Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Χορήγηση Ιματισμού

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Χορήγηση Ιματισμού

ΘΕΜΑ :   Χορήγηση Ιματισμού

 

ΣΧΕΤ   :   α. Έγγραφο ΕΣΠΕΕΚΑ αρ.πρωτ. 3/2017 από 3-Φεβ-2017

                 β. ΕΠ Φ. 671/4/281046/Σ.442/14-Φεβ-17/ΓΕΝ/Ε1-ΙΙΙ

                 γ. Έγγραφο ΕΣΠΕΕΚΑ αρ.πρωτ. 29/2017 από 22-Απρ-17

                 δ.  Έγγραφο ΠΟΕΣ αρ.πρωτ. 518/2017 από 8-Αυγ-17

 

1.     Σε συνέχεια (δ) σχετικού αναφορικά με χορήγηση υφάσματος, σας

γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

 

α. Αναφορικά με τα μέλη μας που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό υφίσταται παροχή ύψους σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά έτος, ποσόν που κάθε στέλεχος δικαιούται να χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί διά μέσα του Προμηθευτικού Οργανισμού Ναυτικού (ΠΟΝ), αλλά μόνο κατά το τρέχον έτος. Με το (α) σχετικό γνωστοποιήσαμε το πρόβλημα συνολικά και λάβαμε μέσω υμών την (β) σχετική απάντηση. Αιτείται ληφθεί υπόψιν ότι ανωτέρω πρόνοια αφορά και τη ραφή στολής επιθεωρήσεως, με απλό συμψηφισμό του ποσού και αφαίρεση από το τελικό σύνολο, αντί χορήγησης υφάσματος η οποία ως διαδικασία μας αναφέρθηκε ως κατηργημένη.

 

           β. Αναφορικά με τα μέλη μας που υπηρετούν στον ΣΞ, μας έχει γνωστοποιηθεί ότι η τελευταία χορηγία ιματισμού (στολή παραλλαγής) έλαβε χώρα το 2015. Ύφασμα ιματισμού για στολή επιθεωρήσεως δεν αναφέρθηκε να έχει χορηγηθεί σε στέλεχος για στολή πέραν της αρχικής που δικαιούτο. Επίσης, το 2004 είχε γίνει χορηγία σε άρβυλα. Επίσης αναφέρθηκε από ερώτηση στα μέλη μας, ότι εν λόγω προμήθεια γίνεται κατόπιν ειδοποιήσεως της Υπηρεσίας και όχι απαραίτητα στις χρονικές περιόδους που ορίζει σχετική διαταγή.

 

2.     Οι προτάσεις μας είναι οι κάτωθι:

 

α.  Για το ΠΝ, επαναφέρουμε την πρότασή μας ως τέθηκε με το (γ) σχετικό για

τροποποίηση στον αντίστοιχο Νόμο με γνώμωνα την βέλτιστη αξιοποίηση του ποσού. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Ιματισμού Υπόδησης και Λοιπών Ατομικών Ειδών Προσωπικού Ε.Δ. (ΦΕΚ Β’ 515-1981 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β’ 2120-2007), να προστεθεί παράγραφος 14, ως εξής:

«Στην περίπτωση μη αξιοποιήσεως από το στέλεχος του κατ’ έτος δικαιούμενου ποσού, αυτό αντί να επιστρέφει στον κωδικό να πιστώνεται στο αριθμό ελέγχου μισθοδοσίας του στελέχους ώστε να δύναται να αξιοποιηθεί σε επόμενο οικονομικό έτος στο δικαιούμενο ποσόν χορήγησης ιματισμού. Στην παρούσα πρόνοια δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό ετών που δύναται να μεταφέρουν τα μη αξιοποιηθέντα ποσά σε μεταγενέστερο έτος.»

β.  Επισημαίνουμε δε, ότι με το (β) σχετικό γνωστοποιήθηκε δυνατότητα συγκεντρωτικής παραγγελίας διά της Υπηρεσίας προς τον ΠΟΝ, κάτι που μας έχει αναφερθεί ότι δεν λαμβάνει χώρα. Ως εκ τούτου προτείνεται η ανάδειξη εν λόγω δυνατότητας καθ’όσον έχει διαπιστωθεί ότι παραμένει είτε άγνωστη, είτε μη εφαρμόσιμη.

 

     γ.  Για τα στελέχη του ΣΞ προτείνεται η κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας

και η καθιέρωση  αντιστοίχου διαδικασίας με του ΠΝ, με πίστωση δικαιωμένου ποσού ανά στέλεχος στον αριθμό μισθοδοσίας αυτού, συμπεριλαμβανουμένης της ανωτέρω προτάσεως για τροποποίηση, η οποία τροποποίηση να αφορά και τη δυνατότητα αξιοποιήσεως για ραφή νέας στολής.