poes
 
Καταστατικό
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών
(Π.Ο.Ε.Σ.)

Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται δευτεροβάθμια οργάνωση πρωτοβάθμιων ενώσεων στρατιωτικών με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ», αποδιδόμενη στην Αγγλική γλώσσα «PANHELLENIC FEDERATION OF ARMED FORCES UNIONS», διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Ε.Σ.» και «P.F.A.F.U.», αντίστοιχα, με έδρα την Αθήνα και λειτουργεί με βάση το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΙ

Η ομοσπονδία ως δευτεροβάθμια Οργάνωση έχει ως σκοπούς:

α) Την προαγωγή, ανάπτυξη, προάσπιση και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των Ελλήνων στρατιωτικών, που αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

β) Τη μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των θεσμικών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και γενικότερων συμφερόντων και δικαιωμάτων των Ελλήνων στρατιωτικών.

γ) Τη συμβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών της χώρας.

δ) Την αναβάθμιση της λειτουργίας, τον εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

ε) Την αποφασιστική συμβολή για την ποιοτική και ποσοτική αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

στ) Εφόσον και στο βαθμό που προβλεφθεί από την κείμενη νομοθεσία τη συμμετοχή μέσω αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στα υπηρεσιακά συμβούλια και επιτροπές που συνιστώνται στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφορούν:

(1) Σε θέματα κρίσεων, προαγωγών, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και άσκησης πειθαρχικής διαδικασίας.

(2) Στα όργανα διοίκησης των ασφαλιστικών ταμείων των Ελλήνων στρατιωτικών.

ζ) Την ενημέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία, όταν τίθενται ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής των νόμων και κανονι-σμών στα διάφορα επίπεδα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 3ο
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η Π.Ο.Ε.Σ. επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με:

α) Κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος.

β) Τη διαπραγμάτευση και μέριμνα για την επίλυση των προβλημάτων των μελών της με κάθε αρμόδιο.

γ) Τη συνεχή φροντίδα για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημο-κρατισμό του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου των Ενόπλων Δυνάμεων, με την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, τα πολιτικά κόμματα, τους κοινωνικούς και λοιπούς φορείς, για θέματα που αφορούν τα συμφέροντα των μελών τους.

δ) Τη συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών για τη συλλογική επεξεργασία θέσεων της Ομοσπονδίας για τα θεσμικά και επαγγελματικά προβλήματα του κλάδου και την προβολή τους με διαβήματα στις διοικητικές αρχές, με ανακοινώ-σεις στον τύπο, επαφές με πολιτικούς φορείς.

ε) Τη διοργάνωση σεμιναρίων για την εξειδίκευση και τεκμηρίωση θεμάτων, που απασχολούν τους Έλληνες στρατιωτικούς.

στ) Την καταγγελία και έγκληση στις Δικαστικές Αρχές για την προστασία των μελών της.

ζ) Τη μέριμνα της ψυχαγωγίας του προσωπικού, με κάθε είδους εκδηλώσεις, τη διοργάνωση μορφωτικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και διαλέξεων.

η) Κάθε άλλο μέτρο που αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των σκοπών του καταστατικού.

θ) Απαγορεύεται ρητά στα μέλη της Ομοσπονδίας:

1) Η κήρυξη και συμμετοχή σε απεργία.

2) Η συμμετοχή των μελών της σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών φο-ρέων ή πολιτικών προσώπων ή η άσκηση προπαγάνδας υπέρ ή κατά αυτών.

3) Η προσχώρηση ή η εγγραφή των μελών της ως μελών άλλων επαγγελματικών οργανώσεων εκτός των Διεθνών Στρατιωτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή η εκπροσώπηση άλλων εργαζομένων.

4) Η με οιονδήποτε τρόπο ανάμειξη σε θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 4ο
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να εγγράφονται οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Στρατιωτικών, που υφίστανται και λειτουργούν νομίμως.

Άρθρο 5ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται:

α) Έγγραφη αίτηση.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού της Ένωσης.

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης για την εγγραφή.

δ) Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου μελών, αποτελέσματα αρχαιρεσιών και σύνθεση του Προεδρείου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης, άλλως μετά την παρέλευσή του, αυτή θεωρείται αυτοδικαίως εγκριθείσα από το χρόνο της υποβολής της. Η απόρριψη της αίτησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αιτούμενη Ένωση μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Πανελληνίου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων, το οποίο αποφαίνεται επί της αιτήσεως.

Άρθρο 6ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, διαγράφεται το μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Προϋπόθεση για τη διαγραφή μέλους είναι η προηγούμενη έγγραφη σύσταση της Ομοσπονδίας προς το μέλος αυτό, με την οποία καλείται να προβεί σε τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων. Το μέλος που διαγράφεται για το λόγο αυτό, εφόσον εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, επανεγγράφεται αυτοδικαίως και θεωρείται ότι ουδέποτε διαγράφηκε.

2. Τα μέλη που συστηματικά αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις επιδιώ-ξεις της Ομοσπονδίας, διαγράφονται με απόφαση του Συνεδρίου, η οποία λαμβάνεται με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία, που απαιτείται για την τροποποίηση του καταστατικού. Πριν από κάθε απόφαση διαγραφής για το λόγο αυτό, η Ομοσπονδία καλεί υποχρεωτικά το μέλος να λάβει μέρος στη σχετική συζήτηση προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του μέλους, η απόφαση λαμβάνεται ερήμην του.

Το μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί με απόφαση του Συνεδρίου η διαγραφή από την Ομοσπονδία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, έχει δικαίωμα, εκτός της από το νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας, να προσφύγει κατόπιν αιτήσεώς του στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο, που θα συγκροτηθεί μετά τη διαγραφή του. Η προσφυγή αυτή εξετάζεται από το Συνέδριο υποχρεωτικά πριν από κάθε άλλο θέμα. Το Συνέδριο αποφασίζει με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία, που απαιτείται για την τροποποίηση του καταστατικό, εντός δύο (2) μηνών.

3. Το μέλος, που για οποιοδήποτε λόγο έπαυσε να υφίσταται νομίμως ως Περιφερειακή Ένωση Στρατιωτικών, διαγράφεται αυτοδικαίως.

4. Κάθε μέλος της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από αυτήν, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου κατά το καταστατικό του οργάνου. Προς το σκοπό αυτό, υποχρεούται να υποβάλει σχετική αίτηση προς την Ομοσπονδία, στην οποία προσαρτάται υποχρεωτικά και η απόφαση περί αποχώρησης. Το Συνέδριο της Ομοσπονδίας αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της.

5. Το μέλος, που διαγράφεται ή αποχωρεί, ευθύνεται και μετά την διαγραφή του για όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία καθώς και για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις, που ανέλαβε η Ομοσπονδία μέχρι τη δια-γραφή του ή την ημέρα που υπέβαλε την αίτηση αποχώρησής του, στερούμενο αυτοδίκαια κάθε δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας, τα ο-ποία αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ήταν μέλος της.

Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ομοσπονδίας δικαιούνται:

α) Να συμμετέχουν με εκλεγμένους αντιπροσώπους στα συνέδρια της Ομοσπονδίας και να ασκούν έλεγχο στη διοίκησή τους.

β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται με τους αντιπροσώπους τους στη Διοίκηση και στα άλλα όργανα της Ομοσπονδίας.

γ) Να ενημερώνονται τακτικά για την όλη πορεία των υποθέσεων της Ομοσπονδίας και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της.

δ) Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς τους.

ε) Να ζητούν την ηθική, υλική και νομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών.

στ) Να διατηρούν την οικονομική και διοικητική τους αυτοτέλεια.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης, τα δικαιώματα των μελών – Ενώσεων προσδι-ορίζονται από το Συνέδριο.

Άρθρο 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Π.Ο.Ε.Σ. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να τηρούν το καταστατικό της Ομοσπονδίας και να συμμορφώνονται στις διατάξεις του σε ότι αφορά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις τους με την Ομοσπονδία.

β) Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των συνεδρίων και των άλλων οργάνων της Ομοσπονδίας στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών τους, ενημερώνοντας τα μέλη και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίησή τους.

γ) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από το παρόν καταστατικό, συμμορφούμενοι με το σύστημα εισπράξεως που υποδεικνύει η Διοίκηση της Ομοσπονδίας.

δ) Να υποβάλουν κάθε χρόνο έγγραφη έκθεση στην Ομοσπονδία για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και να αναφέρουν την αριθμητική δύναμή τους, καθώς και τις τυχόν μεταβολές οργάνων και των αντιπροσώπων τους, έκτακτα δε αμέσως μόλις υπάρξουν μεταβολές των ανωτέρω. Ακόμα να υποβάλουν αμέσως μετά την διεξαγωγή αρχαιρεσιών επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και κατάσταση ψηφισάντων μελών.

ε) Να ενημερώνουν την Ομοσπονδία για κάθε σοβαρό ζήτημα για να είναι έγκαιρη η συμπαράστασή της και η τυχόν κοινή με το μέλος ενέργεια και για τις γενικές συνελεύσεις τους, ώστε να παρίσταται σ' αυτές η Ομοσπονδία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της.

στ) Να δεχτούν τη διαμεσολάβηση της Ομοσπονδίας για κάθε ζήτημα που ανακύπτει μεταξύ των Ενώσεων – μελών της, εφόσον ζητηθεί από μια ενδιαφερόμενη Ένωση.

Άρθρο 9ο
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ

1. Κάθε Ένωση που θα γίνεται δεκτή στην Ομοσπονδία, καταβάλει δικαίωμα εγγραφής το ύψος του οποίου ορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300,00 €).

2. Η ετήσια συνδρομή των Ενώσεων – μελών ορίζεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €) ανά οικονομικά τακτοποιημένο μέλος εκάστης Περιφερειακής Ένωσης.

3. Με απόφαση του Πανελλήνιου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων μπορεί να αυξομειωθεί το ποσοστό εισφοράς των Ενώσεων. Επίσης, μπορεί με όμοια α-πόφαση να επιβληθεί υποχρεωτική ή εθελοντική εισφορά στα μέλη για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ή εξασφάλιση οικονομικών προϋποθέσεων για την επίτευξη των σκοπών της.

Άρθρο 10ο
ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. Πόροι της Ομοσπονδίας είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των Ενώσεων.

β) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές κλπ.

γ) Οι συνδρομές των Ενώσεων – μελών.

δ) Τα εκ της περιουσίας της Ομοσπονδίας έσοδα, τόκοι, πρόσοδοι κλπ.

ε) Έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, λαχειοφόρες αγορές και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

2. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία γίνονται πάντοτε επώνυμα, ενώ δεν γίνονται δεκτές οι ενισχύσεις από πολιτικά κόμματα ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

3. Απαγορεύεται η παρά της Π.Ο.Ε.Σ. και των Οργάνων της λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας της.

Άρθρο 11ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Τα όργανα Διοίκησης της Π.Ο.Ε.Σ. είναι:

1. Το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων μελών της Ομοσπονδίας, που αποτελεί το κυρίαρχο και ανώτατο αποφασιστικό όργανό της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

3. Η Εκτελεστική Γραμματεία.

4. Η εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), που αποτελεί το όργανο ελέγχου της δια-χείρισης των Οικονομικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους των οικονομικά τακτοποιημένων Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας.

2. Οι αντιπρόσωποι των μελών που συμμετέχουν στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας, ύστερα από μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, αποκλειομένης της με εξουσιοδότηση ψηφοφορίας με βάση τον αριθμό των μελών της πρωτοβάθμιας Ένωσης μέλους της Ομοσπονδίας που ψήφισαν και με πάγιο εκλογικό μέτρο πάντοτε είκοσι (20). Αν μετά τη διαίρεση του αριθμού των ψηφισάντων δια είκοσι (20) απομένει υπόλοιπο ψήφων από δέκα (10) και πάνω, τότε εκλέγεται ένας ακόμα αντιπρόσωπος. Εκτός από τους τακτικούς αντιπρο-σώπους εκλέγονται και ισάριθμοι αναπληρωματικοί. Από τους αντιπροσώπους τουλάχιστον ο ένας (1) θα προέρχεται από το Στρατό Ξηράς, ο ένας (1) από το Πολεμικό Ναυτικό και ο ένας (1) από την Πολεμική Αεροπορία. Σε περίπτωση μη υπάρξεως υποψηφίων αντιπροσώπων ενός εκ των παραπάνω Κλάδων ο αριθμός θα συμπληρώνεται από μέλη των άλλων Κλάδων και με τη σειρά Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία.

3. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τρία (3) χρόνια. Αν κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας κάποιος αντιπρόσωπος δηλώσει στο Συνέδριο εγγράφως την παραίτησή του, αυτός αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση μετάθεσης του αντιπροσώπου σε άλλη Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται στη δικαιοδοσία άλλης πρωτοβάθμιας Ένωσης από αυτήν που εξελέγη, εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητά του ως αντιπρόσωπος και δεν αντικαθίσταται μέχρι να λήξει η θητεία του.

4. Κάθε μέλος υποβάλει στην Ομοσπονδία μετά την εκλογή αντιπροσώπων που θα συμμετέχουν στο Συνέδριο τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής, τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, την ονομαστική κατάσταση ψηφισάντων καθώς και θεωρημένο αντίγραφο μητρώου. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα απαιτείται να υποβληθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, αμφιβολίες ή αντιρρήσεις το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ειδοποιεί το μέλος δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από το Συνέδριο να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις και να δώσει διευκρινήσεις. Στην περίπτωση κατά την οποία διενεργηθούν εκλογές σε πρωτοβάθμια Ένωση – μέλος της Ομοσπονδίας μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του Συνεδρίου, τότε στο Συνέδριο μετέχουν οι εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι των πλέον πρόσφατων αρχαιρεσιών.

5. Οι αντιπρόσωποι εγγράφονται στο τηρούμενο από την Ομοσπονδία μητρώο αντιπροσώπων και εφοδιάζονται με την σχετική κάρτα αντιπροσώπου για την είσοδο και συμμετοχή τους στις εργασίες του Συνεδρίου.

6. Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα λόγου, μιας ψήφου, να εκλέγει και να εκλέ-γεται στα όργανα αυτοπροσώπως.

7. Στα Συνέδρια συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με δικαίωμα λόγου, ακόμη και αν δεν έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι.

Άρθρο 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας που αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπει το καταστατικό, καθορίζει τους στόχους της Ομοσπονδίας και ελέγχει όλα τα όργανα.

Ειδικότερα, το Συνέδριο έχει ως αποστολή:

α) Να διενεργεί τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Να εγκρίνει ή να απορρίπτει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της Διοίκησης, να ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό.

γ) Να εκλεγεί από τους αντιπροσώπους τα όργανα της Ομοσπονδίας, τους αντιπροσώπους για την τριτοβάθμια Οργάνωση και όπου αλλού επιτευχθεί εκπροσώπηση.

δ) Να τροποποιεί σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους το καταστατικό.

ε) Να αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο για τα θέματα μομφής, άρσης εμπιστοσύνης, διαγραφής των μελών της Ομοσπονδίας καθώς και για εγγραφή νέων μελών.

στ) Να συζητά και να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα.

Άρθρο 14ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Η σύγκληση του τακτικού Πανελληνίου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων πραγματοποιείται μια φορά κάθε έτος, και μέσα στο τελευταίο τρίμηνο αυτού, με έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα απόφαση του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αυτού. Η έγγραφη αυτή πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος σύγκλησης του Συνεδρίου και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κοινοποιείται προς όλες τις Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίστηκε. Ο τόπος σύγκλησης μπορεί να οριστεί και σε κάθε άλλη πόλη εκτός της έδρας της Ομοσπονδίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με απόφασή του, ή όταν ζητήσουν τη σύγκλησή του το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας, καθώς επίσης όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων των Ενώσεων – μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην όποια και θα ορίζονται τα θέματα συζήτησης. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης των μελών της Ομοσπονδίας, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτο Συνέδριο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη της Ομοσπονδίας ειδοποιούνται εγγράφως με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την σύγκληση του Συνεδρίου. Στο έκτακτο Συνέδριο προτάσσονται και συζητούνται τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε, μη αποκλειομένου του δικαιώματος να προστεθούν στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα από το Δ.Σ., τα οποία όμως δεν συζητούνται πριν από τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε το έκτακτο Συνέδριο.

Άρθρο 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Οι αντιπρόσωποι – σύνεδροι προσέρχονται στο Συνέδριο με την επίδειξη της κάρτας συνέδρου, με την οποία έχει εφοδιάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

2. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σ' αυτό το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας. Την απαρτία διαπιστώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, το Συνέδριο συνέρχεται με τα ίδια ακριβώς θέματα την επόμενη μέρα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες σε αυτό τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη ημέρα, το Συνέδριο συνέρχεται με τα ίδια ακριβώς θέματα τη μεθεπόμενη ημέρα και βρίσκε-ται σε απαρτία αν είναι παρόντες σε αυτό τουλάχιστον το ένα έκτο (1/6) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας.

5. Αν και την τρίτη ημέρα δεν υπάρξει απαρτία, δεν μπορεί να συγκληθεί με τα ίδια θέματα νέο Συνέδριο πριν την πάροδο ενός (1) μηνός. Αν μετά την παρέλευση μήνα συγκληθεί νέο Συνέδριο, τότε αυτό θεωρείται ως πρώτο και υπόκειται στην παραπάνω διαδικασία για την ύπαρξη απαρτίας.

6. Απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου συν ένα (1/2 + 1) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας σε περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 16ο
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, μετά την διαπίστωση τα απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

2. Αμέσως μετά, το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας ανάμεσα στα μέλη του πενταμελές (5μελές) Προεδρείο που αποτελείται από ένα (1) Πρόεδρο, που διευθύνει τις εργασίες, έναν (1) Αντιπρόεδρο, που τον αναπληρώνει, δύο (2) Γραμματείς για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης και ένα (1) μέλος.

3. Στη συνέχεια εκλέγεται μια τριμελής (3μελής) επιτροπή που προβαίνει στον έλεγχο των νομιμοποιητικών στοιχείων των αντιπροσώπων – συνέδρων που έχουν υποβάλει τα μέλη της Ομοσπονδίας και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υποβάλει στο Συνέδριο.

4. Μετά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο λόγος δίνεται στους εκπροσώπους των οργανώσεων – φορέων που παρίστανται και θέλουν να απευ-θύνουν χαιρετισμό.

5. Οι αποφάσεις από το Συνέδριο λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων συνέδρων που γίνεται με ανάταση των χεριών, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

6. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου που αφορούν αρχαιρεσίες, ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση ή αποδοκιμασία λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, διαγραφή μέλους και εκλογή αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια οργάνωση λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια. Αν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή, οι αποφάσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων είναι άκυρες.

7. Η απόφαση του Συνεδρίου σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση της Ομοσπονδίας λαμβάνεται υποχρεωτικά με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των παρόντων νομιμοποιηθέντων αντιπροσώπων – συνέδρων.

8. Για την ένταξη σε τριτοβάθμια οργάνωση απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθμού των αντιπροσώπων, ως και η θετική ψήφος αυτών λαμβανομένη δια ονομαστικής κλήσης των συνέδρων.

9. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου καταχωρούνται με επιμέλεια των Γραμματέων στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Συνεδρίων και υπογράφονται από το Προεδρείο.

Άρθρο 17ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για την τριτοβάθμια οργάνωση και όπου αλλού υπάρχει εκπροσώπηση διεξάγονται μαζί κάθε τρία (3) έτη στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, με μυστική ψηφοφορία.

2. Την ευθύνη για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών έχει η Εφορευτική Επιτρο-πή που κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη αυτών και η οποία απαρτίζεται από πέ-ντε (5) μέλη που εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη από το Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη, που προέρχονται ένα (1) από το Στρατό Ξηράς, ένα (1) από το Πολεμικό Ναυτικό και ένα (1) από την Πολεμική Αεροπορία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι από έναν εκ των τριών ανωτέρω Κλάδων η Εφορευτική Επιτροπή συμπληρώνεται από μέλη των άλλων Κλάδων. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα όργανα της Π.Ο.Ε.Σ.

3. Τα ανωτέρω μέλη εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση της χρονιάς κατά την οποία διεξάγονται οι εκλογές. Τα μέλη της Εφο-ρευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών για την ομαλή, ανεπηρέαστη και σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή δέχεται τις υποβαλλόμενες από τους υποψηφίους τυχόν ενστάσεις και αποφασίζει σχετικά καθώς και συντάσσει πρακτικά για όλα τα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας καθώς και για τα αποτελέσματά τους.

5. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει το μητρώο των πρωτοβαθμίων Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας και αφού διαπιστώσει ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό βεβαιώνει την ακρίβειά του θέτοντας υπογραφές στο πρωτότυπο και σε δύο (2) αντίγραφα.

6. Οι σύνεδροι που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή ή Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στην τριτοβάθμια οργάνωση ή όπου αλλού έχει επιτευχθεί αντιπροσώπευση, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή. Η αίτηση υποψηφιότητας που υπογράφεται από τον υποψήφιο περιέχει υποχρεωτικά τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, την πρωτοβάθμια Ένωση, από την οποία προέρχεται και το όργανο στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί.

7. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και σε χρόνο που ορίζει το Συνέδριο με απόφαση του, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) ωρών. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή κατά την έναρξη των εργασιών της επόμενης η-μέρας του Συνεδρίου ανακοινώνει τους υποψηφίους και τους γνωστοποιεί με πρακτικό που τοιχοκολλεί σε εμφανή χώρο όπου διεξάγεται το Συνέδριο.

8. Η Εφορευτική Επιτροπή με βάση τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί για τα όργανα της διοίκησης της Ομοσπονδίας, αποφασίζει για τις διαστάσεις, το σχήμα, και το χρώμα των ψηφοδελτίων και φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία. Τα ψηφοδέλτια που πρέπει να είναι έντυπα, αναγράφουν στο επάνω μέρος τους την επωνυμία της Ομοσπονδίας και τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους. Η Ομοσπονδία με δαπάνες της προμηθεύει την Εφορευτική Επιτροπή με ψηφοδέλτια και αδιαφανείς φακέλους οι οποίοι θα περιέχουν τα ψηφοδέλτια πριν ριχτούν στην κάλπη.

9. Η ψηφοφορία γίνεται με βάση τον κατάλογο των νομιμοποιηθέντων συνέ-δρων και επιτρέπεται με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας και της κάρτας του αντιπροσώπου. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο καταγράφεται το ονοματεπώνυμο του αντιπροσώπου, η πρωτοβάθμια Ένωση από την οποία προέρχεται, ο αριθμός της κάρτας του αντιπροσώπου, ο αριθμός της υπηρεσιακής του ταυτότητας, η διεύθυνσή του καθώς και όσα άλλα στοιχεία θεωρήσει αναγκαία. Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας που κλείνει στο τέλος της ψηφοφορίας με πρακτικό καθώς και όλα τα έγγραφα της εκλογής υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και τους εκπροσώπους των υποψηφίων.

10. Κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να σημειώσει τόσους σταυρούς προτί-μησης όσος είναι και ο αριθμός των τακτικών μελών που εκλέγονται στο όργανο για το οποίο ψηφίζει. Κάθε εκλογέας παίρνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο και το φάκελο και αποσύρεται σε ξεχωριστό χώρο όπου κλείνει μυστικά το ψηφοδέλτιο μέσα στο φάκελο αφού προηγουμένως σημειώσει σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα (ή ονόματα) του υποψηφίου (ή υποψηφίων) που αυτός κρίνει, έχει δε το δικαίωμα να εκφράσει την προτίμηση του για μέχρι και έξι (6) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και για μέχρι και δύο (2) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

11. Κατά τη διαλογή και τον έλεγχο της εγκυρότητας των ψηφοδελτίων δικαιούται να παρίστανται οι υποψήφιοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις και οι αρχές της εκλογικής διαδικασίας.

12. Δεν γίνονται δεκτές οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επι-τροπή συγχρόνως.

Άρθρο 18ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Σ. αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο με τριετή (3ετή) θητεία, η οποία αρχίζει από την συγκρότησή του σε σώμα και λήγει με την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής στο αρχαιρεσιακό Συνέδριο. Από τα δεκαπέντε (15) αυτά μέλη τουλάχιστον το ένα (1) θα προέρχεται από το Στρατό Ξηράς, το ένα (1) από το Πολεμικό Ναυτικό και το ένα (1) από την Πολεμική Αεροπορία. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος, που καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος έχει θητεία το χρόνο που απομένει από την τριετία που κανονικά θα έπρεπε να διανύσει το Διοικητικό Συμβούλιο που διαδέχτηκε. Σε περίπτωση μη υπάρξεως υποψηφίων και ανακηρύξεώς των ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενός εκ των παραπάνω Κλάδων το Διοικητικό Συμβούλιο θα συμπληρώνεται από μέλη των άλλων Κλάδων και με τη σειρά Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία.

2. Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την εκλογή του από το Συνέδριο, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου. Σε περίπτωση που ο πλειοψηφίσας σύμβουλος δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε την ευθύνη της σύγκλησης έχει ο επόμενος εκλεγείς σύμβουλος, το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των πέντε (5) ημερών από τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίασή του, ο συγκαλέσας αυτό σύμβουλος, το συγκαλεί και πάλι την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας στα γραφεία της Π.Ο.Ε.Σ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη του συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή του, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή του και τον Υπεύθυνο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και χωριστά για κάθε μια από τις παραπάνω θέσεις. Για την εκλογή στις θέσεις του Προεδρείου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος υποχρεωτικά ανήκει σε Κλάδο διάφορο του εκλεγέντος Προέδρου, εκτός αν τούτο δεν είναι εφικτό.

4. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία, πενταμελή (5μελή) Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διεκπεραίωση όσων θεμάτων της ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Εκτελεστική Γραμματεία μετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. Η Εκτελεστική Γραμματεία συνέρχεται στην έδρα της Ομοσπονδίας σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του αμέσως μετά την συγκρότησή του σε σώμα.

6. Το Προεδρείο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδει στο νέο Προεδρείο εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα όλα τα τηρούμενα από αυτό βιβλία με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης.

Άρθρο 19ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Σ.:

1. Διοικεί υπεύθυνα την Ομοσπονδία σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό και εκπροσωπεί αυτή σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της.

2. Αποφασίζει για όλα τα θέμα της διοίκησης και της διαχείρισης της Ομοσπονδίας.

3. Φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητας της Π.Ο.Ε.Σ. και είναι υπεύθυνο για την πιστή τήρηση και εκτέλεση των αποφάσεων των Συνεδρίων και των δικών του, καθώς και για την εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και κυρίως για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

4. Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των μελών της, που πραγματοποι-είται με τη συνεχή επαφή με τις διοικήσεις των Ενώσεων και ενημερώνει αυτά για τη δράση της Ομοσπονδίας.

5. Αποφασίζει τις ενέργειες που απαιτούνται (διεκδικήσεις, κινητοποιήσεις) για την καλύτερη προώθηση των συμφερόντων των Ελλήνων στρατιωτικών.

6. Διαχειρίζεται την περιουσία της Ομοσπονδίας, αποφασίζει για την πρόσληψη ή απόλυση του υπαλληλικού προσωπικού της, των νομικών συμβούλων και άλλων συνεργατών της Π.Ο.Ε.Σ., εγκρίνει τις δαπάνες στα πλαίσια του προϋπολογισμού, εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό εσόδων και εξόδων καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

7. Συγκαλεί τα συνέδρια (τακτικά και έκτακτα) της Ομοσπονδίας και εγκρίνει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους. Υποβάλει στο τακτικό Συνέδριο τον ισολογισμό, προϋπολογισμό καθώς και τον απολογισμό της δράσης της Π.Ο.Ε.Σ. και ζητά την έγκρισή τους.

8. Αποφασίζει το ύψος της έκτακτης προαιρετικής ή υποχρεωτικής εισφοράς.

9. Συμμετέχει με εκπροσώπους στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών της Ομοσπονδίας με δικαίωμα λόγου, εφόσον έχει με σχετικό έγγραφο κληθεί από τη Διοίκηση της Ένωσης.

10. Παρέχει οικονομική ενίσχυση σε συναδέλφους που έχουν ανάγκη, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη του προϋπολογισμού.

11. Τηρεί όλα τα αναγκαία βιβλία, θεωρημένα και με αριθμημένες σελίδες.

12. Εκδίδει έντυπα για την ενημέρωση των μελών της Ομοσπονδίας και οργανώνει εκδηλώσεις.

Άρθρο 20ο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Γενικό Συμβούλιο συγκροτείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και τους Προέδρους ή τους Προέδρους και Γραμματείς των πρωτοβάθμιων Ενώσεων – μελών της, σε κοινές συσκέψεις με καθαρά ενημερωτικό, συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

2. Σύγκληση Γενικού Συμβουλίου γίνεται:

α) Τακτικά δύο (2) φορές κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμ-βουλίου της Ομοσπονδίας μετά από έγγραφη πρόσκληση προς τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη της, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασής του.

β) Έκτακτα σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2, πλην της περίπτωσης σύγκλησης Συνεδρίου από το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων.

3. Με εσωτερικό κανονισμό, που εγκρίνεται από το Συνέδριο των Αντιπροσώπων, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τέσσερις (4) μήνες έπειτα από κοινή πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, η οποία κοινοποιείται στα μέλη του, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος συνεδρίασης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το Δ.Σ. συνεδριάζει είτε στην έδρα της Ομοσπονδίας, είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε με το συνδυασμό των δύο. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και με την ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με FAX ή με τηλεφωνική επικοινωνία. Σε περίπτωση που συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δε συμμετέχει στη συνεδρίαση (παρά μόνο για όσο χρόνο απαιτηθεί προς παροχή διευκρινίσεων) και στην ψηφοφορία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται έκτακτα όταν το ζητήσουν:

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη αίτηση τους που υποβάλουν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. όπου και αναφέρουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή μετά την διαπίστωση οικονομικών και διαχειριστικών ανωμαλιών και σε χρόνο ίδιο με αυτό του εδ. β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου η πρόσκληση προς τα μέλη του κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης.

3. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο συν ένα (1/2 +1) των μελών του. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε δύο (2) ημέρες, όπου απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Ομοσπονδία, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Για θέματα που θα προκύψουν στο χρονικό διάστημα εντός του τριμήνου από τη νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίζει η Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία εξουσιοδοτείται προς τούτο από το Δ.Σ. και έχει τις ίδιες αρμοδιότητες που απορρέουν για αυτό από το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 22ο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί όταν:

α) Υποβάλει έγγραφη παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Χάσει την ιδιότητα του μονίμου στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με μέριμνα του Προέδρου και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

β) Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί ή αυτοί έχουν εξαντληθεί ή αυτοί που υπάρχουν αρνούνται να τον αναπληρώσουν, το Διοικητικό Συμβούλιο, λειτουργεί νόμιμα εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει νόμιμη απαρτία.

γ) Αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαθίσταται κατείχε θέση στο Προεδρείο του Δ.Σ., τότε το Δ.Σ. μετά την αντικατάσταση του ως άνω, εκλέγει ένα από τα μέλη του για κάθε κενή θέση.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Σ. λειτουργεί νόμιμα αν ο αριθμός των μελών του που απομένει είναι τουλάχιστον οκτώ (8), δηλαδή ο απαιτούμενος για απαρτία αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που απομείνουν λιγότερα μέλη, τότε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται το αργότερο εντός σαράντα (40) ημερών να διενεργήσει Συνέδριο απολογισμού και αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων της Π.Ο.Ε.Σ.

Άρθρο 23ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντονίζει το έργο της Διοίκησης και εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις διοικητικές και δικαστικές αρχές καθώς και απέναντι σε τρίτους.

2. Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα σχετικά θέματα.

3. Συνυπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και συνυ-πογράφει με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμής, δαπανών, τα παραστατικά εισπράξεων – πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις, καθώς και όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την οικονομική διαχείριση.

4. Ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ή ένας των Αντιπροέδρων εκθέτει στο συνέδριο τη δράση της Ομοσπονδίας.

5. Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

6. Αν ο Πρόεδρος αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, έχει δικαίωμα να πράξει τούτου ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Άρθρο 24ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί τη διεύθυνση και την εποπτεία στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

2. Είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, για τη φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας.

3. Προγραμματίζει από κοινού με τον Οργανωτικό Γραμματέα τις διάφορες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα επικοινωνίας με τις Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας.

4. Φροντίζει μαζί με τον Οργανωτικό Γραμματέα τη σωστή ενημέρωση του μητρώου των μελών και ανά έξι (6) μήνες υποβάλουν από κοινού στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις εισφορές τους.

5. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και μαζί καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή Συνεδρίου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αποτελούν αντιγραφή των πρόχειρων πρακτικών των συνεδριάσεων αυτού, τα οποία τηρούνται, ομοίως και με ευθύνη του, από το Γεν. Γραμματέα είτε στενογραφημένα είτε με μαγνητοφώνηση, είτε και με τα δύο. Αρμόδιος για την απομαγνητοφώνηση είναι ο Γενικός Γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά της συνεδρίασης (όπως και τα πρόχειρα πρακτικά) μνημονεύουν συνοπτικά τον τόπο και την ημεροχρονολογία της συνεδριάσεως, τα ονοματεπώνυμα των παρόντων και απόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει δε να περιέχουν με συντομία τα θέματα που συζητήθηκαν και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά δε τις διεξαχθείσες ψηφοφορίες και τις ψήφους που έλαβε το κάθε θέμα που τέθηκε σε ψηφοφορία, με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ψήφισαν και της γνώμης την οποία εξέφρασαν.

6. Τηρεί το βιβλίο υποχρεώσεων συγκεκριμένων εργασιών που αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει κάθε μέλος. Το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας σε όλες τους τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται στο παρόν καταστατικό.
 
Άρθρο 25ο
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο υπεύθυνος δημοσίων και διεθνών σχέσεων ευθύνεται για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας, για την παρακολούθηση των διεθνών υποχρεώσεων αυτής, την έκδοση και κυκλοφορία του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου καθώς και την κλήση συνάντησης εκπροσώπων του Τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης με την Εκτελεστική Γραμματεία ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26ο
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Οργανωτικός Γραμματέας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα:

1. Φροντίζει γενικά για τα θέματα καλής οργάνωσης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

2. Επιμελείται για την οργάνωση των Συνεδρίων και των Διοικητικών Συμβουλίων.

3. Παρακολουθεί την πορεία δράσης και οργάνωσης των Ενώσεων – μελών, καθώς επίσης και τις αυξομειώσεις της δύναμης τους καθώς και όλες τις σχετικές μεταβολές και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

4. Ενημερώνει το μητρώο μελών και αντιπροσώπων των μελών.

5. Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων της Ομοσπονδίας.

6. Φροντίζει για τη διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη της Ομοσπονδίας, στον ημερήσιο τύπο και τα μέσα ενημέρωσης και την αποστολή τηλεγραφημάτων και εγγράφων στους αρμόδιους φορείς. Τον Οργανωτικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο αναπληρωτής του σε όλες τις αρμοδιότητες του, σύμφωνα με το καταστατικό.

Άρθρο 27ο
ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Ταμίας έχει τα παρακάτω καθήκοντα και υποχρεώσεις:

1. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ομοσπονδίας με εντάλματα που φέρουν την υπογραφή από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

2. Τηρεί τα οικονομικά βιβλία της Ομοσπονδίας στα οποία καταχωρεί αμέσως με την πραγματοποίησή τους εισπράξεις και πληρωμές ώστε να είναι δυνατή κάθε στιγμή η διαπίστωση της οικονομικής κατάστασης της Ομοσπονδίας.

3. Συντάσσει λεπτομερειακό απολογισμό της διαχείρισης τον οποίο υποβάλει στο Δ.Σ. κάθε μήνα για έγκριση.

4. Συντάσσει και υποβάλει σε έγκριση στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό της επόμενης διαχειριστικής περιόδου και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους της θητείας του Δ.Σ. και εκθέτει αυτά στο Συνέδριο.

5. Για τις πραγματοποιούμενες εισπράξεις υποχρεώνεται σε έκδοση αντίστοιχων αριθμημένων αποδείξεων, αντίγραφα των οποίων φυλάσσει στο αρχείο, και με βάση τις αποδείξεις αυτές ενεργεί τις εγγραφές στα βιβλία ταμείου καταγράφοντας τον σχετικό αριθμό τους.

6. Υποχρεώνεται να καταθέτει σε μια από τις Ελληνικές Τράπεζες, στον ειδικό λογαριασμό της Π.Ο.Ε.Σ. το χρηματικό ποσό που βρίσκεται στο ταμείο και το οποίο ξεπερνά τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €). Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας με απόφαση του Δ.Σ. Κρατά διαθέσιμο ποσό χρημάτων ύψους μέχρι χιλίων ευρώ (1.000,00 €). Για μεγαλύτερο ποσό απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη και πληρωμή των οικονομικών αξιώσεων και υποχρεώσεων της Π.Ο.Ε.Σ. και για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στην οικονομική διαχείριση. Τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο αναπληρωτής του, ο οποίος ευθύνεται μόνο για τις διαχειριστικές πράξεις που αυτός ενήργησε και που είναι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Ταμία.

Άρθρο 28ο
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν επιτρέπεται να ενεργούν αντίθετα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας, με τις αποφάσεις των Συνεδρίων, να προβαίνουν ενσυνείδητα σε πράξεις ή παραλείψεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, περιορισμό ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεών της.

2. Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. υποπέσει σε μία από τις στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενες παραβάσεις, τότε δημιουργείται λόγος για ανάκληση του υπαίτιου μέλους από το αξίωμα που τυχόν κατέχει.

Η ανάκληση από το αξίωμα αποφασίζεται από το Δ.Σ. με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Το μέλος του Δ.Σ. που για οποιοδήποτε λόγο απολέσει την ιδιότητα του αυτή, αντικαθίσταται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι συλλογικά και ατομικά υπεύθυνα για κάθε ζημία, που υπέστη η Ομοσπονδία από υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις τους.

Άρθρο 29ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή του Δ.Σ., εκλέγεται με την ίδια διαδικασία, το ίδιο εκλογικό σύστημα και για το ίδιο χρονικό διάστημα μια τριμελής (3μελής) Εξελεγκτική Επιτροπή με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τους επό-μενους κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίους, που καλούνται να καταλάβουν θέση που κενώθηκε σε περίπτωση παραίτησης ενός τακτικού μέλους, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση, εποπτεία και τον έλεγχο της Διοίκησης, όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση της Π.Ο.Ε.Σ. και ιδιαίτερα την πιστοποίηση των εσόδων που πραγματοποιούνται και την νομιμότητα των δαπανών που πρέπει να γίνονται μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και των σκοπών της Ομοσπονδίας.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή διεξάγει τακτικό έλεγχο κάθε χρόνο, πριν την σύγκληση του τακτικού Συνεδρίου, έκτακτο, δε, όποτε αυτή θεωρήσει αναγκαίο. Το Δ.Σ. και κύρια ο Ταμίας της υποχρεούται στην άμεση και πλήρη εμφάνιση των οικονομικών βιβλίων του Ταμείου, των αποδείξεων και ενταλμάτων των μετρητών χρημάτων, του βιβλίου καταθέσεων Τράπεζας και κάθε άλλου οικονομικού ή διαχειριστικού στοιχείου που θα ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή και κρίνεται απα-ραίτητο για το έργο της.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλει κάθε χρόνο στο τακτικό Συνέδριο λεπτομερειακή έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα πορίσματα που κατέληξε σχετικά με τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που διενήργησε.

4. Τις εργασίες της Εξελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει ο Πρόεδρός της, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίασή της που λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εκλογή των μελών της, μετά από πρόσκληση του πρώτου μέλους που πλειοψήφησε και σε περίπτωση που αυτός αμελήσει από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε για την Επιτροπή αυτή.

5. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Ομοσπονδίας τακτικά μια (1) φορά ανά τρεις (3) μήνες μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή μόνο από αίτηση κάποιου μέλους της.

6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο γράφονται οι αποφάσεις της και οι εκθέσεις για τα Συνέδρια.

7. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αν διαπιστώσει οικονομικές και διαχειριστικές ανωμαλίες πρέπει αν αναφερθεί στο Δ.Σ. και να ζητήσει τη λήψη μέτρων και τον καταλογισμό ευθυνών.

Άρθρο 30ο
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Η Π.Ο.Ε.Σ. έχει υποχρέωση να τηρεί σύμφωνα με το νόμο τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει πριν την χρησιμοποίησή τους να αριθμούνται και να θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών:

α) Βιβλίο μητρώου των μελών της Ομοσπονδίας, όπου θα υπογράφεται με αύξοντα αριθμό η επωνυμία έκαστης Ένωσης – μέλους, η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής της.

β) Βιβλίο μητρώου των αντιπροσώπων, όπου καταγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αιρετών αντιπροσώπων των Ενώσεων – μελών της Π.Ο.Ε.Σ., η ημερομηνία εκλογής και λήξης της θητείας τους.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Συνεδρίων.

ε) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής.

στ) Βιβλίο Ταμείου.

ζ) Βιβλίο περιουσίας της Ομοσπονδίας, στο οποίο φαίνεται με λεπτομέ-ρεια κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία της.

η) Βιβλίο πρωτοκόλλου.

θ) Επιπλέον, η Ομοσπονδία τηρεί αρχείο με την αλληλογραφία της τις ανακοινώσεις, τους σχετικούς νόμους και διατάξεις καθώς και με ότι άλλο είναι δυνατόν να ενδιαφέρει την Π.Ο.Ε.Σ.

ι) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εκτελεστικής Γραμματείας.

Ακόμα τηρείται αρχείο ανακοινώσεων, σχετικών νόμων, ΝΔ, ΠΔ, αλληλογραφίας και κάθε άλλου στοιχείου χρήσιμου για την καλύτερη λειτουργία της Ένωσης.

2. Η Π.Ο.Ε.Σ έχει κυκλική σφραγίδα που φέρει στην περιφέρεια της την επωνυμία της Ομοσπονδίας (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ – Π.Ο.Ε.Σ.) και το έτος ιδρύσεώς της, μέσα δε στον κύκλο, μια περικεφαλαία και σε χιαστή διάταξη όπισθεν αυτής, μία άγκυρα και έναν αετό.

3. Όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της.
 
4. Την ίδια σφραγίδα χρησιμοποιεί και η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 31ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του συνεδρίου στο οποίο πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο συν ένα (1/2 +1) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας, η δε απόφαση υποχρεωτικά απαιτεί την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των παρόντων νομιμοποιηθέντων αντιπροσώπων – συνέδρων.

2. Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά από πρόταση του ενός τρίτου (1/3) των αντιπροσώπων.
 
 
Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. λαμβάνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού, υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης μέσα σε ένα (1) μήνα.

Άρθρο 32ο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό και να τον υποβάλει για έγκριση στο Συνέδριο.

Άρθρο 33ο
ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό καθορίζεται και ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 34ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ορίζεται τριμελής (3μελής) προσωρινή διοικητική επιτροπή, η οποία και θα μεριμνήσει για την έγκριση του παρόντος καταστατικού, τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης του Πρωτοδικείου και την εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση αυτή σύγκληση του πρώτου Πανελλαδικού Συνεδρίου, προκειμένου να αναδειχθούν τα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το καταστατικό.

2. Η προσωρινή διοικητική επιτροπή της Ομοσπονδίας θα απαρτίζεται από τους: ..............
 
Άρθρο 35ο

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα πέντε (35) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τα ιδρυτικά του μέλη και θα ισχύει από την εγγραφή του στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αθήνα, 20/09/2013

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 

 

реинжиниринг бизнес101 otzyvсайты отзывов