Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των Στρατιωτικών

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των Στρατιωτικών

ΘΕΜΑ Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο των Στρατιωτικών

α. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85, «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»)

 

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ10042/οικ.13567/329/2018 Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών)

 

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 062/26-6-2018 έγγραφό μας

 

δ. Υπ΄ αριθμ. Φ. 846/27/47849/Σ. 10634/21-6-2018/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 

 

ε. Υπ΄ αριθμ. Φ. 846/49/88455/Σ.21478/30-11-2018/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες αρκετών ερωτήσεων από μέλη μας, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών, οι οποίες αφορούν στο κόστος αναγνώρισης, στο χρονικό διάστημα που αφορά, στη δυνατότητα συνδυασμού με άλλες πρόνοιες κλπ.

 

2. Δυστυχώς, ελλείψει αρμοδίου ενημερώσεως και εν αναμονή ήδη επί μακρώ σε σχέση με τα ερωτήματα του (ε) σχετικού, λόγω δε, του υψηλού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η συγκεκριμένη περίπτωση, μεγάλο μέρος του προσωπικού των ΕΔ και όχι μόνο, από την Περιφερειακή μας Ενότητα, καθ’ όσον το ζήτημα αυτό είναι Πανελλαδικού ενδιαφέροντος, απευθύνεται στο διαδίκτυο σε ιστοσελίδες που παρουσιάζονται ότι ασχολούνται με ζητήματα επί των οικονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες. Ωστόσο, έχουμε διαπιστώσει πως αυτές συχνά παρουσιάζονται ασαφείς και μη έγκυρες με αποτέλεσμα να δημιουργούν στους συναδέλφους εκνευρισμό και ανασφάλεια.

 

3. Ως εκ τούτων, κατά τους τελευταίους μήνες ασχοληθήκαμε με το ζήτημα προκειμένου να διαπιστώσουμε τι δυνατότητες υφίστανται ώστε να βοηθήσουμε στην ενημέρωση των συναδέλφων. Ως επακόλουθο της ενασχόλησής μας με το θέμα ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, ως (γ) σχετικό, έχουμε καταλήξει στα κάτωθι συμπεράσματα:

      

α. Με την παρ.Η1γ του (β) σχετικού, καθορίζεται ρητώς ότι, η αναγνώριση διπλασιασμού του χρόνου υπηρεσίας αποτελεί πραγματικό χρόνο υπηρεσίας και μπορεί να γίνει για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμεί ο ασφαλισμένος, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρώσει τις σχετικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό πεδίο που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.

      

β. Σύμφωνα με την παρ. Η2 του (β) σχετικού, προσδιορίζεται η δυνατότητα εξαγοράς πέντε (5) ετών κατ’ ανώτατο (μάχιμη πενταετία), μόνο για τον υπολογισμό του ποσοστού αναπλήρωσης και όχι ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας.

 

γ. Με το άρθρο 15 του (α) σχετικού προβλέπεται ότι για την αναγνώριση, τόσο της μάχιμης πενταετίας, όσο και του διπλασίου χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, λογίζονται οι εισφορές κατά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

 

δ. Ωστόσο, με τις διευκρινίσεις του (δ) σχετικού (ως παρ. 2), θεωρούμε ότι ξεκαθαρίστηκε μεν, αλλά μόνο για την αναγνώριση διπλασιασμού πραγματικού χρόνου υπηρεσίας, ότι η δυνατότητα αναγνώρισης εν λόγω χρόνου [ως παρ. Η2 του (β) σχετικού] δύναται να πραγματοποιηθεί διά της καταβολής εισφορών για όποιο διάστημα επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και όχι κατά την υποβολή της αιτήσεως.

 

ε. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η σχετική μέριμνα δεν δείχνει να έχει αντίστοιχη εφαρμογή και στην περίπτωση της αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών (ως πλασματική υπηρεσία), γεγονός που δημιουργεί σημαντικές απορίες στους συναδέλφους αναφορικά με το χρονικό διάστημα στο οποίο απαντάται το εν λόγω δικαίωμα.

 

στ. Συναφώς των ανωτέρω, παρά το γεγονός ότι υφίσταται ρητή πρόνοια μη δυνατότητας συνδυασμού με έτερες διατάξεις αναγνώρισης διπλασιασμού (πχ με τα πτητικά 6μηνα), δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ισχύει σε άλλες περιπτώσεις ειδικών ασφαλιστικών προνοιών (πχ για την περίπτωση των 18μήνων όπου για  κάθε 18 μήνες πραγματικής υπηρεσίας, στο στέλεχος αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία ένα επιπλέον 6μηνο).

 

4. Πρόσθετα των προαναφερθέντων δέον ληφθούν υπόψιν ότι υφίστανται στελέχη που:

 

α. έχουν εκφράσει επιθυμία όπως διερευνήσουν τις συνθήκες συνταξιοδότησής τους κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά δεν γνωρίζουν τι δυνατότητες έχουν επί τούτου.

      

β. υπάγονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο ηλικιακών ορίων (50/54 ετών), το οποίο εάν δεν τροποποιηθεί, θα τους φέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτός ΕΔ, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν σε τι καθεστώς εμπίπτουν ως προς τις πρόνοιες θέματος.

 

γ. επιθυμούν να προβούν σε μια τέτοια αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών ως πλασματικό χρόνο υπηρεσίας, αλλά δεν μπορούν να γνωρίζουν το πλαίσιο υπό το οποίο θα γίνει η αναγνώριση και ως εκ τούτου το οικονομικό κόστος που της αναλογεί.

 

δ. μας ανέφεραν ότι, ενώ το θέμα της αναγνώρισης του διπλασίου χρόνου ως πραγματική υπηρεσία δείχνει να έχει επιλυθεί, δεν έχουν ξεκινήσει εκ νέου οι μηνιαίες καταβολές των σχετικών εισφορών με αποτέλεσμα να φοβούνται ότι θα κληθούν να καταβάλουν μεγάλες μηνιαίες εισφορές προκειμένου να καλύψουν το «κενό» εισφορών της περασμένης διετίας.

 

ε. μεταξύ άλλων έχουν κατανοήσει και ότι υφίσταται μείωση της οικονομικής υποχρεώσεως αναγνώρισης του διπλασίου της πραγματικής υπηρεσίας, αντίληψη που θεωρούμε εσφαλμένη, καθ’ όσον αυτό που έχει αλλάξει είναι η δυνατότητα καταβολής εισφορών που αναλογούσαν σε σταδιοδρομική περίοδο με μικρότερες εισφορές σε σχέση με τις μεταγενέστερες (φερ’ ειπείν, τα πρώτα 5 έτη της σταδιοδρομίας ενός στελέχους).

 

5. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε για την ανάδειξη του ανωτέρω θέματος διά της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου καθώς και για τις κατά κρίσιν σας τυχόν έτερες ενέργειες αναφορικά με:

 

α. την επίσπευση παροχής διευκρινίσεων από τον ΕΦΚΑ προκειμένου να υπάρξει αποσαφήνιση των κάτωθι ζητημάτων, καθώς και τυχόν άλλων παραμέτρων που ενδέχεται να υφίστανται σχετικά με:

 

(1) το χρονικό διάστημα που αφορά η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών, λαμβανομένου υπόψιν ότι θα βοηθούσε όλα τα στελέχη, να παρασχεθεί η δυνατότητα επιλογής αναγνώρισης επιθυμητού χρονικού διαστήματος.

 

(2) την εκ νέου ανάδειξη του προβλήματος των συναδέλφων που αποστρατεύονται με τα ηλικιακά όρια 50/54 και τον συσχετισμό του με το εν λόγω θέμα.

 

(3) τη διατήρηση της πρόνοιας παρ.1β του (α) ομοίου αναφορικά με τις δυνατότητες εξόφλησης.

 

(4) τη μέριμνα ως προς τις εισφορές που έπρεπε να είχαν συνεχίσει να καταβάλλονται, ως προς τις περιπτώσεις αναγνώρισης διπλασίου πραγματικού χρόνου υπηρεσίας.

 

(5) τον επανυπολογισμό των εισφορών (και αντίστοιχα την επιστροφή της διαφοράς / συμψηφισμό) των στελεχών που είχαν αιτηθεί αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών κατ’ αναλογία με την πρόνοια της αναγνώρισης χρόνου πραγματικής υπηρεσίας πριν τη διευκρίνιση για το χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης.

 

(6) τη δυνατότητα συνδυασμού αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο των στρατιωτικών, από στελέχη που υπάγονται σε ασφαλιστικό καθεστώς έτερης πρόνοιας, όμως σε κάθε περίπτωση όχι διπλασιασμού εξαμήνων (πχ 18μηνα).

 

β. την ανάδειξη των κάτωθι, ιδιαίτερα σοβαρών λεπτομερειών, καθ’όσον ακόμα και σήμερα υφίστανται πολλοί συνάδελφοι που δεν έχουν κατανοήσει ότι:

 

(1) δεν υφίσταται κάποια έκπτωση στις «νέες» εισφορές αναγνώρισης των διπλάσιων ετών πραγματικής υπηρεσίας, παρά μόνον παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης παλαιοτέρων ετών, γεγονός που συνεπάγεται καταβολή χαμηλότερου συνολικού ποσού ασφαλιστικών εισφορών.

 

(2) υφίσταται, αν και δυσδιάκριτος, διαχωρισμός ανάμεσα στην αναγνώρισης της μάχιμης (πλασματικής) πενταετίας και τον διπλάσιο χρόνο υπηρεσίας, αποτέλεσμα της οποίας σύγχυσης είναι να καλλιεργείται η εντύπωση πως, με την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας προσαυξάνονται και τα έτη υπηρεσία προς τη σύνταξη.

ΕΣΠΕΕΚΑ 022/2019 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία