Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Στρατιωτικοί, προστατευόμενα μέλη και ΕΟΠΥΥ
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

ΘΕΜΑ  :   Μέριμνα Προσωπικού (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη)

ΣΧΕΤ   :   α. ΕΣΠΕΕΚΑ αρ.πρωτ. 065/31-Οκτ-17 («Μέριμνα Προσωπικού (Ιατρο-

                    φαρμακευτική Περίθαλψη)»)

                β. ΕΣΠΕΕΚΑ αρ.πρωτ. 064/10-Ιουλ-18 («Μέριμνα Προσωπικού (Ιατρο-

                    φαρμακευτική Περίθαλψη)»)

                γ. ΕΣΠΕΕΚΑ αρ.πρωτ. 071/3-Αυγ-18 («Μέριμνα Προσωπικού (Ιατρο-

          φαρμακευτική Περίθαλψη)»)

   δ. ΥΑ 46846 (ΦΕΚ Β’ 2315/18, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ.πρωτ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄ 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»)

1.       Σε συνέχεια των (α), (β) και (γ) σχετικών εγγράφων μας και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων αποζημίωσης μετακινήσεων, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ένα πρόσθετο πρόβλημα που υπέπεσε στην αντίληψή μας σε σχέση με τις πρόνοιες του (δ) ομοίου και γενικότερα τις δυνατότητες μετακινήσεως του Στρατιωτικού Προσωπικού.

2.       Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ.56, περίπτωση (Α) του (δ) ομοίου, προβλέπονται, μεταξύ άλλων για τις γενικές περιπτώσεις μετακινήσεων ασθενών και ότι:

      α. «Δικαιούχοι ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν, εκτός του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται για την μετακίνηση, με το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής, δημοσίων συγκοινωνιών (Λεωφορείο, Πλοίο, Τρένο), ο ασθενής και ένας συνοδός του. Ο Οργανισμός αποζημιώνει τη δαπάνη μετακίνησης συνοδού, υποχρεωτικά όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους μέχρι 18 ετών και για ενήλικες, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό και συνυπογράφεται από Διευθυντή Νοσοκομείου ή ΚΥ.»

      β.   «Για την αποζημίωση της δαπάνης απαιτούνται: α) Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού, του τόπου κατοικίας του ασθενή ή ειδικευμένου ιατρού, θεράποντος του ασθενή, για την αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης ή διενέργειας εξέτασης ή των αναγκαίων παρακλινικών εξετάσεων στον τόπο κατοικίας του ασθενή, β) Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή, γ) Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου των εισιτηρίων ή αποδείξεων βενζίνης, κατά την ημέρα μετάβασης και επιστροφής. Για την αναγκαιότητα της μετακίνησης γνωμοδοτεί το Α.Υ.Σ. και οι δαπάνες καταβάλλονται έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ.» προκειμένου να δικαιούται αποζημίωσης μετακινήσεως του Στέλεχος, η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη των εξήντα (60) χλμ.»

3.       Από τα ανωτέρω, προκύπτει διαδικασία που δύναται έχει εφαρμογή από τις οικογένειες των Στρατιωτικών, εντούτοις διαπιστώνεται ότι δύσκολα μπορεί να συνδυαστεί με τις υφιστάμενες πρόνοιες περί των μετακινήσεων, όπως με το (γ) σχετικό σας έχουμε γνωστοποιήσει.

4.       Ειδικότερα, έχουμε διαπιστώσει τα κάτωθι:

      α.   λόγω του ειδικού καθεστώτος που διέπει τους Στρατιωτικούς ως προς τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους, δεν καθίσταται σαφές κατά πόσον αυτοί δύναται να αποζημιώνονται ως «συνοδοί», ως η ανωτέρω ΥΑ ορίζει. Επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση που το Στέλεχος δεν πρόκειται παραπεμφθεί για ιατρικό έλεγχο, δεν δικαιούται υπηρεσιακής μετακινήσεως και αναγκάζεται να λάβει κανονική (ή άλλη) άδεια ώστε να συνοδεύσει.

      β.   εκ της υποχρεώσεως των Στρατιωτικών να μεταβαίνουν σε στρατιωτικά νοσοκομεία, ανεξάρτητα εάν στον τόπο τους υφίσταται ανάλογος ιατρός ή όχι, δεν καθίσταται σαφές αν η σύζυγος ή έτερο μέλος οικογενείας δύναται να θεωρηθεί «συνοδός» του Στελέχους, σε μια τέτοια περίπτωση μετακινήσεως.

      γ.   όπως έχουμε αναδείξει ήδη με το (γ) σχετικό έγγραφό μας, υφίσταται το μείζον πρόβλημα της ελάχιστης χιλιομετρικής απόστασης ως απαραίτητη προϋπόθεση αποζημίωσης. Εντούτοις, στην περίπτωση που υφίσταται άμεση ανάγκη ιατρικής κάλυψης αλλά δεν καθίσταται εφικτό κάποιο ραντεβού σε λογικό χρονικό διάστημα, το Στέλεχος και η οικογένειά του είναι πιθανό να μετακινηθούν προς προορισμό μικρότερο της προβλεπομένης αποστάσεως (πχ από τη Λέρο στην Κω). Σε μια τέτοια περίπτωση, παρά το γεγονός ότι αποδεδειγμένα δεν υφίσταται δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στον τόπο διαμονής, ουσιαστικά όλη η οικογένεια «πιέζεται» να μεταθέσει στο μέλλον την επίλυση του προβλήματος υγείας, με πολλαπλασιασμό των εξόδων, μόνο και μόνο για να καταστεί εφικτή η αποζημίωση της μετακίνησης. Είναι προφανές, ότι ελλείψει άλλης ρεαλιστικής δυνατότητας, πολλά Στελέχη μας έχουν αναφέρει ότι αναγκάζονται να μετακινηθούν μετά των οικογενειών τους, αυστηρά με δικά τους έξοδα προς αντιμετώπιση των προβλημάτων και επισημαίνουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση τα έξοδα είναι διόλου αμελητέα.

      δ.   λόγω διαφοροποιήσεων στη φιλοσοφία των ανά περίπτωση ιατροφαρμακευτικών καλύψεων (για Στρατιωτικούς και πολίτες αντίστοιχα), είναι προφανές ότι υφίστανται σημεία που δεν δύναται να συνδυάζονται μεταξύ τους, όπως, ενδεικτικά, τα προαναφερθέντα.

5.       Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να συσταθεί επιτροπή ελέγχου κατάλληλη, ενδεχομένως και ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία, που να επιτύχει να εντοπίσει και γεφυρώσει τις διαφορές αμφοτέρων ιατροφαρμακευτικών προνοιών και ακολούθως να εισηγηθεί εκσυγχρονισμό / εξορθολογισμό αυτών, λαμβανομένων υπόψιν των προτάσεων που με τα σχετικά (α) έως (γ) σας έχουμε υποβάλλει, πάντα στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών, όπως προβλέπει το Ελληνικό Σύνταγμα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία.