Ανθστης (ΜΗΧ) Ιωάννης Γιώτας

ΕΠΟΠ Επιλοχίας (Υπ. Ολμ.) Ιωάννης Αγγελόπουλος

ΕΠΟΠ Λοχίας (Υπ. Ολμ.) Κωνσταντίνος Πλόχωρος