Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Εργασιακό στρες και στρατιωτικοί

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Εργασιακό στρες και στρατιωτικοί

ΘΕΜΑ : Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (Συνθήκες Εργασίας και Εργασιακό Στρες)

α. Πηγές εργασιακού στρες (Έκδοση ΕΛΙΝΥΑΕ, έκδοση 2002)

β. Εγχειρίδιο επί Θεμάτων Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Προσωπικού/ΓΕΕΘΑ (2008)

γ.Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α’ 84, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»

δ. Οδηγός του Ηγέτη για την Αυτοκτονικότητα/ΓΕΕΘΑ (2017)

 

1. Σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με πολυετείς διεθνείς μελέτες και στατιστικές (ως (α) σχετικό), έχει διαπιστωθεί ότι σε μεγάλο εύρος εργασιακών περιβάλλοντων έχει διαπιστωθεί αύξηση του εργασιακού στρες στους εργαζομένους (σε ποσοστό ίσως μεγαλύτερο του ενός στους τρεις), γεγονός που, συνακόλουθα, δημιουργεί αφενός διάφορα είδη προβλημάτων υγείας (όπως σωματικά, πνευματικά και ψυχικά), αφετέρου σοβαρά προβλήματα στην Εργασία.

 

2. Σύμφωνα με το (γ) όμοιο περί τις αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας:

 

α. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.» (αρ.17, παρ.1).

 

β. «Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: … φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.» (αρ.17, παρ. 2γ)

 

3. Ενδεικτικοί στρεσογόνοι παράγοντες που δύνανται όπως εμφανιστούν και στους εργασιακούς χώρους των ΕΔ, βασιζόμενοι σε γενική σχετική μελέτη του ΕΛΙΝΥΑΕ, έχει διαπιστωθεί ότι μπορούν να είναι και οι εξής:

 

α. υπερβολικός φόρτος εργασίας

 

β. αντίφαση ή ασυμμετρία ευθύνης και δικαιωμάτων

 

γ. αμφισβήτηση του ρόλου του εργαζομένου

 

δ. έλλειψη αναγνωρισιμότητας, εκτίμησης ή επιβράβευσης

 

ε. επαγγελματική ανασφάλεια

 

στ. οικογενειακή ανασφάλεια

 

ζ. δύσκολες και ευμετάβλητες συνθήκες εργασίας

 

η. τοξική διοίκηση

 

θ. καταπίεση δικαιωμάτων κλπ

 

4. Το γεγονός ότι με ανησυχητικά μεγάλη συχνότητα διαβάζουμε σε δημοσιογραφικές σελίδες δυσάρεστα νέα (όπως αυτοκτονίες συναδέλφων) ή (κατά βάσιν ανώνυμες) καταγγελίες που αφορούν προβλήματα της εσωτερικής Υπηρεσία (πχ απαλλαγές βαρδιών κλπ), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και ως Ένωση γινόμαστε αποδέκτες διαφόρων παραπόνων, όχι απαραίτητα από μέλη μας και σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν από την περιφερειακή μας ενότητα, μας προβληματίζει έντονα.

 

5. Αν και υφίστανται διάφορες Διαταγές σε ισχύ (ως σχετικά (β) και (δ)), ως επίσης και τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των Στελεχών στο πλαίσιο της γενικότερης μέριμνας για το Προσωπικό, εκ του αποτελέσματος θεωρούμε ότι το πρόβλημα ενδεχομένως να μην προσεγγίζεται επαρκώς υπό την έννοια ότι ίσως να μην έχει εκτιμηθεί ορθά η πολυπλοκότητά του σε σχέση με το πολυσύνθετον του επαγγέλματος του Στρατιωτικού.

 

6. Ειδικώς ως προς το τελευταίο, είναι γνωστό ότι το επάγγελμα του Στρατιωτικού είναι ένα επάγγελμα με πολύ έντονες ιδιαιτερότητες, όπως οι συνεχείς μεταθέσεις, η διαρκής ετοιμότητα, οι υπερβάσεις διαφόρων ειδών, η εργασία υπό συνθήκες αυξημένων κινδύνων κλπ. Είναι προφανές πως, όλοι οι Στρατιωτικοί έχουν επίγνωση της φύσεως του επαγγέλματος που επέλεξαν, όμως δεν θα ήταν παράλογο να αναφέρουμε, ότι εξίσου αναμενόμενη είναι και απαίτηση για αναγνώριση του έργου τους, σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης και της αξιοπρεπούς οικονομικής εξασφάλισης.

 

7. Προς τούτο, εντελώς ενδεικτικά, μιας και ενδιαφέρει ανεξαιρέτως όλους τους συναδέλφους, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι κατά το προηγούμενο έτος, μετά από ασταμάτητους κόπους έξι (6) ολόκληρων ετών και αλλεπάλληλες προσφυγές και δικαιώσεις στα αρμόδια όργανα, η ΠΟΕΣ πέτυχε το αυτονόητο, ήτοι τη συμμόρφωση της Διοικήσεως με την απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου, συμμόρφωση που, δυστυχώς, έγινε μόνο μερικώς. Αποτελούν αδιαμφισβήτητα γεγονότα, αφενός ότι όχι μόνο ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχε πλήθος συναδέλφων που αμφισβητούσε ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε, αφετέρου ότι υπήρχαν πλήθος εξωτερικεύσεων απογοήτευσης και ως προς τη μερική συμμόρφωση, πόσο μάλλον ενώ διανύαμε το υποτιθέμενο έτος μέριμνας Προσωπικού, γεγονός που ενέτεινε και την απογοήτευση, της οποίας μόνο την κορυφή βλέπαμε.

 

8. Εκ των προαναφερθέντων προκύπτει σαφώς ότι, το εργασιακό στρες δεν επενεργεί αρνητικά μόνο πάνω στο στέλεχος, αλλά έχουν αρνητική επίδραση και στην Υπηρεσία αφού αποδεδειγμένα, ένα στέλεχος με αυξημένο εργασιακό στρες δεν μπορεί να αποδώσει όπως θα απέδιδε υπό φυσιολογικές συνθήκες. Σύμφωνα δε, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, «Οι στρεσογόνοι παράγοντες μπορούν να ελέγχονται μέσω μιας ανάλυσης ψυχοκοινωνικού κινδύνου. Από την ανάλυση θα προκύψει ποια στοιχεία του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης (σε επίπεδο καθηκόντων, ομάδας ή οργάνωσης) είναι ζωτικής σημασίας και χρήζουν βελτίωσης.» (ως (α) σχετικό).

 

9. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψιν ότι το εργασιακό στρες μπορεί να προκύψει από πλήθος ετερόκλητων παραγόντων, των οποίων η πιθανότητα συνδυασμένης εμφάνισης σχετίζεται άμεσα με την πολυπλοκότητα του εργασιακού περιβάλλοντος (όπως του επαγγέλματος του Στρατιωτικού), δυνάμεθα όπως συμπεράνουμε ότι:

 

α. πρέπει να επαναξιολογηθεί η σημασία του εργασιακού στρες (μετά των σχετιζομένων συνδρόμων) ώστε να αντιμετωπίζεται ως επαγγελματική ασθένεια.

 

β. υφίσταται ανάγκη (στην περίπτωση που δεν συμβαίνει ήδη) συστηματικής καταγραφής στατιστικών σε σχέση με στοιχεία που δύναται όπως σχετίζονται με το εργασιακό στρες (πχ για αυτοκτονίες, νοσήματα, ημέρες εκτός εργασίας κλπ) προκειμένου αυτά να επεξεργαστούν περαιτέρω.

ΕΣΠΕΕΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία