Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Μετακινήσεις Στρατιωτικών
Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ. - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

 

ΘΕΜΑ  :   Μέριμνα Προσωπικού (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη)

ΣΧΕΤ   :   α. ΕΣΠΕΕΚΑ αρ.πρωτ. 065/31-Οκτ-17 («Μέριμνα Προσωπικού (Ιατρο-

                    φαρμακευτική Περίθαλψη)»)

                β. ΕΣΠΕΕΚΑ αρ.πρωτ. 064/10-Ιουλ-18 («Μέριμνα Προσωπικού (Ιατρο-

                    φαρμακευτική Περίθαλψη)»)

                γ. ΠΔ 200 (ΦΕΚ Α’ 75/93, «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του

                    Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.»)

1.   Σε συνέχεια των (α) και (β) σχετικών εγγράφων μας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ένα πρόσθετο πρόβλημα που υπέπεσε στην αντίληψή μας.

2.   Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ.7, παρ.1 του (γ) ομοίου, προκειμένου να δικαιούται αποζημίωσης μετακινήσεως του Στέλεχος, η απόσταση πρέπει να είναι μεγαλύτερη των εξήντα (60) χλμ.

3.   Εντούτοις, στην περίπτωση της περιφερειακής ενότητας Καλύμνου, όπως ήδη σας έχουμε αναπτύξει, όλα τα νησιά υπαγωγής μας βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση από την προβλεπόμενη, με αποτέλεσμα αν ένα στέλεχος έχει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης προσφάτου προβλήματος και μετακινηθεί προς το εγγύτερο νησί (πχ από τη Λέρο προς την Κάλυμνο), δεν δικαιούται αποζημιώσεως. Ενδεικτικά να σας αναφέρουμε ότι το κόμιστρο μετακινήσεως με έκπτωση 50% για Στρατιωτικούς, ανέρχεται στα δεκατρία (13) ευρώ μετ’ επιστροφής, πέραν των όποιων εξόδων μπορεί να απαιτηθούν επί τόπου.

4.   Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψιν, των ιδιαιτεροτήτων της περιφερειακής μας ενότητος, αιτούμεθα την τροποποίηση του (γ) ομοίου ως εξής:

Αρ.7, παρ.1

«Οι στρατιωτικοί που μετακινούνται, για εκτέλεση υπηρεσίας, από την πόλη

ή το χωριό, όπου η έδρα της Μονάδας τους, σε απόσταση μεγαλύτερη των

εξήντα (60) χιλιομέτρων, με εξαίρεση για τις μετακινήσεις μέσα στην περιοχή

της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης, δικαιούνται οδοιπορικά

έξοδα που αποτελούνται από:

α. Ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας.

β. Αντίτιμο Εισιτηρίων.

γ. Μικροδαπάνες ταξιδιού.

Εξαίρεση αποτελούν οι μετακινήσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης για τις οποίες δεν υπάρχει αποζημίωση, καθώς και όλες οι περιπτώσεις μετακινήσεων που αφορούν τις νησιωτικές περιοχές για τις οποίες απαιτείται χρήση ακτοπλοϊκής γραμμής και οι οποίες θα αποζημιώνονται ανεξαρτήτως αποστάσεως.»