Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Αποζημίωση Νυκτερινών

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Αποζημίωση Νυκτερινών

 

ΘΕΜΑ  :   Αποζημίωση Νυκτερινών

 

ΣΧΕΤ   :   α. Φ. 400/10/11/Σ. 28088/18-Αυγ-11/ΓΕΝ/Β3-Ι

                β. Ν. 4472/17 (ΦΕΚ Α’ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

1.       Σας γνωρίζουμε ότι, επ’ αφορμή των αναγγελθεισών ενεργειών της Ομοσπονδίας επί της αποζημιώσεως θέματος, από μέλη μας έχουν τεθεί ερωτήματα αναφορικά με τις συνθήκες της εν λόγω αποζημιώσεως, ως αυτή ορίζεται στην παράγραφο Δ ,περίπτωση β του άρθρου 127 του (β) ομοίου.

2.       Πιο συγκεκριμένα, μας έχουν γνωστοποιηθεί οι κάτωθι περιπτώσεις:

      α.   Υπέρβαση του μηνιαίου αριθμού Υπηρεσιών

            (1)  Είναι σαφές ότι, αν και σπανίως δύναται να λάβει (για ευνόητους λόγους) επίσημη διάσταση, υπάρχουν περιπτώσεις όπου, είτε λόγω χαμηλού βαθμού επανδρώσεως μιας Μονάδος, είτε για άλλους λόγους (αναρρωτικές άδειες, υποχρέωση χορήγησης υπολοίπων, άδειες ανατροφής τέκνου κλπ), συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο να χρειάζεται να γίνει υπέρβαση του προβλεπομένου μηνιαίου αριθμού Υπηρεσιών (ως (α) σχετικό, ενδεικτικά για το ΠΝ).

            (2)  Σε μια τέτοια περίπτωση, καθίσταται προφανές ότι, ανωτέρω υπέρβαση δεν δύναται όπως λάβει επίσημη μορφή (πχ αίτημα αποζημίωσης), καθ’ όσον εμπεριέχει αποδοχή παράβασης των ισχυόντων.

         (3)  Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, υφίστανται και πολλές περιπτώσεις επιφυλακής (ανακλήσιμου Προσωπικού για κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων, εάν απαιτηθεί), κατά την οποίαν αφενός το εμπλεκόμενο Προσωπικό είναι υποχρεωμένο να βρίσκεται διαρκώς stand by καθ’όλο το 24ωρο, αφετέρου αποτελεί συχνό φαινόμενο να διενεργείται ανάκληση, ακόμα και σε βραδινές ώρες, συνοδευόμενη από πολύωρη απασχόληση, δίχως αυτή να καταχωρείται επισήμως ω ς εκτέλεση υπηρεσίας, ώστε να συμψηφίζεται, ακολούθως, με το συνολικό αριθμό εκτελεσθεισών υπηρεσιών.

      β.   Συνδυασμός μηνιαίων υπηρεσιών και εκτέλεσης αποστολών

            (1)  Σε διάφορες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι, προφανώς για τους ίδιους λόγους με το φαινόμενο προηγούμενης περιπτώσεως 2α, Προσωπικό που συμμετέχει σε διάφορων ειδών αποστολές (όπου υφίσταται έκδοση φύλλου πορείας και ξεχωριστή αποζημίωση), κατόπιν της επιστροφής του, είναι πιθανό να εκτελεί αριθμό υπηρεσιών μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογικά θα αντιστοιχούσε στο υπόλοιπο εκάστου μηνός.

            (2)  Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι Υπαξιωματικός που πρέπει να εκτελεί κατ’ ανώτατο, τέσσερεις (4) υπηρεσίες το μήνα και λείψει σε εκτέλεση αποστολής για δεκαπέντε (15) ημέρες, υπάρχει περίπτωση να διαταχθεί να εκτελέσει τρεις (3) ή ακόμα και τέσσερεις (4) υπηρεσίες για το υπόλοιπο του μηνός.

            (3)  Σε μια τέτοια περίπτωση, καθίσταται σαφές ότι, εν λόγω περίπτωση προσομοιάζει αυτήν της ανωτέρω υποπαρα.2α, αφού ουσιαστικά δημιουργεί, τεχνηέντως, υπέρβαση του μηνιαίου αριθμού υπηρεσιών, διά της μη τηρήσεως της αναλογικότητας.  

3.       Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, αφενός όπως διερευνήσετε τα ανωτέρω, αφετέρου όπως εξετάσετε τα κάτωθι:

α.   Την τροποποίηση, κατά το μέτρο του εφικτού, της ΥΑ περί του ανωτάτου αριθμού υπηρεσιών, κατά τρόπο τέτοιο που να παρέχει τη δυνατότητα υπέρβασης αυτού, αλλά με αντίστοιχη και αυξανόμενη αποζημίωση, ως εξής:

      (1)  τον διπλασιασμό, ήτοι 5,54 € ανά ώρα, για υπέρβαση κατά μία υπηρεσία

      (2)  τον τριπλασιασμό, ήτοι 8,32 € ανά ώρα, για υπέρβαση κατά δύο υπηρεσίες και άνω.

β.   Την αναγνώριση των stand by (φυλακών ανακλήσεως) ως εκτέλεση υπηρεσίας ως εξής:

      (1)  με αποζημίωση κατά το ήμισυ, ήτοι 1,4 € ανά ώρα, εάν δεν διαταχθεί ανάκληση.

      (2)  με αποζημίωση κατά το διπλάσιο, ήτοι 5,54 € ανά ώρα, εάν διαταχθεί ανάκληση για εργασία σε οποιαδήποτε ώρα, πλην νυκτερινής.

      (3)  με αποζημίωση κατά το τριπλάσιο, ήτοι 8,32 € ανά ώρα, εάν διαταχθεί ανάκληση για εργασία σε νυκτερινές ώρες.

γ.   Την καθιέρωση αναλογικότητας στον αριθμό των εκτελουμένων υπηρεσιών ανά μήνα, σχετικά με τις αποστολές εκάστης Μονάδος.

4.       Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.