Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Οικονομικά Ζητήματα

Αποζημίωση νυχτερινών κλπ
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Οικονομικά Ζητήματα

 

ΘΕΜΑ  :   Οικονομικά Ζητήματα

ΣΧΕΤ   :   α. Απόφαση ΥΕΘΑ υπ’αρ. 34/26-07-2011

                β. Ν. 3979/11 (ΦΕΚ Α’ 138, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοι-

                    πές διατάξεις.»)

                γ. Φ. 400/96/264124/Σ. 396/19-Οκτ-14/ΓΕΕΘΑ/Β (Προσωπικό – Διοικη-

                    τικά (Ωράριο)»)

                δ. Αρ.πρ. 065/31-Οκτ-17/ΕΣΠΕΕΚΑ («Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη»)

                ε. Αρ.πρ. 793/29-Δεκ-17/ΠΟΕΣ («Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής

                    Ετοιμότητας Μονάδων»)

                στ.  Αρ.πρ. 064/10-Ιουλ-18/ΕΣΠΕΕΚΑ («Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη»)

                ζ. Ν. 4472/17 (ΦΕΚ Α’ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και

                    τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των

                    δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής

                    στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο

                    Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»

                η. Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου

                    2018. Ville de Nivelles κατά Rudy Matzak. Αίτηση του Cour du travail

                    de Bruxelles για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως. Προδικαστική

                    παραπομπή – Οδηγία 2003/88/ΕΚ – Προστασία της ασφάλειας και της

                    υγείας των εργαζομένων – Οργάνωση του χρόνου εργασίας – Άρθρο

                    2 – Έννοιες των όρων "χρόνος εργασίας" και "περίοδος ανάπαυσης" –

                  Άρθρο 17 – Παρεκκλίσεις – Πυροσβέστες – Χρόνος ετοιμότητας –

                  Εφημερίες ετοιμότητας κατ’ οίκον. Υπόθεση C-518/15.

1.   Σας γνωρίζουμε ότι σε μέλη μας έχει δημιουργηθεί έντονη ανησυχία αναφορικά με την μη πλήρη συμμόρφωση της Διοικήσεως ως προς τις μισθολογικές υποχρεώσεις της απέναντι στα Στελέχη και ειδικότερα ως προς την αποζημίωση κατά την εκτέλεση φυλακών, ως προβλέπει το (ζ) όμοιο.

2.   Πιο συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο Μάρτιο έλαβε χώρα η εκκαθάριση ανάμεσα στα δύο μισθολόγια για το έτος 2017, όμως αυτή αφορούσε μόνο τις καταβληθείσες απολαβές των στελεχών. Αν και από το νέο μισθολόγιο προβλέπεται αποζημίωση νυκτερινών υπηρεσιών, μέχρι σήμερα δεν έχει εισέτι ζητηθεί από τις Υπηρεσίες όπως προσκομίσουν στα Επιτελεία καταλόγους με τις διενεργηθείσες υπηρεσίες από 1η Ιαν 17, ώστε να υπάρχει, τουλάχιστον, έτοιμος ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τους δικαιούχους, έστω άνευ ποσών.

3.   Σημειωτέον ότι, με το (ε) σχετικό η Ομοσπονδία έχει αναδείξει το ζήτημα της μη καταβολής του επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων από 1η Ιαν 17.

4.   Επί τούτου, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ένα πρόσθετο πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει. Σύμφωνα με το (α) σχετικό, έχουν καθοριστεί ανώτατοι αριθμοί υπηρεσιών ανά βαθμό και έτη υπηρεσίας. Εντούτοις έχει διαπιστωθεί σε διάφορες περιπτώσεις, ότι ο αριθμός αυτός παραβιάζεται για λόγους υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες συχνά καθίστανται ανελαστικές. Για τις εν λόγω περιπτώσεις, είχε τεθεί ατύπως, κάποια στιγμή, ένα σενάριο να τεθεί ένα «πλαφόν» ανωτάτου αριθμού δικαιουμένων υπηρεσιών. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη αδικία εις βάρος των στελεχών.

5.   Επιπρόσθετα των ανωτέρω, υφίσταται ένα ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο οφείλουμε να φέρουμε στο προσκήνιο και αφορά την παραβίαση των εβδομαδιαίων ωρών ωραρίου. Πιο συγκεκριμένα, με τη (η) όμοια απόφαση Ευρωπαϊκου Δικαστηρίου, προέκυψε ότι οι ώρες κατά τις οποίες ένας εργαζόμενος τίθεται από τον εργοδότη σε ετοιμότητα επιστροφής στην εργασία (stand by), πρέπει να λογίζεται ως εργάσιμος χρόνος διότι (μεταξύ άλλων). Είναι προφανές, ότι με το υφιστάμενο πλαίσιο των 40 ωρών εβδομαδιαίως (ως (β) όμοιο) καθώς και τα διαρκή stand by, ο χρόνος αυτός παραβιάζεται και στο γεγονός αυτό, θεωρούμε ότι, δεν έχει δοθεί η δέουσα βαρύτητα, παρά το γεγονός ότι με το (γ) σχετικό έχει επισημανθεί η μεγάλη σημασία της τήρησης του 40ώρου.

6.   Επισημαίνεται δε, ότι μεγάλο μέρος των Στελεχών είδε με το (ζ) όμοιο τον μισθό του να μειώνεται (επί των μεικτών αποδοχών), παρόλο που παρέμεινε σε ίδια επίπεδα με το τέχνασμα της Προσωπικής Διαφοράς, η οποία όμως δεν έχει διασφαλισθεί ως προς το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει.

7.   Προς επίρρωσιν των ανωτέρω, θα θέλαμε να συνδυάσουμε την συχνή απασχόληση στελεχών των ΕΔ σε καθήκοντα και αρμοδιότητες άλλων, για την οποίαν τα στελέχη δεν αποζημιώνονται παρόλο που απασχολούνται πέραν του αντικειμένου τους, όπως, για παράδειγμα, σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων.

8.   Πέραν των ανωτέρω, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι εκκρεμεί η τροποποίηση των ημερησίων αποζημιώσεων του Προσωπικού για μετακινήσεις με νέο ΠΔ, η οποία θα είναι, σαφώς, επί τα χείρω. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε θίξει με τα σχετ(δ) και (στ) έγγραφά μας, υφίσταται σοβαρό ζήτημα με τις ιδιαίτερα πολυέξοδες μετακινήσεις των Στελεχών μας για λόγους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

9.   Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψιν ότι επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογία του Προσωπικού καθ’όσον έχουν αντίκτυπο στις οικογένειές τους, αιτούμεθα όπως μεριμνήσετε για τα κάτωθι:

    α.   Την υπενθύμιση για την αναδρομική καταβολή του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας για το έτος 2017 αντί για αποζημίωση υπηρεσιών, είτε την υποβολή αναδρομικών πινάκων εκτελεσθεισών υπηρεσιών για το έτος 2017.

    β.   Την επίσπευση υποβολής πινάκων με τις εκτελεσθείσες υπηρεσίες για το έτος 2018 λαμβανομένου υπόψιν πως, όσο περισσότερος χρόνος παρέρχεται, τόσο δυσκολότερη θα είναι η κατάρτιση τέτοιων πινάκων.

    γ.   Την ταυτοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται από τις Ενώσεις σε σχέση με το νέο πλαίσιο.

    δ.   Την ανάδειξη του πραγματικού εργασίμου ωραρίου του Στρατιωτικού, συμπεριλαμβανομένων των stand by και των υποχρεωτικών εξωϋπηρεσιακών απασχολήσεων.

    ε.   Την κατάρτιση οικονομοτεχνικής μελέτης σε δεύτερο ή και τρίτο χρόνο, αναφορικά με την υπερωριακή αποζημίωση με μέριμνα του αιτούντος τη συνδρομή πέραν των προβλεπομένων, ως προς ανωτέρω υποπαράγραφο 9δ.

    στ.  Το πλαίσιο (ανάγκη) τήρησης αιτήσεων εγγραφής από τις Ενώσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ωσαύτως, παρακαλούμε όπως ελέγξετε κατά πόσον κάτι τέτοιο ισχύει και για τα Βιβλία Μελών των Ενώσεων.

    ζ.   Την επανεξέταση του ευαίσθητου ζητήματος του ανωτάτου αριθμού υπηρεσιών ως προς την αποζημίωση αυτών, καθ’όσον η οριοθέτηση ανωτάτου αριθμού δικαιουμένης καταβολής θα προκαλέσει έτι περαιτέρω αισθήματα αδικίας στο Προσωπικό των ΕΔ.

10.               Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.