Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Ακατάλληλο πόσιμο νερό

Π.Ο.Ε.Σ. - Ακατάλληλο πόσιμο νερό

ΘΕΜΑ Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (Υγιεινή Ποσίμου Ύδατος)

α. Άρθρο ιστοσελίδας www.militaire.gr, της 1.11.2019, με τίτλο: «Εκτός ορίων οι μετρήσεις για το πόσιμο νερό σε πλοία του ΠΝ. Τι εντοπίστηκε σε μετρήσεις που έγιναν»

β. Άρθρο ιστοσελίδας www.armyvoice.gr, της 1.11.2019, με τίτλο: «Φρεγάτα Κανάρης: Μόλυνση στο πόσιμο νερό, τι βρέθηκε»

γ. Άρθρο ιστοσελίδας www.militaire.gr, της 8.11.2019, με τίτλο: «Διψάσαμε το μεσημέρι μα το νερό… θολό, τραγουδάνε όλη μέρα σε φρεγάτα του Στόλου»

δ. Υπ΄ αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Υγείας – Περιβάλλοντος και Ενέργειας [ΦΕΚ Β΄ 3282, «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015).»]

ε. Υπ΄ αριθμ. Γ3α) 761/1968 ΥΑ Υπουργού της Κοινωνικής Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 189, «Περί ποιότητος του ποσίμου ύδατος»)

στ. ΠαΔ 7-7/2019 «Υγιεινή Ύδρευσης Ενόπλων Δυνάμεων»

ζ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/2018 Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας («Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»)

η. Υπ΄ αριθμ. Y.M. 5673/1958 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικής Πρόνοιας (ΦΕΚ B΄ 5, «Περί απολυμάνσεως του ύδατος υδρεύσεων»)

θ. Υπ΄ αριθμ. Φ. 600/1/160351/Σ. 85/2-Φεβ-17/ΓΕΝ/ΔΥΓ-Ι («Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΠΝ και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ»)

1. Τις τελευταίες ημέρες αναγνώσαμε στα (α) έως και (γ) δημοσιεύματα ότι, σε πλοία του ΠΝ βρέθηκε κακής ποιότητας πόσιμο νερό και μάλιστα σε μία (1) Φρεγάτα το νερό ήταν θολό κοκκινωπής απόχρωσης, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία και εύλογες απορίες.

2. Αρχικώς, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι:

α. Σύμφωνα με το Β΄ Μέρος του Παραρτήματος ΙΙ του (δ) σχετικού, ο διαρκής έλεγχος του ποσίμου ύδατος αποτελεί μέρος της ευρύτερης διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου, ειδικώς δε ως προς τα φυσικά χαρακτηριστικά του ύδατος, όπως αυτά καθορίζονται από το άρθρο 4 του (ε) σχετικού, ως επίσης και τα Παραρτήματα Ι (μέρος Γ΄) και ΙΙ (Μέρος Β΄, Ομάδα Α, παρ. 2α) του (δ) ομοίου, διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τόσο τα φυσικά χαρακτηριστικά του ποσίμου ύδατος, όπως μεταξύ άλλων και το χρώμα, η θολότητα, η γεύση και η οσμή, όσο και το πεδίο στο οποίο θεωρούνται αποδεκτά, με την επισήμανση να είναι «αποδεκτά στους καταναλωτές».

β. Σύμφωνα, επίσης, με τα άρθρα 2 παρ.1 του (ε) σχετικού, 2 παρ.1α του (δ) ομοίου και παρ.4 του (στ) σχετικού, προσδιορίζονται οι ορισμοί τόσο του ποσίμου ύδατος, όσο και του αντιστοίχου της ανθρώπινης κατανάλωσης, αλλά και οι απαιτήσεις περί την ποιότητα αμφοτέρων.

γ. Συνδυαστικά από το ισχύον πλαίσιο, ως (ζ) σχετικό (παρ.Γ.2.4), το άρθρο 8 παρ.3 του (δ) ομοίου και την παρ.17 του (στ) σχετικού, προβλέπεται αφ΄ ενός η αυστηρή τήρηση των οριζομένων και αφ΄ ετέρου η αυτονόητη αποκατάσταση των όποιων παρατηρήσεων ως λήψη μέτρων ελέγχου της όποιας επικινδυνότητας στο πλαίσιο της Διαδικασίας 4.3.1/Δ-01/ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007.

3. Περαιτέρω, θεωρούμε ότι οι μεταλλικές δεξαμενές αποθήκευσης ποσίμου ύδατος, σαφώς, εμπίπτουν στον γενικότερο ορισμό του άρθρου 1 παρ.1 του (η) σχετικού ως προς τις προελεύσεις υδρεύσεως, το οποίο προσδιορίζεται έτι περαιτέρω τόσο δια της παρ.14 του (στ) ομοίου, όσο και διά του Παραρτήματος «Β» αυτού.

4. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι, η ορατή θολότητα του ποσίμου ύδατος που, ως αφήνεται να εννοηθεί από τη σχετική αρθρογραφία, προδήλως οφείλει να συνοδευόταν από χρωματισμό του ύδατος, δεν πληρούν τη βασικότερη προδιαγραφή του ύδατος ώστε να χαρακτηριστεί είτε πόσιμο, είτε ανθρώπινης κατανάλωσης.

5. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτουν εύλογα ερωτηματικά τα οποία, θεωρώντας ότι, υπό το πρίσμα των διαλαμβανομένων στα (στ) και (θ) σχετικά, θα τύχουν διερεύνησης, θα πρέπει δημόσια να απαντηθούν και προς τούτο παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:

α. Τις ενέργειες που τυχόν ανελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η Υγεία του προσωπικού, ως επίσης αν η κατάσταση των δειγμάτων ήταν γνωστή στη Διοίκηση προ απόπλου των Πλοίων που αναφέρονται στα δημοσιεύματα.

β. Εάν τηρούνται τα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα συντηρήσεων και επισκευών των Πολεμικών Πλοίων (δεξαμενισμοί ΤΑΚ κλπ) στο πλαίσιο των οποίων γίνονται εκτεταμένες εργασίες συντηρήσεως και κάθε πότε γίνονται εργασίες στις δεξαμενές φόρτου ποσίμου ύδατος.

γ. Εάν το υφιστάμενο πλαίσιο που καλύπτει τον έλεγχο ποιότητας ποσίμου ύδατος κρίνεται επαρκές και που εκτιμάται η εν λόγω μη συμμόρφωση, λαμβανομένου υπόψη ότι φέρεται να μην γίνεται λόγος για μεμονωμένο περιστατικό.

6. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να επισημάνουμε το, κατά τα λοιπά, κοινό μυστικό που ουδείς επιθυμεί να βλέπει, ότι, κατά τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης και των περικοπών στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο «οικονομικών εξορθολογισμών» ελήφθησαν μέτρα, μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενη «ελαστικοποίηση» των συντηρήσεων, τα αποτελέσματα το μέτρων των οποίων μόνο σε βάθος χρόνου θα φαίνονταν και για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι χρησιμοποιήθηκε επικοινωνιακά η υποτιθέμενη επιτυχία αυτών των μέτρων ως μικρής επιδράσεως.

7. Ωστόσο, η καθημερινή εμπειρία έχει αποδείξει ότι, δυστυχώς, τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις δεν καταλαβαίνουν από ανάγκες περικοπών και περαιτέρω εξορθολογισμών: όταν έρθει η ώρα να χαλάσουν, θα χαλάσουν.

8. Ελπίζουμε ότι αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν θα αποτελέσει αφορμή για να εξωτερικευθούν αρμοδίως οι ανάγκες των ΕΔ, ώστε να μην έχουμε και άλλα δυσμενή περιστατικά περί την Υγεία και Ασφάλεια του Προσωπικού.

ΠΟΕΣ 513/2019 ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία