Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Εκπαίδευση προσωπικού ΕΔ

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Εκπαίδευση προσωπικού ΕΔ

ΘΕΜΑ : Εκπαίδευση Προσωπικού ΕΔ

α. Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ Α’ 210, «Μεταγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού – εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες διατάξεις»)

β. Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

γ. Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

δ. Υπ΄ αριθμ. Φ.330/162031/2011 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1854, «Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

ε. Υπ΄ αριθμ. Φ.330/76/501906/17 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2293, «Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού»)

στ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 066/18.6.2018 έγγραφό μας ζ. Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α’ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

1. Σας γνωρίζουμε ότι, ένα στέλεχος των ΕΔ προερχόμενο από τις τάξεις των Υπαξιωματικών, είθισται όπως κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του να παρακολουθεί, ανά περίπτωση, κάποια συγκεκριμένα, και όχι απαραιτήτως προκαθορισμένα, σχολεία εντός ή εκτός ΕΔ, είτε αυτά είναι σταδιοδρομικά, εκπαιδεύσεως, εξειδικεύσεως, ή και μετεκπαιδεύσεως σε κάποιες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων), με κύρια κριτήρια το βαθμό, την ειδικότητα και τη θέση (καθήκοντα) εντός της Υπηρεσίας.

2. Κατά τα τελευταία χρόνια, αποτελεί κοινώς αποδεκτό συμπέρασμα, καθώς και αναπόσπαστο τμήμα διαφόρων εξαγγελιών, ότι οι αρμοδιότητες για το στρατιωτικό προσωπικό έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανεξαρτήτως βαθμού και προελεύσεως. Το αδιαμφισβήτητο, αυτό, γεγονός, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες που μας έχουν εκφράσει κατ’ επανάληψιν μέλη μας, θεωρούμε ότι, πρέπει να αποτελέσει αφορμή επαναξιολόγησης του γενικότερου συστήματος εκπαιδεύσεως εντός των ΕΔ, για τους λόγους που θα τεκμηριώσουμε στη συνέχεια.

3. Πιο συγκεκριμένα, καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουμε γίνει αποδέκτες διαφόρων προβληματισμών συναδέλφων μας, οι οποίοι μας έχουν γνωστοποιήσει τα κάτωθι:

α. Δεν αισθάνονται ότι το υφιστάμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο στις ΕΔ, δείχνει να μπορεί να ενσωματώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις διαρκείς μεταβολές της καθημερινότητας, τόσο σε επίπεδο καθημερινότητας κάθε είδους (πχ τεχνολογίας, νέων εργασιακών πρακτικών, επιχειρησιακών δεδομένων κλπ), όσο και σε επίπεδο πολυπλοκότερων εξελίξεων (πχ γεωπολιτικών).

β. Η εκπαιδευτική αποζημίωση είναι, συχνά, πολύ χαμηλότερη των πραγματικών εξόδων που κάνει ένα στέλεχος γεγονός που αποθαρρύνει τα στελέχη.

γ. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, για να πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση να πρέπει να γίνει μετακίνηση του στελέχους με όσα αυτό συνεπάγεται σε οικογενειακό και υπηρεσιακό επίπεδο.

δ. Υφίσταται μια αίσθηση ότι κάποια σχολεία γίνονται με ένα γενικότερο μέτρο σύγκρισης και γι’αυτό συχνά δεν δείχνουν να ανταποκρίνονται στις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις ή εξειδικεύσεις ενός στελέχους (για παράδειγμα, ένα στέλεχος με πολυετή υπηρεσία σε συνεργεία, δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα σεμινάριο που αφορά στρατιωτική αλληλογραφία υψηλής εξειδικεύσεως, όπως η σύνταξη ενός [Φύλλου Ενημερώσεων – Εισηγήσεων (ΦΕΕ)].

4. Συναφώς των ανωτέρω, έχουμε σταχυολογήσει κάποια πρόσθετα «προβλήματα» επί της Εκπαιδεύσεως, ως εξής:

α. υφίσταται μικρή συχνότητα των σχολείων (σταδιοδρομικών και μη).

β. τα εκπαιδευτικά Σχολεία / σεμινάρια συχνά αποδεικνύονται μικρά σε διάρκεια, σε σχέση με το διδακτικό τους αντικείμενο.

γ. έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, η ενασχόληση με το αντικείμενο του σχολείου να γίνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έγκαιρη αξιοποίηση των γνώσεων του στελέχους, ενώ μας έχουν γνωστοποιηθεί και περιπτώσεις όπου το στέλεχος επί της ουσίας ουδέποτε χρησιμοποίησε τις γνώσεις του λόγω διαφορετικού αντικειμένου εργασίας.

δ. υφίστανται στελέχη που πιθανώς να μην επιθυμούν να εκπαιδευτούν.

ε. ενδεχομένως να υπάρχουν περιπτώσεις εργασιακών αντικειμένων που να χρήζουν επαναλαμβανόμενης εκπαιδεύσεως ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (πχ στο πλαίσιο ενσωμάτωσης νέων εργασιακών πρακτικών).

στ. ειδικώς στους αποφοίτους ΑΣΣΥ, ως απόρροια του υφιστάμενου εθνικού εκπαιδευτικού πλαισίου, δεν παρέχεται δυνατότητα δικαιώματος μεταπτυχιακής μετεκπαιδεύσεως αλλά και γενικότερης αξιοποίησης του πτυχίου τους ως ισότιμο με αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως (ΤΕΙ), γεγονός που εμφανώς αποτελεί τροχοπέδη για περαιτέρω αξιοποίηση των στελεχών αυτών, ειδικώς των αποφοίτων ΑΣΣΥ, παρόλο που, θεωρούμε ότι, υφίστανται όλες οι προδιαγραφές επί τούτου.

ζ. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι, εν αντιθέσει με τις ΑΣΣΥ, τα ΑΣΕΙ έχουν εξομοιωθεί με τα ΑΕΙ ως άρθρο 88 του (γ) ομοίου, γεγονός που προσφέρει ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και στους αποφοίτους ΑΣΕΙ, αλλά και στις ΕΔ γενικότερα. Κατ’ αντιστοιχίαν, αποτελεί ευδιάκριτο συμπέρασμα ότι, με το υφιστάμενο πλαίσιο δεν παρέχεται ή δυσχεραίνεται πλήθος δυνατοτήτων αξιοποίησης επ’ ωφελεία των ΕΔ (πχ με το υφιστάμενο πλαίσιο, δεν παρέχεται η δυνατότητα σε έναν απόφοιτο ΑΣΣΥ να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, παρά μόνο εάν στο ενδιάμεσο αποφοιτήσει και από ΑΕΙ ή ΤΕΙ κλπ).

5. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε στη συνέχεια κάποια παραδείγματα ώστε να καταδεχθεί το γενικότερο πλαίσιο εκπαιδεύσεως, σε σχέση με τα προαναφερθέντα, ως εξής: α. Ως προς τους αποφοίτους ΑΣΣΥ, θα θέλαμε να μνημονεύσουμε τεκμηριωμένη γνώμη μέλους μας, το οποίο μας γνωστοποίησε τα κάτωθι:

(1) έχει παρακολουθήσει συνολικά τρία (3) σταδιοδρομικά σχολεία δίχως να προβλέπεται άλλο για την περίπτωσή του και συγκεκριμένα:

(α) το πρώτο στο βαθμό του Επικελευστή (7 έτη υπηρεσίας)

(β) το δεύτερο στο βαθμό του Ανθυπασπιστή (15 έτη υπηρεσίας)

(γ) το τρίτο στο βαθμό του Σημαιοφόρου (21 έτη υπηρεσίας)

(2) Το γεγονός αυτό συνεπάγεται πως, για τα πρώτα δεκαεννέα (19) έτη (μη συνυπολογιζόμενης της φοίτησης στη Σχολή) υπάρχουν προγραμματισμένα τρία (3) σταδιοδρομικά σχολεία και από το 21ο έτος υπηρεσίας μέχρι και την αποστρατεία του στελέχους, δηλαδή για τα επόμενα δεκαεννέα (19) έτη μέχρι τη συμπλήρωση των σαράντα (40) ετών υπηρεσίας), δεν υφίσταται προγραμματισμένο άλλο Σχολείο.

(3) Τα ανωτέρω δύναται όπως ερμηνευθούν μόνο ως άτυπη «παραδοχή» ότι, για το έτερο ήμισυ της σταδιοδρομίας του στελέχους δεν αναμένεται να υπάρξει καμία μεταβολή σε κανένα αντικείμενο επαγγελματικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών ή γενικότερων εξελίξεων κλπ.

β. Ως προς τους Υπαξιωματικούς προελεύσεως ΕΜΘ:

(1) Τα στελέχη προελεύσεως ΕΜΘ παρακολουθούν ένα σχολείο στο βαθμό του Επιλοχία (περί τα έντεκα (11) έτη υπηρεσίας) και ένα ακόμα στο βαθμό του Αρχιλοχία (περί τα είκοσι δύο (22) έτη). ενώ αρκετοί εξ αυτών δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν υφίσταται άλλο σχολείο στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, ακόμα και για περιπτώσεις που ήδη διανύουν το βαθμό.

(2) Ειδικότερα δε, ως απόρροια της μείζονος σταδιοδρομικής αλλαγής των ΕΜΘ, οι οποίοι μετά τη σχετική νομοθέτηση [ως άρθρο 4, παρ.1 του (ζ) ομοίου] 4 πλέον θα προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων, θα πρέπει να διευκρινισθούν οι λεπτομέρειές τους περί τη φοίτηση στις οικείες Σχολές Πολέμου (πρώην Σχολές Διοίκησης και Επιτελών).

γ. Ως προς τους Υπαξιωματικούς προελεύσεως ΕΠΟΠ:

(1) Όσοι έχουν ήδη προαχθεί σε Επιλοχίες (και βρίσκονται περί τα δεκαπέντε (15) έτη υπηρεσίας), αν και γνωρίζουν ότι υφίσταται προγραμματισμένο σχολείο του εν λόγω βαθμού, εντούτοις δεν έχουν καμία ενημέρωση επί της διεξαγωγής αυτού, πόσω μάλλον και για μεταγενέστερα Σχολεία.

(2) Γενικότερα, ΕΠΟΠ μας έχουν γνωστοποιήσει ότι σε σχέση με όσα αντιμετωπίζουν στην υπηρεσιακή καθημερινότητά τους, δεν θεωρούν ότι με την υφιστάμενη εκπαίδευση που έχουν διέλθει μέχρι σήμερα έχουν τα απαιτουμενα εφόδια σε θεωρητικό υπόβαθρο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι παρακολουθούν, επίσης, μικρό αριθμό σταδιοδρομικών σχολείων, παρά το γεγονός ότι με την πάροδο των ετών υπόκεινται σε ολοένα αυξανόμενες υπηρεσιακές απαιτήσεις, όπως και οι ΕΜΘ άλλωστε.

6. Αναφορικά δε, με τις απαιτήσεις για πρόσθετη εκπαίδευση – εξειδίκευση – μετεκπαίδευση, εντός ή εκτός ΕΔ, θεωρούμε ότι στο πλαίσιο μιας γενικότερης αναθεώρησης του υφιστάμενου πλαισίου, πρέπει να ληφθούν υπόψιν και τα κάτωθι:

α. Η αξιολόγηση του υφιστάμενου μηχανισμού ανάδρασης σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή των σχολείων / σεμιναρίων στην εργασιακή καθημερινότητα των εκπαιδευομένων στελεχών ώστε να φανεί για κάθε περίπτωση εάν οι εκπαιδεύσεις έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα.

β. Η ενσωμάτωση των πρόσθετων νομικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο των γενικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν, αφενός από το (β) όμοιο (άρθρο 42 & 48), αφετέρου από ένα πλήθος νομικών κειμένων που αφορούν αντικείμενα, εξειδικευμένου ή μη, ενδιαφέροντος, για τα οποία προβλέπεται παροχή εκπαιδεύσεως ακόμα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα (όπως για παράδειγμα η πυρασφάλεια στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών του σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», η παροχή α’ βοηθειών, ή η κάλυψη αναγκών της κάθε Υπηρεσίας ξεχωριστά, όπως αυτές προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητές της).

γ. Ο, ομολογουμένως, μεγάλος αριθμός προσωπικού που επέλεξε να σπουδάσει σε κάποιο αντικείμενο (αυτόνομα ή κατόπιν σχετικής αδείας της Υπηρεσίας), παράλληλα με τη σταδιοδρομία του, αλλά επειδή η ενέργεια αυτή δεν είχε γίνει στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών των ΕΔ, δεν παρέχεται η δυνατότητα στο στέλεχος για περαιτέρω αξιοποίηση των γνώσεων που ενδεχομένως να έχει αποκομίσει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, με αποτέλεσμα, ούτε το στέλεχος να μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις του, ούτε η Υπηρεσία να μπορεί να ωφεληθεί από αυτές.

7. Συνδυαστικά από όλα τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι καθίσταται προφανές πως, εάν επιχειρηθεί να καταρτιστεί με όλα τα ανά περίπτωση δεδομένα ένα πρόγραμμα που να συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα Σχολεία και σεμινάρια, είναι πάρα πολύ πιθανό να προκύψει ένα πρόγραμμα τέτοιο που, ενδεχομένως, να φτάσει να δημιουργεί προβλήματα έως και στην ομαλή διεξαγωγή της εσωτερικής Υπηρεσίας πολλών Μονάδων (λαμβανομένων υπόψιν και τυχόν άλλων παράλληλων υποχρεώσεων). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει και την αναγκαιότητα λεπτομερέστερου προγραμματισμού, αρχής γενομένης από τις ανάγκες εκάστης Υπηρεσίας ξεχωριστά.

8. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι περιττό να αναφέρουμε, αφενός ότι «επανάληψις μήτηρ πάσης μαθήσεως», αφετέρου ότι αν η θεωρία δεν συνοδεύεται από την πρακτική εφαρμογή της εκπαιδεύσεως, τότε η τελευταία είναι πολύ πιθανό να αχρηστεύεται με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα όμως, θωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια εντατικότερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και να εξαντληθούν οι όποιες δυνατότητες ελαχιστοποίησης των εξόδων, με γνώμονα τη διαρκή αύξηση του μορφωτικού/επαγγελματικού επιπέδου του προσωπικού των ΕΔ και κατ’ επέκταση και των ΕΔ.

9. Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι από την αναβάθμιση της Εκπαιδεύσεως, οι ΕΔ μόνο κερδισμένες μπορούν να βγουν, προτείνουμε όπως:

α. Εξεταστούν όλες οι δυνατότητες για εξ αποστάσεως μάθηση των ενδιαφερομένων σε όλο το εφικτό εύρος, προκειμένου αφενός, να ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις των στελεχών και αφετέρου, να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση πόρων και για την Υπηρεσία.

β. Γίνει συνολική επανεκτίμηση της συχνότητας, διάρκειας και επανάληψης των σταδιοδρομικών και μη σχολείων και σεμιναρίων στις ΕΔ (ή και εκτός αυτών).

γ. Επαναξεταστούν, τόσο ως προς τη συνάφειά τους με τα μετέπειτα καθήκοντα που ανατίθενται στα στελέχη, τα σχολεία των ΕΔ, καθ’ όσον, δυστυχώς, μας έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου είτε συνάδελφοι έχουν παρακολουθήσει σχολεία, δίχως να τους ζητηθεί στη συνέχεια η ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε να μην έχουν αξιοποιηθεί καν σε σχετικό αντικείμενο.

δ. Θεσπιστεί δυνατότητα δήλωσης επιθυμίας φοίτησης, συμμετοχής ή παρακολούθησης σε εκπαιδευτικούς κύκλους κάθε λογής (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί κλπ) μαζί με τις ετήσιες επιθυμίες τοποθετήσεως, καθώς επίσης και δυνατότητα δήλωσης επιθυμίας για μη εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε σχολεία εντός ή εκτός των ΕΔ.

ε. Τροποποιηθεί καταλλήλως η δυνατότητα σταδιοδρομικής εξέλιξης των στελεχών, σε άμεση συνάρτηση με την εκπαίδευση και τις επιλογές ανωτέρω υποπαρα.9δ, ώστε να παρέχονται πρόσθετα κίνητρα στα στελέχη (όπως η περαιτέρω συσχέτιση με τη βαθμολογική εξέλιξη ή τις τοποθετήσεις), πάντοτε σε σχέση με τις υπηρεσιακές ανάγκες και απαιτήσεις.

στ. Για τους Αξιωματικούς Ειδικοτήτων ή Υπαξιωματικούς που κατέχουν τίτλο σπουδών Πανεπιστημίου, να παρέχεται η (κατόπιν διαδικασίας εσωτερικών εξετάσεων) δυνατότητα για μεταπτυχιακή φοίτηση σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού, πάντοτε υπό την προϋπόθεση της συνάφειας με το αντικείμενο και την κάλυψη συγκεκριμένων προκηρυχθεισών αναγκών των ΕΔ και ως εκ τούτου τη διεύρυνση των προνοιών των σχετικών (δ) και (ε).

ζ. Ειδικώς για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ:

(1) Επανεξεταστούν οι προτάσεις μας ως έχουν υποβληθεί με το το (στ) σχετικό (το οποίο επισυνάπτεται ως συνημμένο), αναφορικά με την υποβολή πρότασης αναγνώρισης των ΑΣΣΥ ως ισότιμα των ΑΤΕΙ.

(2) Σε συνάφεια με την ανωτέρω πρόταση, να δημιουργηθεί διαδικασία πλήρους αντιστοιχίας ως προς τις δυνατότητες συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις έτερων ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθ’όσον παρά τις πρόνοιες αρ.4 του (α) ομοίου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 32, παρ. 2 του (ζ) ομοίου, επί της ουσίας μεγάλο μέρος αυτών δεν δύναται να έχει πρακτική εφαρμογή. η. Εξεταστεί η σκοπιμότητα δημιουργίας διακλαδικής ηλεκτρονικής (online) βάσης δεδομένων ως προς την υποτύπωση, για όλο το προσωπικό των ΕΔ, των σχολείων και σεμιναρίων που έχουν παρακολουθηθεί και την, τουλάχιστον από τούδε, έκδοση αντιστοίχων πιστοποιητικών παρακολούθησης, καθώς και ετέρων πτυχίων και διπλωμάτων, ώστε να υπάρχει κατάλληλη και άμεση αξιοποίηση των εκπαιδευομένων Στελεχών στα αντίστοιχα αντικείμενα.

Επισυναπτόμενα αρχεία