Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Καταργείται το Στρατοδικείο, Ναυτοδικείο και Αεροδικείο Ιωαννίνων

Καταργείται το Στρατοδικείο, Ναυτοδικείο και Αεροδικείο Ιωαννίνων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 43

Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 168 παρ. 2α του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (κ.ν. 2287/1995, ΦΕΚ Α ́ 20).

β. Την αριθμ. 73/8-3-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του Π/Υ του ΥΠΕΘΑ, τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος (2019), όσο και για τα επόμενα έτη του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020-2022 του ν. 4549/2018 και συνεπώς δεν επηρεάζονται τα ανώτατα δεσμευτικά όρια αυτού.

γ. Την αριθμ. 52/9-4-2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Κατάργηση του Στρατοδικείου, Ναυτοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων

1. Το Στρατοδικείο Ιωαννίνων, που είχε ιδρυθεί με το π.δ. 83/1997 (ΦΕΚ Α ́ 72), καθώς και το Ναυτοδικείο και Αεροδικείο Ιωαννίνων, που είχαν ιδρυθεί με το π.δ. 144/2005 (ΦΕΚ Α ́ 199), καταργούνται.

2. Η εδαφική περιοχή που ανήκε στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Στρατοδικείου και Αεροδικείου Ιωαννίνων υπάγεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Στρατοδικείου και Αεροδικείου Λάρισας αντίστοιχα. Η εδαφική περιοχή που ανήκε στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου Ιωαννίνων υπάγεται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου Θεσσαλονίκης, πλην των περιφερειακών ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, που υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Ναυτοδικείου Πειραιά.

3. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υπό κατάργηση στρατιωτικά δικαστήρια κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μεταφέρονται στο ίδιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας στα στρατιωτικά δικαστήρια, στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται πλέον η εδαφική περιοχή των υπό κατάργηση στρατιωτικών δικαστηρίων, κατά τις διακρίσεις της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 2

Καταργούμενες διατάξεις

Από ισχύος του παρόντος, τα προεδρικά διατάγματα 83/1997 (ΦΕΚ A ́ 72) και 144/2005 (ΦΕΚ Α ́ 199), καταργούνται.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Καταργείται το Στρατοδικείο, Ναυτοδικείο και Αεροδικείο των Ιωαννίνων