Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Θεσμοθέτηση Μεταθέσεων Συζύγων Στρατιωτικών (Εκπαιδευτικών) κατά Προτεραιότητα

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Θεσμοθέτηση Μεταθέσεων Συζύγων Στρατιωτικών (Εκπαιδευτικών) κατά Προτεραιότητα

 

ΘΕΜΑ  :   Θεσμοθέτηση Μεταθέσεων Συζύγων Στρατιωτικών (Εκπαιδευτικών) κατά

                Προτεραιότητα

ΣΧΕΤ   :   α.   ΦΕΚ Α’

ΣΧΕΤ   :   α.   ΦΕΚ Α’ 78/76 (ν.287, «Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους

                     υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς

                     υπαλλήλους.»)

                β.   ΦΕΚ Α’ 224/01 (ν.2946, «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων

                     και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»)

                γ.   Αρ.πρωτ. 134945/Δ2/26-11-2006/ΥΠΕΠΘ («Συνυπηρέτηση Συζύγων

                      Στρατιωτικών»)

                δ.   ΦΕΚ Α’ 27/07 (ν.3528, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

                      Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»)

                ε.   ΦΕΚ Α’ 74/13 (ν.4139, «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και

                      άλλες διατάξεις»)

                στ.  Αρ.πρωτ. 118746/Ε2/13-7-2018/ΥΠΕΠΘ («Διευκρινίσεις για το ν.4553/2018»)

1.       Σας γνωρίζουμε ότι με το (στ) σχετικό διευθετήθηκε ένα πάγιο και χρονίζον αίτημα, που αφορά τις περιπτώσεις συνυπηρετήσεως Στρατιωτικών με συζύγους εκπαιδευτικούς.

2.       Εντούτοις, με την ανωτέρω πρόνοια, αντιμετωπίζεται, δυστυχώς, μόνο ένα μέρος του προβλήματος, καθ’όσον αυτή θεραπεύει το πρόβλημα μόνο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των Στρατιωτικών, κατά το οποίο, η σύζυγος δύναται αποσπάται κατά παρέκκλιση των ισχυόντων στον τόπο υπηρεσίας του Στελέχους των ΕΔ.

3.       Ειδικότερα, ανατρέχοντας στο ισχύον νομικό πλαίσιο διαπιστώνουμε ότι, οι σύζυγοι των Στρατιωτικών που είναι εκπαιδευτικοί, είθισται, στο πλαίσιο του αρ.21 του (β) ομοίου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ.91 του (ε) ομοίου, να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα απόσπαση στην περιοχή που υπηρετεί ο Στρατιωτικός, εάν, φυσικά, έχουν αιτηθεί σχετικά.

4.       Εν λόγω μέριμνα, προφανώς, θεσμοθετήθηκε προκειμένου να θεραπεύσει την πολυετή «πληγή» της διατάραξης της συνοχής των οικογενειών των Στρατιωτικών, στο πλαίσιο ικανοποίησης σχετικών αιτημάτων συνυπηρετήσεων που προκύπτουν κάθε χρόνο.

5.       Εντούτοις, να επισημάνουμε ότι, ακόμα και μετά τη θεσμοθέτηση του 2001, συνεχίζονταν να παρουσιάζονται συχνά, αρκετά προβλήματα, αφού οι αποσπάσεις παρουσιάζονταν να γίνονται σχεδόν χαριστικά, όπως εξάλλου προκύπτει και από το (γ) σχετικό: «Ως εκ τούτου καταβάλλεται από την υπηρεσία μας κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών μέσα στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων».

6.       Ακόμα και μέσω της συνολικής νομοθέτησης περί των αποσπάσεων (ως (β) και (δ) σχετικά, συμπεριλαμβανομένου του (στ) σχετικού), επί της ουσίας ουδέποτε επιλύθηκαν τα όποια προβλήματα, παρά απλώς μετατίθενται όπως επανεμφανιστούν σε μελλοντικό χρόνο, αφού δεν αναγνωρίζει το βαθύτερο αίτιο του προβλήματος, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι μόνιμη οργανική θέση του / της εκπαιδευτικού δεν δύναται να ταυτίζεται με την πολυετή σταδιοδρομία του Στρατιωτικού. Ως εκ τούτου το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, απλώς, θεραπεύει το σύμπτωμα, ήτοι την δι’ αποσπάσεως πρόσκαιρη συνυπηρέτηση για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί με απώτερο χρονικό όριο την αποστρατεία του Στρατιωτικού.

7.       Ο λόγος που συμβαίνει το τελευταίο είναι, ότι σε αρκετές περιπτώσεις η μοριοδότηση που λαμβάνει λόγω συνυπηρετήσεως η σύζυγος εκπαιδευτικός είναι χαμηλότερος από αυτόν της οργανικής θέσης, με αποτέλεσμα να υπολείπεται στον σχετικό πίνακα ολοένα και περισσότερο, με την πάροδο των ετών.

8.       Αυτό έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα ότι, κατόπιν της αποστρατείας του Στρατιωτικού, ο/η σύζυγος εκπαιδευτικός καλείται να υπηρετήσει στην οργανική θέση που κατέχει, γεγονός που αναγκάζει την οικογένεια να ακολουθεί την αντίστροφη πορεία, να ακολουθεί ο (απόστρατος) σύζυγος τον/τη σύζυγο εκπαιδευτικό στην οργανική θέση, γεγονός που, με τη σειρά του, επιφέρει μια άτυπη, πλην ουσιαστική «τιμωρία» στην οικογένεια του / της Στρατιωτικού, αφού πλέον, ούτε κατόπιν αποστρατείας, θα μπορεί να ζήσει έναν ήρεμο βίο στον τόπο συμφερόντων του.

9.       Αναφορικά με τις δυνατότητες αντιμετώπισης ανωτέρω προβλήματος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται ότι:

      α.   «3. Για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση του. Στις λοιπές περιπτώσεις το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου.     4. Η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης.» (αρ.66, παρ.3-4 του (δ) ομοίου).

      β.   «Η συνυπηρέτησις υπαλλήλου, υπηρετούντος εις υπηρεσίαν   παραμεθορίου περιοχής, μετά συζύγου αυτού, επίσης υπαλλήλου, είτε Δημοσίου είτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Δημοσίας Επιχειρήσεως, επιφυλασσομένων των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, είναι υποχρεωτική δια την είς ήν ανήκει ο έτερος των συζύγων υπηρεσίαν εφ' όσον αύτη έχει εν τη περιφερεία του αυτού Νομού υπηρεσιακάς μονάδας παρ' αίς προβλέπονται θέσεις του βαθμού και του κλάδου του και υποβληθή παρ' αυτού σχετική αίτησις. Εάν δεν υφίσταται κενή θέσις, δύναται όμως να προκύψη τοιαύτη δια μεταθέσεως ετέρου υπαλλήλου, πλήν του κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος τοποθετουμένου, η συνυπηρέτησις είναι επίσης  υποχρεωτική δια την Υπηρεσίαν του ετέρου των συζύγων.» (αρ.7 του (α) ομοίου)

      γ.   «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.» (αρ.21, παρ.1, του Συντάγματος)

      δ.   «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» καθώς και «έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις» (αρ.4, παρ.1 και παρ.2, του Συντάγματος αντίστοιχα).

      ε.   Επίσης, στο αρ.67 του (δ) ομοίου περί μεταθέσεων των εκπαιδευτικών, αν και είναι προφανές ότι δεν υφίσταται ρητή (ξεχωριστή) πρόνοια για την αιτηθείσα περίπτωση, εντούτοις, δεν δείχνει να αποκλείεται. Κοινώς, διαφαίνεται ότι μια τέτοια δυνατότητα ωσάν το αιτηθέν, είναι πιθανό να ισχύει σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, πλην των περιπτώσεων των Στρατιωτικών.

10. Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται πρόδηλο ότι, η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος του Στρατιωτικού, με τις συχνές και, συχνά, «ιδιόρρυθμες» και απαιτητικές μεταθέσεις, δημιουργεί την ανάγκη μιας ιδιαίτερης πρόνοιας, η οποία, όμως, δεν μοιάζει να είναι πρωτόγνωρη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εκτιμούμε πως το μόνο που απαιτείται είναι, είτε η σχετική νομοθέτηση, είτε μία ΚΥΑ με το συναρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΕΠΘ), που να ρυθμίζει οριστικά το συγκεκριμένο ζήτημα, μεριμνώντας:

      α.   για την κατ’ εξαίρεσιν υλοποίηση μεταθέσεων στον τόπο υπηρεσίας του Στρατιωτικού, για τους/τις διορισμένους/ες εκπαιδευτικούς-συζύγους Στρατιωτικών, με τους περιορισμούς του (στ) σχετικού.

      β.   τη διατήρηση της υφισταμένης διαδικασίας κατ’ εξαίρεσιν αποσπάσεως για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις εκπαιδευτικών-συζύγων Στρατιωτικών (ήτοι για όσες/ες δεν έχουν εισέτι διοριστεί), με τους περιορισμούς του (στ) σχετικού.

11. Παράλληλα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο λόγος της ανωτέρω διακρίσεως παρ. 10α-β, υφίσταται αφενός για να διασφαλίζεται η αυτονόητη προτεραιότητα των ήδη διορισμένων εκπαιδευτικών έναντι των αναπληρωτών, αφετέρου για να μην δημιουργούνται προβλήματα σε περιοχές χαμηλής μοριοδοτήσεως που, προφανώς, είναι περισσότερο επιθυμητές γενικώς (όπως η Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα).

12. Επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές, ότι με αυτόν τον τρόπο, ουδεμία προνομιακή αντιμετώπιση υπέρ του οιουδήποτε δρομολογείται. Τουναντίον όμως, θα επιλύσει οριστικά μία χρονίζουσα αδικία, που αποδεδειγμένα, προκύπτει κάθε χρόνο, ελαττώνοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία που απασχολεί πλήθος Υπηρεσιών και Διαδικασιών.

13. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.