Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ - Εθελοντών Μακράς Θητείας – ΕΠ.ΟΠ Στρατού Ξηράς

Μετάταξη Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ - Εθελοντών Μακράς Θητείας – ΕΠ.ΟΠ Στρατού Ξηράς

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Μετάταξης Ανθυπασπιστών, Μον. Υπαξιωματικών, ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.

Κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. Φ.415/126/596759/Σ.9148/06-11-18/ΓΕΣ/Β1/3α, Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, «Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ - Εθελοντών Μακράς Θητείας – ΕΠ.ΟΠ Στρατού Ξηράς».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την 31-12-18, την αίτηση μετάταξης στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν και αντίστοιχα οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες, να υποβάλλουν τα παραπάνω αιτήματα με την επισυναπτόμενη σε αυτά αλληλογραφία, μέχρι την 15-01-19, απευθείας στις ∆ιευθύνσεις των Όπλων ή των Σωμάτων του ΓΕΣ, που ανήκει το εν λόγω προσωπικό. Οι παραπάνω ∆ιευθύνσεις να υποβάλουν όλη την αλληλογραφία, μέχρι την 25-01-19, στο ΓΕΣ/Β1, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 12 της συνημμένης απόφασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ - Εθελοντών Μακράς Θητείας – ΕΠ.ΟΠ Στρατού Ξηράς

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν.3549/2007 «Περί μεταρρύθμισης του θεσμικού

πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

β. Των άρθρων 1 και 9 έως 13, του ν.3883/2010 «Περί Υπηρεσιακής Εξέλιξης κι Ιεραρχίς των Στελεχών των Ενόπλων ∆υνάμεων- Θέματα ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς ∆ιατάξεις», (Α ́167) όπως έχουν τροποποιηθεί με τον ν. 4278/2014 (Α ́157) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», τον ν.4361/2016 «Περί ρύθμισης θεμάτων μεταθέσεων Οπλιτών - Μέριμνας Προσωπικού και άλλες διατάξεις» (Α ́10) και τον ν.4407/2016 «Πέρι ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας ΥΕΘΑ και άλλες διατάξεις» (Α ́134).

γ. Του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας-Ανάρτηση Νόμων-Πράξεων στο ∆ιαδίκτυο».

δ. Του ν.4009/2011 «∆ομή, Λειτουργία, ∆ιασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και ∆ιεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α ́195).

ε. Του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 63/2005 π.δ. (Α ́98).

2. Την υπ’ αριθμ.Υ68/18-09-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Παναγιώτη Ρήγα» (Β ́4085).

3. Την υπ’ αριθμ.111/29-5-18 Απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

4. Την υπ’ αρίθμ. 349/2018 Εισηγητική Έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ, προκηρύσσουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Τη μετάταξη, για το έτος 2018 Μονίμων Ανθυπασπιστών- Υπαξιωματικών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Α.Ε.Ι. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών, με ειδικότητα Αξιωματικού, για την κάλυψη πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού καθώς και τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για την κάλυψη εννέα (9) κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν.

2. Ο όρος «ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με την παράγραφο 1 στ, του άρθρου 1, του (β) σχετικού και την παράγραφο 1 α, του άρθρου 1, του (α) ομοίου νοούνται, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «Α.Ε.Ι.».

4. Ο Τεχνολογικός τομέας σύμφωνα με την παράγραφο 1 α, του άρθρου 1, του (α) σχετικού, περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

5. Ο αριθμός των θέσεων μετάταξης, η κατανομή τους σε Σώματα του Στρατού Ξηράς, καθώς και τα απαραίτητα πτυχία καθορίζονται όπως παρακάτω:

α. Για την μετάταξη Μόνιμων Ανθστών-Υπξκών αποφοίτων ΑΣΣΥ, στο Σώμα των Αξιωματικών, κατανέμονται πέντε (5) Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων (Ν.Ο.Θ.) Ανθυπολοχαγών στα Σώματα Υλικού Πολέμου, Οικονομικού ,Έρευνας Πληροφορικής ως εξής:

(1) Σώμα Υλικού Πολέμου

Μία (1) θέση Αναλυτή Προγραμματιστή Η/Υ για τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου A.E.I. Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνικών Σχολών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(2) Οικονομικό Σώμα

∆ύο (2) θέσεις Οικονομικού για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. σε αντικείμενο συναφές με την Οικονομική Επιστήμη ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(3) Σώμα Έρευνας Πληροφορικής

∆ύο (2) θέσεις Αναλυτή Προγραμματιστή Η/Υγια τη κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ήαντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνικών Σχολών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλουσπουδών αλλοδαπής.

β. Εννέα (9) Ν.Ο.Θ. Μονίμων Υπαξιωματικών οι οποίες θα καλυφθούν με μετάταξη Ε.Μ.Θ. – ΕΠ.ΟΠ., στο Όπλο της Αεροπορίας Στρατού και στα Σώματα Υλικού Πολέμου, Υγειονομικού και Γεωγραφικού, όπως παρακάτω:

(1) Όπλο Αεροπορίας Στρατού

(α) ∆ύο (2) θέσεις Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται:

1/ Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

2/ Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Β ́ βαθμίδας (Γ1/C1).

3/ Ιατρικό πιστοποιητικό από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» του 11/2014 π.δ.

(β) ∆ύο (2) θέσεις Μηχανοσυνθέτη Α/Φ – Ε/Π για τη κάλυψη των οποίων απαιτείται:

1/ Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

2/ Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον Γ ́ βαθμίδας (Β2).

3/ Ιατρικό πιστοποιητικό από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» του 11/2014 π.δ.

(2) Σώμα Υλικού Πολέμου

Μία (1) θέση Αναλυτή Προγραμματιστή Η/Υ για τη κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος Πολυτεχνικών Σχολών ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

(3) Υγειονομικό Σώμα

Τρείς θέσεις (3) με την ειδικότητα Νηπιαγωγού, για την κάλυψη των οποίων απαιτείται η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Νηπιαγωγού ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής του Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ή ισότιμων αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. Βρεφονηπιοκομίας ή άλλων ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

(4) Σώμα Γεωγραφικού

Μία (1) θέση Τοπογράφου Γεωγραφικού για την κάλυψη της οποίας απαιτείται η κατοχή πτυχίου Πολυτεχνικής Σχολής τμήματος Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τμήματος Γεωγραφίας ή Τμήματος Γεωλογίας ή Τμήματος Τ.Ε.Ι. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής.

6. ∆ικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν:

α. Οι Μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από ΑΣΣΥ, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ονομασία τους ως Υπαξιωματικοί και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

β. Οι Ε.Μ.Θ. οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα ή είναι κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

γ. Οι ΕΠ.ΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα ή είναι κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής.

7. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

α. Το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε ειδικότητα της προς κάλυψης θέσης.

β. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειμένου τους.

γ. Τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

δ. Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από τα προβλεπόμενα Σχολεία της ειδικότητας του ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

ε. Οι τυχόν πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον υποψήφιο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ).

8. Ειδικότερα για τα στελέχη που θα υποβάλλουν αίτημα μετάταξης για τις θέσεις των Ελεγκτών Εναέριας κυκλοφορίας και Μηχανοσυνθετών Α/Φ–Ε/Π, αυτοί θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά (α) και (β) αντίστοιχα, της παρ. 5 β (1) του παρόντος. Το ΓΕΣ/Β1/3α μετά την συγκέντρωση των εν λόγω αιτήσεων να αποστείλει κατάσταση με τα παραπάνω στελέχη στο ΓΕΣ/∆ΑΣ, με μέριμνα του οποίου να κληθούν για την απαιτούμενη ιατρική πιστοποίηση από το Κ.Α.Ι. και σε χρόνο πριν την εισήγηση στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο για επιλογή.

9. Θα απορριφθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που έχουν :

α. Καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

β. Υποβάλλει εκπρόθεσμα το αίτημά τους ή έχουν επισυνάψει δικαιολογητικά τα οποία δεν θα είναι πλήρη ή θα είναι αντικανονικά συμπληρωμένα.

γ. Υποβάλλει αίτημα μετάταξης σε μη Νομοθετημένες Οργανικές Θέσεις (Ν.Ο.Θ.) ή έχουν υποβάλλει αίτημα παραίτησης- αποστρατείας.

δ. Ανθστές που προάγονται στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και εντάσσονται στο Σώμα των Αξκών, εντός του 2018.

10. Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν, μέχρι την 31 ∆εκ 18, την αίτηση μετάταξης στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν, με επισυναπτόμενο το επικυρωμένο πτυχίο ή τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή τότε αυτά να συνοδεύονται και από την επίσημη μετάφρασή τους καθώς και την αναγνωρισμένη, από την αρμόδια κρατική αρχή ισοτιμία τους με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα. Οι εν λόγω αιτήσεις να υποβληθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων «Α» και «Β».

11. Οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν μέχρι την 15 Ιαν 19 με το Στρατιωτικό Ταχυδρομείο ως συστημένη, για λόγους ταχείας και ασφαλούς διακίνησης, την αλληλογραφία που περιλαμβάνει, τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου απευθείας στις ∆ιευθύνσεις των Όπλων και των Σωμάτων του ΓΕΣ που ανήκουν.

12. Οι αρμόδιες ∆ιευθύνσεις αφού συγκεντρώσουν και ελέγξουν ταπροαναφερόμενα δικαιολογητικά, να υποβάλλουν μέχρι την 25 Ιαν 19, στηνΒ1/ΓΕΣ συγκεντρωτικά όλα τα αιτήματα, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 9 της παρούσας, επισυνάπτοντας για κάθε ενδιαφερόμενο τα παρακάτω παραστατικά:

α. Αίτηση μετάταξης.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου καθώς και λοιπά δικαιολογητικά που τυχόν τα συνοδεύουν (μετάφραση, αναγνωρισμένη ισοτιμία κλπ).

γ. Συνοπτικά στοιχεία από την υπηρεσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου (Πλήρες Περιληπτικό Σημείωμα).

δ. ∆ελτία Επίδοσης από όλα τα υποχρεωτικά Σχολεία στα οποία φοίτησε ο κάθε ενδιαφερόμενος.

13. Η επιλογή των μετατασσομένων γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της παραπάνω απόφασης προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της. Ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξετάζει τις τυχόν προσφυγές που θα υποβληθούν και η απόφασή του κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

14. Η μετάταξη στο Σώμα των Αξιωματικών ή των Μονίμων Υπαξιωματικών, ο καθορισμός ειδικότητας, οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα, ενεργείται με Προεδρικό ∆ιάταγμα, μετά από πρόταση του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

15. Οι μεταταγέντες, εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

16. Για την διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην υπόψη προκήρυξη και για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των μετατάξεων διευκρινίζονται τα παρακάτω:

α. Οι ενδιαφερόμενοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τηρηθούν επακριβώς οι προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα, οι οποίες είναι δεσμευτικές από την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Σε περίπτωση που υπάρξουν προσφυγές, αυτές να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο απευθείας στο ΓΕΣ/Β1/3α αρχικά με τηλεομοιοτυπία (FAX) και μετά μέσω του Στρατιωτικού Ταχυδρομείου, προκειμένου να επιτευχθούν οι χρονικές δεσμεύσεις που αναγράφονται στην παρ.13, της παρούσας.

γ. Τα προβλεπόμενα Σχολεία φοίτησης που καθορίζονται στην παρ.7δ, της παρούσας, δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. τελευταία δεκαετία), αλλά στο σύνολο των Σχολείων που απαιτείται να φοιτήσει ο υποψήφιος προς μετάταξη, αναλόγως της ειδικότητος και του βαθμού του.

δ. Το κριτήριο του βαθμού αποφοίτησης από τα προβλεπόμενα σχολεία «Λίαν Καλώς», αντιστοιχεί στην κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 30, του ν. 3883/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25, του ν. 4361/2016, είναι από 15 έως 18,99 στην εικοσάβαθμη κλίμακα και 75-94, 99 στην εκατοστιαία κλίμακα.

ε. Η κλίμακα βαθμολογίας «Λίαν Καλώς» που καθορίζεται στην παράγραφο 7γ, της παρούσας, αναφέρεται στο σύνολο των ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας δεκαετίας και αντιστοιχεί, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.δ. 445/1974, σε βαθμολογία 8 ή 9.

στ. Σύμφωνα με το ν. 3549/2007 και το ν. 4009/2011, τα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα πτυχία που παρέχουν λογίζονται ως ισοδύναμα. Ως εκ τούτου, για την κάλυψη των θέσεων της παρ.5 β, εφαρμόζονται τα κριτήρια του άρθρου 12, του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.

ζ. Βασικό κριτήριο για μετάταξη αποτελεί το πτυχίο και ο βαθμός αυτού όπως αναφέρεται στο άρθρο 12α, του ν. 3883/2010. Άλλωστε όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 9 του σχετικού νόμου οι μετατάξεις αφορούν κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι (όχι μεταπτυχιακού). Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνεξετάζεται και αποτελεί κριτήριο το οποίο:

(α) Προσδίδει συνάφεια στο πτυχίο που απαιτείται για την προς πλήρωση θέση εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος με τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, με αντίστοιχα μεταπτυχιακά, λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου.

(β) Ο μεταπτυχιακός τίτλος (εφ' όσον είναι συναφής με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης) λαμβάνεται υπόψη, σε περίπτωση ισοβαθμίας των πτυχίων Α.Ε.Ι -Τ.Ε.Ι των υποψηφίων. Σε περίπτωση που αμφότεροι οι υποψήφιοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου.

η. Οι Μόνιμοι Ανθ/στές-Υπ/ξκοί, απόφοιτοι ΑΣΣΥ, οι ΕΜΘ και οι ΕΠΟΠ ανεξάρτητα του Όπλου ή Σώματος που ανήκουν, μπορούν να δηλώσουν μετάταξη μόνο σε ένα από τα Όπλα-Σώματα της παραγράφου 5, της παρούσας, στα οποία κατανεμήθηκαν ΝΟΘ κατωτέρων Αξιωματικών και Μον. Υπαξιωματικών αντίστοιχα.