτω:

«Άρθρο 1

ΕΠΙΔΟΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

8. Ειδική

Αποζημίωση

Πυροτεχνουργών

 

 

α. Δικαιούχοι άρθρου 9 παρ. 1 και 2

 

 

 

β. Δικαιούχοι άρθρου 9 παρ. 2 3

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

90 ευρώ

 

15 ευρώ Ίσο με την ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού και οπωσδήποτε όχι μικρότερη των 29,35 ευρώ.

«Άρθρο 9

Ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών

1. Στο στρατιωτικό προσωπικό που κατέχει πτυχίο EOD (Explosive Ordnance Disposal) ΗΠΑ/Μεγάλης Βρετανίας ή άλλης συμμαχικής χώρας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο πτυχίο των Ε.Δ. και της ΕΛ.ΑΣ, για εργασίες αντιμετώπισης περιστατικών Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων/Μηχανισμών-Πυρομαχικών (ΕΕΜ/Μ-Π), καταβάλλεται αποζημίωση ύψους ενενήντα ευρώ (90€) για κάθε ημέρα εργασίας σε ύποπτο χώρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ευρημάτων. Ως μέγιστος χρόνος εργασίας σε αυτόν ορίζονται οι έξι (6) ώρες ημερησίως, η δε συνεχής εργασία δε δύναται να ξεπερνά τις τέσσερις (4) ώρες.

2. Ειδικά στο Στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας πυροτεχνουργού ή οπλουργού με εξειδίκευση πυροτεχνουργού, καταβάλλεται ποσό δεκαπέντε ευρώ (15 €) ενενήντα ευρώ (90 €) για κάθε ημέρα εργασίας ή επέμβασης για καταστροφή βλημάτων άχρηστων, επικίνδυνων ή δυσλειτουργούντων πυρομαχικών σε οποιοδήποτε χώρο (όπως πεδία βολής/ασκήσεων, οργανωμένους χώρους καταστροφής πυρομαχικών κλπ), άχρηστων και επικίνδυνων πυρομαχικών εκτός ναρκοπεδίων ή ύποπτων χώρων και ανεξαρτήτως του αριθμού των βλημάτων ή πυρομαχικών που καταστρέφονται., με μέγιστο αριθμό ημερών εργασίας ή επέμβασης κατ’ άτομο ετησίως τις πενήντα (50). Η αποζημίωση της παρούσης παραγράφου δεν καταβάλλεται σωρευτικά με αυτή της παρ.1.

3. Στους πυροτεχνουργούς ή οπλουργούς με εξειδίκευση πυροτεχνουργού που απασχολούνται σε εργασίες επιθεώρησης πυρομαχικών, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης του μονίμου στρατιωτικού προσωπικού, όπως εκάστοτε ισχύει.»

Τέλος, η αναγνώριση της επικινδυνότητας του έργου που επιτελούν οι πυροτεχνουργοί των Ενόπλων Δυνάμεων, προτείνουμε όπως έμπρακτα εκφραστεί, όχι για λόγους ηθικούς, αλλά για ουσιαστικούς, με την αναγνώριση του χρόνου εργασίας τους στο διπλάσιο, όσο αφορά στο συντάξιμο χρόνο, με την προσθήκη παραγράφου 10 μετά την παραγράφο 9 του άρθρου 41 του (β) σχετικού και της αντίστοιχης αναπαραγραφοποίησης του άρθρου, ως εξής.

«10. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται και για το στρατιωτικό προσωπικό της ειδικότητας του πυροτεχνουργού ή του οπλουργού με εξειδίκευση πυροτεχνουργού που εντέλλεται να εκτελέσει εργασίες επιθεώρησης,  ανασκευής/ανακατασκευής, εξουδετέρωσης, καταστροφής ή αποστρατικοποίησης, εφόσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνει τριάντα ώρες εργασίας.

Οι πιο πάνω ώρες βεβαιώνονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας.»