Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γ.Ε.Ν. - Συντάξεις στρατιωτικού προσωπικού - Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου στρατιωτικών

Γ.Ε.Ν. - Συντάξεις στρατιωτικού προσωπικού - Αναγνώριση διπλάσιου χρόνου στρατιωτικών

ΘEMA Συντάξεις Στρατιωτικού Προσωπικού - Αναγνώριση Διπλάσιου Χρόνου Στρατιωτικών

ΣΧΕΤ:     α.  Π.Δ.169/2007 άρθρο40(ΦΕΚ Α’210)

                 β.  Ν.2084/92 (ΦΕΚ Α’165)

                 γ.  Ν.3865/10 (ΦΕΚ Α’120)

                 δ.  Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α’167)

                 ε.  Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85)

                 στ.Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α’67)

                 ζ.  ΚΥΑ Αρ. 111482/0092/30.11.2016(ΦΕΚ Β’4005/2016)

                 η.  ΑΔ.Φ.841.7/01/284349/Σ.1824/01.06.2016/ΓΕΝ/Ε3-Ι

                 θ.  Ν.4472/2017(ΦΕΚ Α’74)

                 ι.   Aρ.Πρωτ. Φ.10042/οικ.13567/329/8Ιουν18/ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω - Α46)

               ια.  ΝΑΑ/WAF 060811 ZΙΟΥΛ 18/ΓΕΝ 

               ιβ.  ΝΑΑ 201441Ζ ΜΑΙ 19/ΓΕΝ

               ιγ.  Αρ.Πρωτ.Φ.10042/40444/1053/21.05.2019/ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 7Μ6Ξ465Θ1Ω -ΦΒΖ)

               ιδ.  Φ.846/14/34448/Σ.8859/23.05.2019/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΟΣΟ)

               ιε.   ΝΑΑ 071013Ζ ΙΟΥΝ 19/ΓΕΝ

               ιστ.Φ.846/18/59906/Σ.16031/20.09.2019/ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ (ΟΣΟ)

1. Γνωρίζεται ότι, με τη σχετική (ιγ) εγκύκλιο δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες επί της εφαρμογής της σχετικής (ι) όμοιας, που αφορούν στην αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου των υπηρεσιών που υπολογίζονται στο διπλάσιο, ήτοι έτη εκστρατείας και εξάμηνα επικινδυνότητας(άρθρα 40 και 41 του π.δ. 169/2007 και άρθρου 8 του ν.2084/1992).

2. Με το σχετικό (ιστ) ζητήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4609/2019 (προσμέτρηση στο διπλάσιο χρόνου υπηρεσίας χωρίς γεωγραφικό προσανατολισμό που αναφέρεται σε άσκηση καθηκόντων ειδικότητας), την επίλυση συναφών εννοιολογικών ζητημάτων και τη γενικότερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών.

3. Με βάση τα ανωτέρω, για τα στελέχη που επιθυμούν να προχωρήσουν, σύμφωνα με τη σχετική (α) διάταξη, στην αναγνώριση ετών εκστρατείας,για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31.12.2017, ή που είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το σχετικό (η) και η εν λόγω διαδικασία ανεστάλη με το σχετικό (ια), η διαδικασία καθορίζεται ως εξής:

α. Τα ενδιαφερόμενα στελέχη υποβάλλουν αναφορά προς ΓΕΝ/Β3-V και ΓΕΝ/E3-IV, ως υπόδειγμα Παραρτήματος «Α» του παρόντος, με συνημμένη ατομική βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο από το ΓΕΝ/Β3, για την αναγνώριση του χρόνου που επιθυμούν με παρακράτηση των αναλογούντων εισφορών, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να ξεπερνούν τους μήνες αναγνώρισης.

β. Για τις Υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση στην Ενιαία Μηχανογραφική Εφαρμογή ΓΕΝ/Β3 μέσω WAN/ΠΝ ή μέσω δικτύου ΔΙΑΣ/ΓΕΕΘΑ ή γειτνιάζουν με αντίστοιχες υπηρεσίες, ανωτέρω αναφορά και προβλεπόμενη ατομική βεβαίωση θα εκδίδονται αποκλειστικά μέσω της αντίστοιχης αναρτημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής «Χρόνος Υπηρεσίας στο Διπλάσιο», η δε υποβολή τους θα πραγματοποιείται μόνο δια αλληλογραφίας.

γ. Εν λόγω εφαρμογή θα διευκολύνει τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων με δυνατότητα επιλογής του χρόνου υπηρεσίας που επιθυμούν να αναγνωρίσουν στο διπλάσιο, έως πέντε (5) έτη, ενώ θα επιλέγουν προαιρετικά συγκεκριμένο διάστημα ισολογισμού στην περίπτωση που ο χρόνος υπηρεσίας που παρασχέθηκε υπερβαίνει τον επιθυμητό προς αναγνώριση και θα ελαχιστοποιεί την περίπτωση λάθους στην υποβολή.

δ. Στελέχη που υπηρετούν σε υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην Ενιαία Μηχανογραφική Εφαρμογή ΓΕΝ/Β3, θα αιτήσουν δια αλληλογραφίας από  ΓΕΝ/Β3-V την έκδοση της προαπαιτούμενης ατομικής βεβαίωσης και εν συνεχεία θα υποβάλλουν δια αλληλογραφίας τη σχετική αναφορά, ως υπόδειγμα Παραρτήματος «Α» του παρόντος.

ε. Το ενδιαφερόμενο στέλεχος ενημερώνεται για την έναρξη, εξέλιξη και λήξη της παρακράτησης των εισφορών από τα μηνιαία αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας (μέσω της εφαρμογής μισθοδοσίας στην ιστοσελίδα Π.Ν.).

4. Για τις υπηρεσίες προηγούμενης παραγράφου επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α. Χρόνοι που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί στο διπλάσιο δύναται να αναγνωριστούν, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, οποτεδήποτε, ακόμη και κατά το χρόνο της συνταξιοδότησης.

β. Ο χρόνος που δύναται να αναγνωριστεί είναι συνολικά μέχρι πέντε (5) έτη και δεν πρέπει να συμπίπτει με άλλο αναγνωριζόμενο χρόνο στο διπλάσιο.

γ. Για χρόνους υπηρεσίας που υπερβαίνουν την πενταετία, παρέχεται στα στελέχη η δυνατότητα επιλογής των χρονικών διαστημάτων αναγνώρισης.

δ. Οι εισφορές αναγνώρισης υπολογίζονται με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν κατά το χρόνο πραγματοποίησης της συγκεκριμένης κάθε φορά υπηρεσίας (παρακράτηση διπλών εισφορών κύριας σύνταξης).

ε. Ο διπλάσιος χρόνος ασφάλισης δεν προσμετράται, εφόσον η έξοδος από την υπηρεσία γίνεται με αίτηση του στελέχους πριν από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40, παρ.5, περιπτ. γ’, του  σχετικού (α), στην περίπτωση δε αυτή τυχόν καταβληθείσες εισφορές δεν επιστρέφονται.

στ. Οι σχετικές αναφορές περί αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας θα τηρούνται στο Μητρώο Στρατιωτικού Προσωπικού μαζί με τις αντίστοιχες βεβαιώσειςπου εκδίδονται από ΓΕΝ/Ε3-IV περί εξόφλησης (ή μη) των αναλογούντων εισφορών, προκειμένου συμπληρώνουν, ως δικαιολογητικά, το συνταξιοδοτικό φάκελο του στελέχους κατά το χρόνο της αποστρατείας του.

5. Ειδικότερα στην περίπτωση των στελεχών που είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το σχετικό (η) και η διαδικασία αναγνώρισης ανεστάλη με το σχετικό (ια), ενόσω ήταν σε εξέλιξη η αποπληρωμή των δόσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Εν λόγω στελέχη, τηρώντας τη διαδικασία προηγούμενης παραγράφου 4, δύνανται να ζητήσουν τον επανυπολογισμό του συνολικού ποσού της εισφοράς αναγνώρισης, σύμφωνα με τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν κατά το χρόνο που διανύθηκε η υπηρεσία.

β. Ο ανωτέρω επανυπολογισμός αφορά στο σύνολο του χρονικού διαστήματος που είχε ζητήσει το στέλεχος με την αρχική αίτησή του και τυχόν διαφορά που θα προκύψει από το ήδη καταβληθέν -έως τη νέα αίτηση - ποσό, θα κατανεμηθεί ισομερώς στις εναπομείνασες δόσεις.

γ. Στην περίπτωση που από τον επανυπολογισμό προκύψει ότι το στέλεχος έχει ήδη εξοφλήσει όλο το ποσό με τις δόσεις που είχε καταβάλει, η διαδικασία αναγνώρισης θεωρείται αποπληρωθείσα και τυχόν υπερβάλλον ποσό δεν επιστρέφεται.

6. Περαιτέρω υπενθυμίζονται / διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α. Για τα στελέχη που έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή έχουν διοριστεί στο Δημόσιο για πρώτη φορά πριν την 01.10.1990, η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσιών στο διπλάσιο, οποτεδήποτε και αν αυτές παρασχέθηκαν (ακόμη και μετά την 01.01.2018), γίνεται χωρίς την καταβολή εισφορών.

β. Η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο αφορά και στα στελέχη με υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή πρώην ΕΤΑΑ (κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις από 1.1.2011 και εφεξής).

γ. Για την αναγνώριση υπηρεσιών εξαμήνων επικινδυνότητας η ακολουθητέα διαδικασία καθορίζεται στα σχετικά (ιβ) και (ιε), σύμφωνα με τα οποία αρμόδιο γραφείο για την υποδοχή / επεξεργασία των αντίστοιχων αιτημάτων και τον υπολογισμό / παρακράτηση των αναλογούντων εισφορών είναι το ΓΕΝ/Ε3-ΙV (Μηχανογράφηση Μισθοδοσίας Προσωπικού).

7. Με τη λήψη του παρόντος, παύει να ισχύει η διαδικασία αναγνώρισης υπηρεσιών θέματος που καθορίστηκε με το σχετικό (η).

8. Για τη διευκόλυνση των στελεχών ως προς τη λήψη απόφασης για αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, σκόπιμο είναι να συνοψισθούν τα ακόλουθα:

α. Η διαδικασία αναγνώρισης ετών που με το παρόν έγγραφο εκκινείται, δεν αφορά στις προβλέψεις του άρθρου 11 του νεοψηφισθέντος ν.4609/19 για τις οποίες ζητήθηκαν και εκκρεμούν οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες από την Διεύθυνση του αρμόδιου Υπουργείου σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος.

β. Η αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας παρόντος αποτελεί σε κάθε περίπτωση ατομική επιλογή, η οποία εκτός των προσωπικών προτεραιοτήτων και δυνατοτήτων, αναπόφευκτα διαλαμβάνει εκτιμήσεις, που σε ενεστώτα χρόνο υφίσταται αντικειμενική δυσχέρεια να συγκεκριμενοποιηθούν και ως εκ τούτου απαιτείται μεθοδική προσέγγιση.

γ. Μετά την υποβολή της προαναφερθείσας αναφοράς αναγνώρισης το ανάλογο ποσό εισφορών οριστικοποιείται. Τυχόν αίτημα διακοπής της διενεργούμενης κράτησης συνεπάγεται αναστολή της υπόψη διαδικασίας, η οποία καθίσταται μη ολοκληρωμένη ως προς την προσμέτρηση του σχετικού χρόνου και χωρίς δυνατότητα επιστροφής των ήδη παρακρατηθέντων εισφορών.

9. Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού σας επί των καθοριζομένων στο παρόν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Α»ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Β3-V, ΓΕΝ/E3-IV                                                         ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

                                                                                                        Βαθμός-Ειδικότητα:

                                                                                                        Ονοματεπώνυμο:

                                                                                                        Πατρώνυμο:

                                                                                                        Αρ.Μητρώου:

                                                                                                        Αρ.ΕλέγχουΜισθ.:

                                                                                                        Καθήκοντα:

                                                                                                        Τόπος:

                                                                                                        Ημερομηνία:

                                                                                                        Συνημμένα: Μία (1) Βεβαίωση

 

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο (Έτη Εκστρατείας)

ΣΧΕΤ :    α.    Π.Δ.169/2007 άρθρο 40 (ΦΕΚ Α’210)

                 β.    ΑΔ Φ.846/2/280068/Σ.8/02-01-20/ΓΕΝ/Ε3-V

1. Σας αναφέρω ότι, κατόπιν του σχετικού (β), επιθυμώ την αναγνώριση στο διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας που έχω διανύσει σε Μονάδες Εκστρατείας έως 31/12/2017 για ……… Έτη - …… Μήνες - …. Ημέρες, με παρακράτηση των αναλογούντων εισφορών σε δόσεις από την μισθοδοσία μου.

2. Επιπλέον αναφέρω ότι τα διαστήματα από την επισυναπτόμενη βεβαίωση ΓΕΝ/Β3-Vπου επιλέγω προς αναγνώριση των υπηρεσιών προηγούμενης παραγράφου είναι τα παρακάτω:

        α.     Υπηρεσία Από … / … / …. (ημ/νία) έως και … / … / …. (ημ/νία)

        β.     ΥπηρεσίαΑπό … / … / …. (ημ/νία) έως και … / … / …. (ημ/νία)

        γ.      ΥπηρεσίαΑπό … / … / …. (ημ/νία) έως και … / … / …. (ημ/νία)

3. Για λόγους ισολογισμού (μέχρι (5) έτη)  επιθυμώ να αφαιρεθούν οι ημέρες από την ανωτέρω επιλεγμένη υπηρεσία: 

Υπηρεσία Από … / … / …. (ημ/νία) έως και … / … / …. (ημ/νία).

4. Αιτείται μεριμνήσετε σχετικά.

 

                                  Υπογραφή

*  Λογιζόμενοι Τύποι Υπηρεσιών: Κύρια , Απόσπαση (>=30 Ημερών) και Διάθεση (>=30 Ημερών από 14/02/2018 συμφώνως ΥΑ ΦΕΚ 468 Β/14-2-2018)

** Αφαιρετικά Καθήκοντων Ειδικότητας: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ, ΑΝΕΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΑΔΕΙΑ (ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ, ΚΥΗΣΕΩΣ, ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ), ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΣΗ, ΛΙΠΟΤΑΞΙΑ, ΦΥΛΑΚΙΣΗ

*** Υποβολή της αναφοράς σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα

ΓΕΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΡΑΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd