Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γ.Ε.Σ. - Υγειονοµική Περίθαλψη (Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας Έτους 2020)

Γ.Ε.Σ. - Υγειονοµική Περίθαλψη (Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας Έτους 2020)

ΘΕΜΑ: Υγειονοµική Περίθαλψη (Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας Έτους 2020)

ΣΧΕΤ.: Πα∆ 7-10/2016/ΓΕΣ/∆ΥΓ

1. Σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε το σχετικό, η ετήσια θεώρηση των Βιβλιαρίων Νοσηλείας (ΒΝ) των στρατιωτικών και των µελών οικογενείας τους, ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, πραγµατοποιείται από 1 έως και 28 Φεβ εκάστου έτους, µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πύλης διαδικτυακών υπηρεσιών του ΓΕΣ, για τη λήψη και την εκτύπωση του σχετικού εντύπου και των αποδεικτικών θεώρησης.

2. ∆ιευκρινίζεται ότι, η απόκτηση διαπιστευτηρίων, για τη χρήση της ως άνω πύλης του ΓΕΣ, πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µέσω της υπηρεσίας απόδοσης διαπιστευτηρίων της υπόψη πύλης, µε µέριµνα εκάστου στελέχους (αφορά τα στελέχη που δεν έχουν διαπιστευτήρια).

3. Επικείµενης της έναρξης εφαρµογής του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τα στελέχη στις πάγιες υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε το σχετικό, ήτοι:

α. Αποφυγή διπλής ασφάλισης µελών οικογενείας τους (έµµεση ασφάλιση στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, µε ταυτόχρονη προσωπική ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, δεν είναι επιτρεπτή).

β. Επικαιροποίηση των ατοµικών στοιχείων µελών οικογενείας τους, στο Πληροφοριακό Σύστηµα - Μητρώο Υγειονοµικής Περίθαλψης ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

γ. Επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των τέκνων τους, τα οποία γεννήθηκαν τα έτη 1994 έως και 1996 και µέχρι τη συµπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους (ηµερολογιακά), µε την υποβολή πιστοποιητικού σπουδών τρέχοντος έτους.

4. Συναφώς σας γνωρίζουµε την υποχρέωση των στελεχών, για την άµεση επιστροφή των ΒΝ:

α. Των τέκνων τους, τα οποία είτε υπηρετούν ως Οπλίτες Θητείας ή ∆ΕΑ, είτε έχουν εισαχθεί σε Στρατιωτικές Σχολές ή στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού.

β. Των µελών οικογενείας τους, τα οποία επί του εντύπου θεώρησης φέρουν διαγράµµιση µε την ένδειξη «ΜΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ».

γ. Των ιδίων και µελών οικογενείας τους, τα οποία δεν θα θεωρηθούν.

Γ.Ε.Σ. - Υγειονοµική Περίθαλψη (Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας Έτους 2020)