Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ - Νομικό Πλαίσιο Ιεραρχίας - Προαγωγών και Παραμονής στις Τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των Εθελοντών - Εθελοντριών Μακράς Θητείας

89/2019
ΕΜΘ

     ΘΕΜΑ     :  Νομικό Πλαίσιο Ιεραρχίας -  Προαγωγών και Παραμονής στις Τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων των Εθελοντών και Εθελοντριών Μακράς Θητείας

    

  ΣΧΕΤ.  : α. Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ Α’ 160/10.06.1974 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»).

                (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/1974/a/fek_a_160_1974.pdf&t=45c2afd3cbfab4a47bf33f6ea6bd7b60)

       β.  Ν. 705/1977(ΦΕΚ A'  279 /1977 «Περί Στρατεύσεως των Ελληνίδων»).

      (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?     f=fek/1977/a/fek_a_279_1977.pdf&t=8b3cfcfd601992bd9ba4e8b6adaf0c69)

  γ.  Ν.1513/1985 (ΦΕΚ Α’ 12/08.02.1985 «Οπλίτες του Στρατού Ξηράς με Πενταετή Υποχρέωση και άλλες Διατάξεις»).

(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/1985/a/fek_a_12_1985.pdf&t=4c420d0e4d8c16068666f498a7b1e4fc)

  δ. Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ Α’ 112/08.05.1989 «Προέλευση των Μονίμων Αξιωματικών του Οικονομικού και Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»).

(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/1989/a/fek_a_112_1989.pdf&t=d0dd096b177c3ae49d9a3ce5c9908754)

  ε.  Ν.2439/1996 (ΦΕΚ Α΄ 219/6.9.1996 «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις

(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/1996/a/fek_a_219_1996.pdf&t=43701fd6c53d5b2ef05516889c122894)

          στ.  Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167/24.9.2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»).

(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2010/a/fek_a_167_2010.pdf&t=a420083c2fcae0f274328b50ae8567ff)

    ζ.  N.4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165/2.11.2017 «Ρυθμίσεις Περί Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Στελεχών και Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες Διατάξεις»).

(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2017/a/fek_a_165_2017.pdf&t=379c2e2fefe1014f04a4ae8f1e0cef9b)

  η. Π.Δ. 16/2019 (ΦΕΚ 21 Α’ /15-2-2019 «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων για την Απονομή Αποστρατευτικού Βαθμού Ανθυπολοχαγού και Αντιστοίχων των Άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας Βαθμού Ανθυπασπιστή που Τίθενται σε Αποστρατεία»).

             (Δείτε εδώ: https://www.scribd.com/document/400065084/%CE%A0%CE%94-16-2019-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%9C%CE%98#from_embed)

  θ. Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67/03.5.2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»).

               (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/a/fek_a_67_2019.pdf&t=4a08a0521f93362627afcb38b93fc63b)

           1. Αναφέρεται ότι μετά τις αλλεπάλληλες νομικές παρεμβάσεις, αναφορικά με τις βαθμολογικές προαγωγές και τον αποστρατευτικό βαθμό στους Εθελοντές και τις Εθελόντριες Μακράς θητείας, η ένωσή μας έχει δεχθεί πλήθος ερωτημάτων προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αλλαγές που προκλήθηκαν στην εν λόγω κατηγορία προσωπικού.

             2. Παρακαλούμε όπως προωθήσετε για ενημέρωση αρμοδίως του συνόλου των συναδέλφων που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού (ΕΜΘ), όπως και στην αρμόδια εκ του νόμου θεσμική προώθηση του παρόντος, προκειμένου την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για «πλήρη βαθμολογική και οικονομική εξομοίωση», όπως και της απαλλαγής από την υποχρέωση της αυτεπάγγελτης αποστρατείας για λόγους κάλυψης των ορίων ηλικίας σε βαθμούς αξιωματικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8, του άρθρου 21,  (ε) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/209306), για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης ίδιας κατηγορίας προσωπικού, με ίδια αρχική βαθμολογική και οικονομική προαγωγή, με την κατηγορία της υποπερίπτωσης (5), της δεύτερης περίπτωσης,  του άρθρου 2, του (στ) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514290), (εθελόντριες).

           3. Το νομικό πλαίσιο υπαγωγής και οι αλλαγές που έχουν προκληθεί στην συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού αναφέρονται ακολούθως:

                 α. Η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού έχει προσληφθεί κατόπιν των (γ) και (δ) σχετ.

          (Δείτε την (γ) σχετ. εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/1985/a/fek_a_12_1985.pdf&t=4c420d0e4d8c16068666f498a7b1e4fc)

         (Δείτε την (δ) σχετ. εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/1989/a/fek_a_112_1989.pdf&t=d0dd096b177c3ae49d9a3ce5c9908754)

                 β. Με την (στ) σχετ. και το άρθρο 69 δόθηκε η δυνατότητα οικειοθελούς μονιμοποίησης τους.

          (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/131312)

                 γ. Με το (ζ) σχετ. και το άρθρο 2 (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/312733), προκλήθηκε η έκδοση του (η) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.scribd.com/document/400065084/%CE%A0%CE%94-16-2019-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%95%CE%9C%CE%98#from_embed), Προεδρικού Διατάγματος που καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις απονομής αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων στην συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού.   

  δ. Με το (θ) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/a/fek_a_67_2019.pdf&t=4a08a0521f93362627afcb38b93fc63b), επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές:

                    (1) Για τους Εθελοντές και τις Εθελόντριες Μακράς θητείας που έχουν κάνει χρήση των ευεργετημάτων [δηλαδή που έχουν αιτηθεί και έχουν μονιμοποιηθεί ,όπως αναφέρεται στην υποπερίπτωση 8, της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 1,του (στ) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/130933)] σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγραφόμενα στην 3 (β) ομοίου (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/131312), δεν ισχύουν τα ηλικιακά όρια αποστρατείας τους που καθορίζονταν με το (α) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/337545), (50 έτη για υπαξιωματικούς και 54 για ανθυπασπιστές) και κρίνονται για προαγωγή στο βαθμό του ανθυπολοχαγού, σημαιοφόρου ή ανθυποσμηναγού, κατά τα οριζόμενα για τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), χωρίς την υποχρέωση συμπλήρωσης χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας στο βαθμό του ανθυπασπιστή των Ε.Δ. σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 11 του (θ) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/513786 ), όπως και του ανθυπολοχαγού και αντίστοιχα, σύμφωνα με το στοιχείο (β) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης β΄ της παρ. 11 του άρθρου 28 του (στ) σχετ., (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514322). Η προαγωγή συντελείται με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό του ανθυπασπιστή και τριάντα (30) ετών από την κατάταξή τους, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4, του άρθρου 69 του (στ) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514312). Με την νομοθετική πρωτοβουλία αυτή καταργήθηκε η ανωτέρω με την (δ) μνημονευόμενη σχετ. βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ, η οποία με το άρθρο 13 και την παράγραφο (5) πέντε (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/259071), προέβλεπε την ίδια ιεραρχική εξέλιξη με τις εθελόντριες του (β) σχετ. νόμου, όπως περιγράφονται στην υποπερίπτωση (5), της δεύτερης περίπτωσης,  του άρθρου 2, του (στ) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514290)και οι οποίες μετά από σειρά νομοθετημάτων όπως και του (θ) ομοίου (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/a/fek_a_67_2019.pdf&t=4a08a0521f93362627afcb38b93fc63b), προάγονται σε βαθμούς ανώτερων αξιωματικών (συνταγματαρχών και αντιστοίχων). Επίσης με την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου, της παραγράφου 4, του άρθρου 13 του  (δ) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514284), οι ΕΜΘ υπηρετούν μέχρι την συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και  αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης αναμένεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού υπολοχαγού σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του (δ) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514285), καθώς με τα ακόλουθη νομολογία μετεβλήθη ο αποστρατευτικός βαθμός τους. Για τον αποστρατευτικό βαθμό του υπολοχαγού με την  περίπτωση α΄ του άρθρου 23 και υποπερίπτωση (6) του (στ) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514303). Επιπρόσθετα με την  περίπτωση β΄ του άρθρου 23 και υποπερίπτωση (8) του (στ) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514303), όπως και με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 23 και υποπερίπτωση (8) του (στ) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514303), των κατ’ αντιστοιχία αποστρατευτικών βαθμών των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, «ΙΣΧΥΟΥΝ» (καθώς δεν ορίζεται διαφορετικώς) τα ηλικιακά όρια αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω κατάληψης του ορίου ηλικίας στον καταλυτικό βαθμό του ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων, όπως ορίζονται με την παράγραφο 8, του άρθρου 21, του (ε) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/209306), (53 χρόνων) και κρίνονται για παραμονή ή αποστρατεία σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, του άρθρου 20, του (στ) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514302), κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις που γίνονται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 

                        (2) Για τους Εθελοντές και τις Εθελόντριες Μακράς θητείας που  καταλαμβάνονται από τα ηλικιακά όρια αυτεπάγγελτης αποστρατείας τους, σε βαθμούς υπαξιωματικών (50 ετών) και ανθυπασπιστών (54 ετών), σύμφωνα με το (α) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/337545), και δεν έχουν μονιμοποιηθεί συμφώνως των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 69 του ανωτέρω μνημονευόμενου (στ) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/131312), (καθώς είναι η μόνη περίπτωση που ΕΜΘ μπορούν να καταληφθούν από ηλικιακά όρια υπαξιωματικών ή ανθυπασπιστών), ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο (5) του ανωτέρω (θ) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/513775) και το οποίο καθορίζει τους όρους για την παραμονή τους ως Ε.Ο.Θ. με τον βαθμό που φέρουν (υπαξιωματικού ή ανθυπασπιστή). Παραμένουν δηλαδή μετά από αίτησή τους (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις) μέχρι την συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και υπηρετούν με τον βαθμό που φέρουν (υπαξιωματικού ή ανθυπασπιστή). Κρίνονται για παραμονή ή αποστρατεία σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, του άρθρου 20, του (στ) σχετ.(δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514302), κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις που γίνονται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

                                       (3)  Για τους Εθελοντές και τις Εθελόντριες Μακράς θητείας που αποστρατεύτηκαν από την 31η Δεκεμβρίου 2018 και μέχρι την έναρξη ισχύος του (θ) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/a/fek_a_67_2019.pdf&t=4a08a0521f93362627afcb38b93fc63b) και ανεξαρτήτως του αν είχαν κάνει χρήση των ευεργετημάτων (δηλαδή αν είχαν αιτηθεί και έχουν μονιμοποιηθεί) σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγραφόμενα στην 3 (β) ομοίου (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/131312), εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη της ισχύος του ομοίου (θ) σχετ. νόμου (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/download_fek?f=fek/2019/a/fek_a_67_2019.pdf&t=4a08a0521f93362627afcb38b93fc63b) και συμφώνως των παραγράφων (2) και (3) του άρθρου 49 (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/513879), τίθενται μετά από αίτησή τους, ως Ε.Ο.Θ. μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας. Συγκεκριμένα οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, έχουν καταληφθεί από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 39Α του (α) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514271), υποβάλλοντας σχετική αίτηση έως την 24.05.2019. Οι αιτούντες παραμένουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους. Αν η αίτησή τους απορριφθεί αποστρατεύονται άμεσα, ενώ αν γίνει αποδεκτή, τίθενται Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε, βάσει των ορίων ηλικίας, να τεθούν σε αποστρατεία. Σε όσους Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) έχει απονεμηθεί ο αποστρατευτικός βαθμός του ανθυπολοχαγού, ανακαλείται η διοικητική πράξη της προαγωγής τους και υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων με τον βαθμό που έφεραν πριν από αυτήν και μπορεί να λάβουν αποστρατευτικό βαθμό στο μέλλον. Κρίνονται για παραμονή ή αποστρατεία σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, του άρθρου 20, του (στ) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514302), κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις που γίνονται τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.   

          4. Εμμένοντας στις θέσεις μας για βαθμολογική και οικονομική «εξομοίωση» με τις εθελόντριες της υποπερίπτωσης (5), της δεύτερης περίπτωσης,  του άρθρου 2, του (στ) σχετ.(Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514290), και αναφορικά και μόνο με την επικείμενη κατά τον νόμο έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού υπολοχαγού σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του (δ) σχετ. (Δείτε εδώ: https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/514285), προτείνουμε όπως η νομική σας υπηρεσία επεξεργαστεί το ακόλουθο εκπονημένο από την ένωσή μας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ) «ΣΧΕΔΙΟ Προεδρικού Διατάγματος» και προωθήσει αυτό στο ΥΠ.ΕΘ.Α. για επεξεργασία και υιοθέτηση του, όπως και προώθηση του στο ΣτΕ, Α.Ε. κ.κ. ΠτΔ, κ. ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α., Ε.Τ.

«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΦΕΚ….

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού έως και του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας που τίθενται σε αποστρατεία.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

           Έχοντας υπόψη:

           1. Τις διατάξεις:

              α. Του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α’ 167), όπως αυτός τροποποιήθηκε τον ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις » (Α΄ 67), αντίστοιχα.

              β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).

          2. Το Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160) και την υπ’ αριθμ. Υ68/17-9-2018/απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα» (Β΄ 4085).

            3. Την υπ’αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168)

        4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού  η οποία έχει προβλεφθεί σε Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ.3 του Συντάγματος, κατά την ψήφιση του ν. 4609/2019.

           5. Τις υπ’ αριθμ. 138/24-7-2018 και 247/31-12-2018 γνωμοδοτήσεις του Α΄ Τμήματος Διακοπών και του Ε΄ Τμήματος αντίστοιχα, του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαδικασία απονομής αποστρατευτικού βαθμού

           Οι Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας που τίθενται σε αποστρατεία, μπορούν να προάγονται στον αποστρατευτικό βαθμό έως και του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), με απόφαση του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων που λαμβάνεται πριν από την έκδοση της διοικητικής πράξης αποστρατείας.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις απονομής αποστρατευτικού βαθμού

           Στους Εθελοντές Μακράς Θητείας απονέμετε ως  αποστρατευτικός βαθμός ο επόμενος από αυτόν που κατέχουν πριν την αποστρατεία τους,  έως και του αποστρατευτικού βαθμού του Υπολοχαγού και αντίστοιχων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

             α) Έχουν μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3883/2010 (Α' 167).

             β) Έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι μήνες (6) στον κατεχόμενο βαθμό.

            γ) Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

          δ) Δεν έχουν δυσμενή κρίση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί ιεραρχίας και προαγωγών των Υπαξιωματικών ή Ανθυπασπιστών ή Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, αναλόγως με τον βαθμό που φέρουν πριν την αποστρατεία τους.

Άρθρο 3

Ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία

           1.Σε περίπτωση ανάκλησης στην ενεργό υπηρεσία, οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας, στους οποίους είχε απονεμηθεί ο αποστρατευτικός βαθμός, φέρουν το βαθμό που είχαν αποκτήσει πριν από την αποστρατεία τους. Στους Εθελοντές  και  Εθελόντριες Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.Δ. 445/1974 (Α' 160) , όπως και στους Εθελοντές  και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας Αξιωματικούς οι διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 21, του Ν.2439/1996 (Α’ 219).

           2.Σε περίπτωση απολύσεως των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για οποιαδήποτε αιτία από τις τάξεις των ΕΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος.

Άρθρο 4

Τροποποίηση Π.Δ. 21/1991 (ΦΕΚ 9 Α’)

           1.Η παράγραφος 1 (ένα) του άρθρου 3 (τρία) του Π.Δ. 21/1991 (ΦΕΚ 9 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

            «1. Οι Εθελοντές  και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, προάγονται στον επόμενο διοικητικό βαθμό ασχέτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων με την συμπλήρωση των ακόλουθων ελάχιστων ορίων στον κάθε βαθμό, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη ο χρόνος που διανύθηκε στον βαθμό αυτόν, πριν την ένταξή τους στον θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας.:

            α. Λοχίας και αντίστοιχοι των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 5 (πέντε) χρόνια.

            β. Επιλοχίας και αντίστοιχοι των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 6 (έξι) χρόνια.

             γ. Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 5 (πέντε) χρόνια.

             δ. Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 5 (πέντε) χρόνια.»

Άρθρο 5

Μεταβατικές Διατάξεις

           1. Σε περίπτωση αναδρομικής κτίσης διοικητικού βαθμού στους Εθελοντές  και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας δεν γεννάται ζήτημα αναδρομικής οικονομικής αποζημίωσης. 

           2. Στους Εθελοντές  και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές και αντίστοιχοι των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 69 και παραγράφου 4 του ν. 3883/2010, αναφορικά και μόνο με τον χρονικό περιορισμό των 30 ετών από την ημερομηνία κατάταξή τους στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπρόσθετα δεν έχουν εφαρμογή στους Εθελοντές  και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που προήχθησαν ή που πρόκειται να προαχθούν σε βαθμούς Αξιωματικών, τα διαλαμβανόμενα της παραγράφου 8, του άρθρου 21, του Ν.2439/1996 (Α’ 219), αναφορικά με τα ηλικιακά όρια αποστρατείας στον κατεχόμενο βαθμό Αξιωματικού, όπως και κάθε νομοθετικός περιορισμός για αυτεπάγγελτη ηλικιακή αποστρατεία τους και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι της συμπλήρωσης 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας ή μέχρι της συμπλήρωσης του 61ου έτους της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό του έτους λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία γέννησης τους η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης τους.

           3. Οι Εθελοντές  και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας προάγονται στον επόμενο διοικητικό βαθμό ασχέτως της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων με την συμπλήρωση των ελάχιστων ορίων στον κάθε βαθμό, συμφώνως της παραγράφου 1, του άρθρου 3 του Π.Δ. 21/1991 (ΦΕΚ 9 Α’), όπως τροποποιείται με το παρόν.

          4. Οι κρίσεις όσων Εθελοντών  και οι Εθελοντριών Μακράς Θητείας που δικαιούνται προαγωγή, διενεργούνται εκτάκτως και αμελλητί, από τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων εντός μηνός από την δημοσίευση σε ΦΕΚ του παρόντος.

           5. Οι Εθελοντές  και οι Εθελόντριες Μακράς Θητείας των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που πριν την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους λόγω κατάληψης από τα ηλικιακά όρια αποστρατείας στον κατεχόμενο  βαθμό τους και μόνο, και οι οποίοι είχαν αιτηθεί και είχαν μονιμοποιηθεί συμφώνως του άρθρου 69 του ν. 3883/2010, μπορούν να επανέλθουν μετά από αίτηση τους που υποβάλλεται εντός 20 ημερών από την δημοσίευση του παρόντος σε ΦΕΚ, στις οικείες διευθύνσεις προσωπικού των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούσαν πριν την αποστρατεία τους,  με τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

           1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

           2. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.»

           5. Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

                  ΤΣΥ

0

 

1234567