Πρόεδρος:

Ντουκάκης Γρηγόριος

Υπλγος (ΦΔΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Ψαρράς Ιωακείμ-Δημήτριος

 

Ανθστής (ΤΘ)

Αντιπρόεδρος:

Αραμπατζόγλου Βασίλειος

Υπλγος (ΕΜ)

Ταμίας:

Πούλιος Άγγελος

Επχιας (ΦΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Αγοραστός Χρήστος

Τχης (ΠΒ)
 Μέλη:

Μπιτζηλαίος Κωνσταντίνος

Ανθστής (ΠΒ)
 

Τσιώκας Δημήτριος

Επχίας (ΠΖ)