Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Εγγραφή στο ΗΚΕΛΥ
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

ΘΕΜΑ  :   Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (Εγγραφή στο Η.Κ.Ε.Λ.Υ.)

ΣΧΕΤ   :   Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ)

1.       Σας γνωρίζουμε ότι κατά τους προηγούμενους μήνες ενεργοποιήθηκε διακλαδική διαδικασία εγγραφής δικαιούχων υγειονομικής περιθάλψεως σε σχετική διαδικτυακή εφαρμογή.

2.       Πρόσφατα, μέλος μας επέτυχε να ολοκλήρώσει την ανωτέρω διαδικασία, όπως περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο και μας ενημέρωσε για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν:

      α.   Η διαδικασία εγγραφής έχει δύο στάδια: το πρώτο είναι η εγγραφή στην ανωτέρω διαδικτυακή πλατφόρμα, που ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και το δεύτερο, η ταυτοποίηση του δικαιούχου χρήστη η οποία πρέπει να λάβει χώρα διά ζώσης στο στρατιωτικό Νοσοκομείο.

      β.   Ειδικότερα, στο εγχειρίδιο που υφίσταται στην ιστοσελίδα της εφαρμογής, μνημονεύεται ρητώς (σελ. 11) ότι «η ταυτοποίησή σας ως Λήπτη Υγείας του Νοσοκομείου γίνεται κατά την επίσκεψή σας σε αυτό, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Μετά την ταυτοποίησή σας από το προσωπικό του Νοσοκομείου δεν είναι δυνατή η αλλαγή της κατηγορίας Λήπτη Υγείας από εσάς.»

      γ.   Αν και δεν κατέστη δυνατό να διευκρινισθεί κατά το πρώτο στάδιο, είτε κατόπιν της αρχικής εγγραφής (πρώτο βήμα), είτε μετά την ταυτοποίηση του αρχικού δικαιούχου (δεύτερο), ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει και τα έτερα μέλη που έχουν δικαίωμα περιθάλψεως (γονείς, αδέλφια κλπ), κάτι που από το εγχειρίδιο δεν καθίσταται ευκρινές και είναι εύκολο να διαφύγει της αντιλήψεως. Ακολούθως, μετά τη δήλωση των ετέρων μελών, ο δικαιούχος οφείλει να ταυτοποιήσει και αυτά τα μέλη με την ίδια διαδικασία ανωτέρω υποπαραγράφου 2β.

       δ.   Επισημαίνεται ότι, η ταυτοποίηση δεν εμπεριέχει κάποια διαδικασία που να απαιτεί τη φυσική παρουσία του Στελέχους, παρά βοηθάει στην εξακρίβωση των στοιχείων από τα παραστατικά που απαιτούνται. Εκτιμάται ότι μια τέτοια διαδικασία δύναται να λαμβάνει χώρα με μέριμνα των Υπηρεσιών των Στελεχών, οι οποίες να ελέγχουν συνολικά τα παραστατικά πριν την αποστολή τους.

3.       Επί των προαναφερθέντων έχει διαπιστωθεί μία σειρά από προβλήματα που ενδέχεται στο μέλλον να παρεμποδίσουν το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα:

      α.   το μέλος μας που πέτυχε να ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης, μας ανέφερε ότι το κατάφερε με την τρίτη φορά (ημέρα) σε συνδυασμό με έτερα ραντεβού και υφιστάμενες υπηρεσιακές μετακινήσεις, λόγω ιδιαίτερα αυξημένης κίνησης στο σχετικό γραφείο εξυπηρέτησης του ΝΝΑ.

      β.   έτερο μέλος μας, μας έχει ενημερώσει, ότι δεν απαιτήθηκε να μεταβεί στο ΝΝΑ κατά τελευταία εννέα (9) έτη, ενώ δυσκολεύεται, γενικά, να μετακινηθεί για οικογενειακούς λόγους.

    γ.   καθίσταται προφανές ότι, για να γίνει η αυτοπρόσωπη ταυτοποίηση θα απαιτηθεί, ούτως ή άλλως, υπηρεσιακή μετακίνηση για τα Στελέχη, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να προγραμματισθεί σε βάθος χρόνου μετακίνηση ολόκληρης της Υπηρεσίας, πέραν του οικονομικού κόστους.

     δ.   δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς ισχύει για δικαιούχους (πχ αδέλφια) που δεν διαμένουν στην Ελλάδα στην παρούσα φάση κι ως εκ τούτου δεν έχουν ενεργό βιβλιάριο Υγείας σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

     ε.   δεν έχει καταστεί απολύτως σαφές το στάδιο στο οποίο μπορεί να γίνει η δήλωση των ετέρων δικαιούχων από τον αρχικό ενδιαφερόμενο.

4.       Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως μεσολαβήσετε για τα κάτωθι:

      α.   τη δρομολόγηση διαδικασίας για τα στελέχη που υπηρετούν μακράν αστικών κέντρων, ώστε η ταυτοποίησή τους να δύναται όπως ολοκληρωθεί με αποστολή των απαιτουμένων εγγράφων με μέριμνα της Υπηρεσίας, γεγονός που θα συνδράμει αποφασιστικά τόσο στην εξοικονόμηση πόρων, όσο και στη διευκόλυνση των Στελεχών.

      β.   τη διερεύνηση για το καθεστώς ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως περιπτώσεων ανωτέρω υποπαραγράφου 3δ, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που αφορούν κράτη μέλη της ΕΕ.

        5.   Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.