Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γνωμοδοτήσεις

Υπ΄ αριθμ. 181/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Χορήγηση βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) στο φυσικό τέκνο στρατιωτικού ε.α., λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας του, αν και υιοθετήθηκε ως ενήλικος δυνάμει δικαστικής απόφασης.
ΑΠΔΠΧ: Κατάργηση γνωστοποίησης τήρησης αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Υπ΄ αριθμ. 127/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Μη νόμιμη προκήρυξη διαγωνισμού με προϋπόθεση την Ελληνική καταγωγή
Υπ΄ αριθμ. 75/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Άδεια χρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή
Υπ΄ αριθμ. 77/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Επιμέλεια και δικαστικός συμπαραστάτης
Υπ΄ αριθμ. 137/2018 γνωμοδότηση ΝΣΚ: Καταβολή ή μη συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος
Υπ΄ αριθμ. 90/2017 γνωμοδότηση ΝΣΚ - Ανάκληση αποφάσεων των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας, με τις οποίες αναγνωρίζεται χρόνος στρατιωτικής προϋπηρεσίας ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους Ε.ΛΟ.Α. (Ειδικοί Λογαριασμοί Αλληλοβοη
Υπ΄ αριθμ. 12/2017 γνωμοδότηση ΝΣΚ - Απαλλαγή ή μη από δημοτικά τέλη της ΔΕΗ στα στελέχη που διαμένουν στα στρατιωτικά οικήματα
Υπ΄ αριθμ. 309/2016 γνωμοδότηση ΝΣΚ - Δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου ΙΚΑ για συνυπηρέτηση με Αξκό της ΠΑ
Υπ΄ αριθμ. 47/2016 γνωμοδότηση ΝΣΚ - Αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας