Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών

Π.Ο.Ε.Σ. - Εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών

ΘΕΜΑ Εκτέλεση 24ωρων Υπηρεσιών – Συμμετοχή σε Ασκήσεις

α. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)

β. Υπ΄ αριθμ. Φ. 400/15/214623/Σ. 3587/2019 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας [ΦΕΚ Β΄ 2335, «Τροποποίηση της Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (ΦΕΚ 1139 Β'), όπως ισχύει»]

γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του (α) σχετικού: «1. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση. Απαλλάσσονται, επίσης, από τη συμμετοχή τους στις ασκήσεις, εφόσον αυτό είναι δυνατόν εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. 2. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον τέκνου ΑΜΕΑ απαλλάσσονται των υπηρεσιών και μετέχουν στις ασκήσεις μόνο εφόσον το επιθυμούν. 3.  Για όσους στρατιωτικούς προστατεύουν ΑΜΕΑ ισχύουν τα παρακάτω: α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής του κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας. Β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.».

2. Ωστόσο, με το άρθρο 2 της (β) σχετικής, οι ως άνω διατάξεις τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις κάτωθι, ως εξής: «1. Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους:  α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρω, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός. β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ, κατόπιν δικαστικής απόφασης. γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας. δ. Γυναίκες που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου μήνα της ηλικίας αυτού.».

3. Μετά την ως άνω τροποποίηση/αντικατάσταση έφτασαν και φτάνουν μέχρι και σήμερα, στην Ομοσπονδία μας παράπονα από στελέχη, που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, ότι η τροποποίηση/αντικατάσταση αυτή λειτούργησε με δυσμένεια και εντελώς τιμωρητική διάθεση απέναντί τους και τους έφερε/φέρνει σε αρκετά δύσκολη θέση, σε σημείο μάλιστα να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στα οικογενειακά καθήκοντά τους, ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις δυνάμενοι να καταστούν και κατηγορούμενοι για πλημμελή άσκηση των αυτών καθηκόντων τους και πλημμελούς επιμέλειας ανηλίκου τέκνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συναδέλφου συζευγμένου με σύζυγο ΑμΕΑ με 67% αναπηρία κινητικότητας και πατέρα ανηλίκου τέκνου τριών (3) ετών, χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια από συγγενείς, ο οποίος καλείται να εκτελέσει υπηρεσίες που ναι μεν δεν απαιτούν διανυκτέρευση, αλλά τουλάχιστον να είναι μακρά της οικογενειακής του εστίας τουλάχιστον μέχρι τη 10η βραδινή ώρα.

4. Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποιήσεως εκ νέου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της (α) σχετικής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και έκτοτε ισχύει και επαναφορά των προνομίων στις ευαίσθητες αυτές κατηγορίες των συναδέλφων μας, προκειμένου να εναρμονιστεί και με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του (γ) ομοίου, ως εξής:

«1. Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού απαλλάσσονται των υπηρεσιών εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους:  α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρω, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός. β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ ή πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρης ή μερική). γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας. δ. Όσοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. δ. Γυναίκες που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου μήνα της ηλικίας αυτού.».

ΠΟΕΣ 79/2020 ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΑΜΕΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία