Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Αρχαιότητα Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών ΕΜΘ

Π.Ο.Ε.Σ. - Αρχαιότητα Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών ΕΜΘ

ΘΕΜΑ : Αρχαιότητα Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών ΕΜΘ

 

α. Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Περί ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων»)

 

β. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

 

γΠΔ 21/1991 (ΦΕΚ Α΄ 9, «Εθελοντές Μακράς Θητείας»)

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του σχετικού (α), ορίζεται ότι: «Οι Μόνιμοι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων προέρχονται: α) …. β) Εκ μονιμοποιήσεως εθελοντών ή εφέδρων Υπαξιωματικών….».

 

2. Σύμφωνα, ωσαύτως, με το άρθρο 46 του αυτού ως άνω σχετικού (α), ορίζεται ότι: «1…. 9. Η ένταξις των μονιμοποιουμένων εθελοντών Υπαξιωματικών  εις  την επετηρίδα  των  Μονίμων Υπαξιωματικών ενεργείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος….».

 

3. Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 5 του ίδιου ως άνω σχετικού (α), ορίζεται ότι: «1. ….. η Αρχαιότης των Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών εν εκάστω βαθμώ προσδιορίζεται εκ του χρόνου κτίσεως τούτου. Ως χρονολογία κτήσεως του βαθμού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής της Διοικητικής Πράξεως ονομασίας, μονιμοποιήσεως ή προαγωγής εις τον βαθμόν ή προκειμένου κατά νόμον αναδρομικώς προαγομένων, η εν τη πράξει ταύτη καθοριζομένη αναδρομική χρονολογία…. 3. Οι Μόνιμοι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί είναι αρχαιότεροι απάντων των μη μονίμων ομοιοβάθμων των….. 7. Οι εκ των Παραγωγικών Σχολών αποφοιτώντες Υπαξιωματικοί καθίστανται αρχαιότεροι των μη προερχομένων εκ Παραγωγικών Σχολών ομοιοβάθμων των, αίτινες ωνομάσθηκαν μόνιμοι Υπαξιωματικοί, εις χρόνον προγενέστερον αλλ΄ εντός του αυτού ημερολογιακού έτους….. 13. Οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του ν.705/1977 είναι νεότερες όλων των λοιπών ομοιοβαθμίων μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών, που απέκτησαν το βαθμό εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.».

 

4. Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 69 του σχετικού (β), ορίζεται ότι: «1. Εθελοντές Μακράς Θητείας…., δύνανται να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν κατόπιν αιτήσεως τους….».

 

5. Από την παράθεση των ως άνω νομοθετικών διατάξεων δεν καταλείπεται ουδεμία αμφιβολία για την αρχαιότητα των Μονιμοποιηθέντων Υπαξιωματικών θεσμού ΕΜΘ μετά των συναδέλφων μας Υπαξιωματικών προερχομένων εξ ΑΣΣΥ.

 

6. Ωστόσο, οι ανωτέρω Υπαξιωματικοί ΕΜΘ αντιμετωπίζονται ακόμη και σήμερα στις Μονάδες, όσον αφορά στην ανάθεση των καθηκόντων, στην εκτέλεση των υπηρεσιών κλπ, με το παλαιότερο καθεστώς, όπως αυτό ίσχυε προς της μονιμοποιήσεώς τους, δημιουργώντας τους το αίσθημα της περιθωριοποίησης τους και της απαξίωσής τους, όπως διαχρονικώς συμβαίνει με το θεσμό αυτό. Δηλαδή, ένας Αρχιλοχίας ΕΜΘ πέντε (5) ετών αντιμετωπίζεται στις Μονάδες/Υπηρεσίες ως νεότερος από έναν Αρχιλοχία εξ ΑΣΣΥ ενός (1) έτους.

 

7. Θεωρώντας ότι η ανωτέρω αντιμετώπισή τους θα πρέπει να περάσει στη νέα εποχή του θεσμού των ΕΜΘ, δηλαδή της εποχής μετά τη μονιμοποίησή τους, πιστεύουμε ότι θα πρέπει, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 5 του νδ 445/1974, να εξετάσετε την περίπτωση:

 

α. Εκδόσεως οδηγιών, για τήρηση των οικείων νομοθετικών προβλέψεων, άλλως, εντελώς επικουρικά,

 

β. Τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 4 του σχετικού (γ), ως εξής: «Οι Εθελοντές – Εθελόντριες μακράς θητείας είναι αρχαιότεροι από τους ομοιοβάθμους τους κληρωτούς υπαξιωματικούς και τους οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης και νεώτεροι από τους ομοιοβάθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς εξ ΑΣΣΥ και τους από αυτούς προερχομένους Ανθυπασπιστές, που απέκτησαν το βαθμό εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.».