Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ. - Ειδική άδεια μετ΄ αποδοχών

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Χ. - Ειδική άδεια μετ΄ αποδοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του σχετικού, η επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ` αποδοχών, που χορηγείται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) και της κ.υ.α. 2003075/204/0022/1995 (Β` 33), σε όσους υπηρετούν και εκτελούν ως κύριο έργο αυτό του χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστή ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) ή του εμφανιστή ή του παρασκευαστή των μικροβιολογικών εργαστηρίων ή του τεχνολόγου ραδιολόγου ακτινολόγου ή του οδοντοτεχνίτη ή ανήκουν στο προσωπικό των τμημάτων του Κυτταρολογικού, της Παθολογικής Ανατομικής, του Βιοχημικού, της Γενετικής, της Ιολογίας και της Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, πλην ιατρών, στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας χορηγείται και όσους υπηρετούν ως πολιτικό προσωπικό με τις παραπάνω ειδικότητες στα στρατιωτικά νοσοκομεία και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

Είναι πανθομολογουμένως γνωστό ότι στα στρατιωτικά νοσοκομεία και στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., πλην του πολιτικού προσωπικού με τις ως άνω ειδικότητες, εργάζεται και στρατιωτικό προσωπικό με τις ίδιες ακριβώς ειδικότητες, στο οποίο (στρατιωτικό προσωπικό) δεν χορηγείται η ως άνω επιπρόσθετη ειδική άδεια μετ΄ αποδοχών.

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ως άνω άρθρου 99 του σχετικού:

 

     -    Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού παύει η διάκριση και η ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων του ίδιου κλάδου και της ίδιας ειδικότητας που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες που εισήχθη με την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 4111/1960 και την κατάργηση του άρθρου 12 του Β.Δ. 933/1966, οι οποίες έλαβαν χώρα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 άρθρου 66 Ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α 150/27.6.2011).

 

     -    Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι ως χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων ή εμφανιστές ακτινολογικών εργαστηρίων ή ραδιοφυσικού (χειριζόμενου ραδιοϊσότοπα) σε δομές που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας δικαιούνται αδείας επικίνδυνης εργασίας πέντε (5) ημερών για κάθε πλήρες δίμηνο πραγματικής απασχόλησης με τις παραπάνω εργασίες, χωρίς να υπερβαίνει, η άδεια αυτή, τις τριάντα (30) ημέρες για κάθε πλήρες δωδεκάμηνο εκτέλεσης επικίνδυνης εργασίας, όπως ακολούθως περιγράφεται ότι πιστοποιείται.

 

     -    Με την ως άνω πρόβλεψη της άδειας περιορίζεται ο χρόνος έκθεσης, των ως άνω αναφερόμενων εργαζομένων, σε δόσεις ακτινοβολιών από τη χρήση ακτινολογικών μηχανημάτων και ραδιοϊσοτόπων σε πάσης φύσεως εργαστήρια των δομών που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, η ακόλουθη πρόβλεψη καταλαμβάνει και στοχεύει στην προστασία των, σε καθημερινή βάση, εργαζομένων, κατά κύρια και τακτική απασχόληση με τις αυτές δραστηριότητες, συνεπεία των οποίων εκτίθενται σε ακτινοβολία σε τέτοιους εργασιακούς χώρους.

 

Από τα ως άνω γίνεται αντιληπτό ότι ο νομοθέτης ήθελε να παύσει τη διάκριση και την ανισότητα μεταξύ των εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας και κλάδου, πλην όμως θεωρούμε ότι διέλαθε της προσοχής του ότι με τις ίδιες ειδικότητες και στους ίδιους χώρους εργασίας εργάζονται και στρατιωτικοί.
 

Θεωρώντας ότι η αβλεψία αυτή πρέπει να θεραπευτεί, προτείνουμε όπως συμπεριληφθεί στο προσωπικό του άρθρου 99 του σχετικού, το οποίο λαμβάνει επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ` αποδοχών και το στρατιωτικό προσωπικό.

ΕΣΠΕΕΧ - 45/2019 ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤ΄ ΑΠΟΔΟΧΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία