Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΜΤΝ: Αύξηση του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

ΜΤΝ: Αύξηση του Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση της 871.1/27/11 Ιανουαρίου 1985 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών «Βοήθημα δημιουργίας οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Ν.» (Β΄ 359), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 64 του ν.1329/1983 «Περί κύρωσης ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο» (Α΄25).

β. Της παρ.3 του άρθρου 60 του ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄139).

2. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ29/8-10-2015 «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

4. Την αριθμ. 34/18-07-17 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και την από 20-2-2018 εισήγηση του Ταμείου.

5. Την αριθμ. 14Α/2018 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της αριθμ. 871.1/27/11 Ιανουαρίου 1985 κοινής απόφασης του

Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 της αριθμ. 871.1/27/11 Ιανουαρίου 1985 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 359) που προστέθηκε με την αριθμ. Φ.951.1/956/2012/27-9-2012 κοινή απόφαση (Β΄ 2753) και τροποποιήθηκε με την περίπτ. ε΄ της παρ. 2 της αριθμ. Φ.951.1/18/2015/14-7-2016 κοινής απόφασης Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β΄ 2406), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η εν λόγω μηνιαία κράτηση υπολογίζεται στις διαμορφωθείσες την 01.01.2017 τιμές των μερισμάτων προσαυξημένες κατά ποσοστό 46,52 %».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4, που προστέθηκε με την αριθμ. Φ.951.1/956/2012/27-9-2012 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2753), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 01.01.2017 τιμές των μερισμάτων, προσαυξημένες κατά ποσοστό 39,19 %».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 01.01.2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.