Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Άδεια Κύησης – Τοκετού και Ανατροφής Τέκνου

Π.Ο.Ε.Σ. - Άδεια Κύησης – Τοκετού και Ανατροφής Τέκνου

ΘΕΜΑ : Άδεια Κύησης – Τοκετού και Ανατροφής Τέκνου σε Πολύδυμες Κυήσεις

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 521/26.6.2018 έγγραφό μας

β. Φ.400/34/292616/Σ4753/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό»)

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Επανερχόμαστε στο (α) σχετικό έγγραφό μας (δείτε εδώ), με το οποίο καταθέσαμε τις προτάσεις μας, ζητώντας την τροποποίηση της (β) όμοιας, καθόσον μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Από τις αναφερόμενες προτάσεις επιτρέψτε μας, με το παρόν έγγραφό μας, να επαναφέρουμε ως επείγουσα, αυτή που αφορά στην άδεια κύησης – τοκετού και στη άδεια ανατροφής τέκνου, όσον αφορά, μεταξύ των άλλων και στις πολύδυμες κυήσεις.

Συγκεκριμένα, καθόσον έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκλιση στα χρονικά διαστήματα χορήγησης των υπόψη αδειών στους στρατιωτικούς με αυτά που χορηγούνται, αντιστοίχως, στους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, επαναφέρουμε την πρότασή μας, ως εξής:

Άρθρο 17 21

Άδεια κύησης – τοκετού

 

1. Στις γυναίκες στελέχη των ΕΔ, καθώς και στις Επαγγελματίες Οπλίτες και πριν την ορκωμοσία τους χορηγείται, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, άδεια κύησης - τοκετού διάρκειας πέντε (5) μηνών, με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρτο (4ο) μήνα κύησης, Σε περίπτωση επαπειλούμενης αποβολής, πριν από τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης, χορηγείται στις ανωτέρω συνήθης αναρρωτική άδεια από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) μηνών της κύησης.

 

2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας κύησης - τοκετού πέντε (5) μηνών. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, η άδεια κύησης - τοκετού παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό (άδεια ανατροφής).

 

3. Σε περίπτωση απόκτησης δευτέρου τέκνου η άδεια κύησης – τοκετού προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα, ενώ σε  περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, η άδεια κύησης - τοκετού προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δυο (2) μήνες.

 

4. Αρμόδια για την εξέταση του κυοφορούντος προσωπικού της παραγράφου 1 και την έκδοση γνωμάτευσης για τη χορήγηση της άδειας κυήσεως - τοκετού είναι η πλησιέστερη, στη Μονάδα που υπηρετεί, Επιτροπή απαλλαγών, η Επιτροπή απαλλαγών του οικείου Κλάδου των ΕΔ.

 

5. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης οι παραπάνω άδειες αυξάνονται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

 

Άρθρο 19 23

Άδεια ανατροφής τέκνου

 

1. Στα στελέχη των ΕΔ, καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες, μετά το πέρας της άδειας κύησης - τοκετού, χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με αποδοχές, ως εξής:


α. τις περιπτώσεις που και οι δυο γονείς είναι στρατιωτικοί, κατόπιν αναφοράς τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.


β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων, ο/η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού ή μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοιχης προς τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.


γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωσή τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτα χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει χρήση ο καθένας τους και πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.


δ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί επάγγελμα, ο στρατιωτικός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια ανατροφής.

 

2. Σε περίπτωση διαζυγίου, λύσης συμφώνου συμβίωσης, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του η άδεια ανατροφής χορηγείται στον γονέα στρατιωτικό, εφόσον ασκεί την επιμέλεια του τέκνου.

 

3. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα έξι (6) μήνες για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

 

4. Σε περίπτωση απόκτησης δευτέρου τέκνου η άδεια ανατροφής προσαυξάνεται κατά δύο (2) μήνες, ενώ σε  περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο.

 

5. Για τον/τη γονέα στρατιωτικό που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω ή του/της οποίου/ας το σύμφωνο συμβίωσης έχει λυθεί η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

 

6. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών έξι (6) ετών του τέκνου.

 

7. Η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται και στο προσωπικό της παρ. 1 σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου. Η άδεια αυτή εξαντλείται εντός τριάντα (30) μηνών από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την συμπλήρωση του έκτου έτους ηλικίας του τέκνου. Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, οι όροι και οι προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων, ισχύουν και για την χορήγηση της εν λόγω άδειας στους θετούς γονείς.