Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Επέκταση της άδειας ανατροφής τέκνου μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του

Π.Ο.Ε.Σ. - Επέκταση της άδειας ανατροφής τέκνου μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του

ΘΕΜΑ : Άδειες Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων (Άδεια Ανατροφής Τέκνου)

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 247/24.8.2016 έγγραφο

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 105/17.2.2017 έγγραφο

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 535/31.8.2017 έγγραφο

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 521/26.6.2018 έγγραφο

ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 831/07.11.2018 έγγραφο

στ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 232/27.11.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.

ζ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2808 «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

η. ΠΔ 27/1986 (ΦΕΚ Α΄ 11, «Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης»)

θ. ΠΔ 80/2015 (ΦΕΚ Α΄ 153, «Άδειες απουσίας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής»)

ι. ΠΔ 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99, «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος»)

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Με τα (α) έως και (ε) έγγραφά μας, υποβάλλαμε προτάσεις μας για τροποποίηση της (ζ) όμοιας υπουργικής απόφασης, που αφορά στις άδειες του στρατιωτικού προσωπικού, οι περισσότερες εκ των οποίων (προτάσεών μας) διαχρονικώς και μετά από σχετική ωρίμανση έγιναν αποδεκτές από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α. και σε κάποιες εξ αυτών και με παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη.

Ωστόσο ένα (1) είδος από αυτές και συγκεκριμένα η άδεια ανατροφής τέκνου παραμένει διαφοροποιούμενη έναντι της ομοειδούς αδείας των λοιπών δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων και ειδικότερα έναντι των συναφών λειτουργών (υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και Πυροσβεστικό Σώμα), όπως επισημαίνεται και στο (στ) σχετικό έγγραφο, καθόσον υπολείπεται της διάρκειάς της.

Συγκεκριμένα με τη (ζ) σχετική απόφαση προβλέπεται ότι η ως άνω άδεια, όπως τούτη διαχωρίζεται στο άρθρο 19 της απόφασης αυτής, εξαντλείται, ολόκληρη ή μέρος αυτής, αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών του τέκνου.

Ωστόσο στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας η άδεια αυτή εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει:

- το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του [ιδέτε άρθρο 10Α παρ.1 του (η) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους υπηρετούντες στην ΕΛ.ΑΣ και άρθρο 6 παρ. 3 του (θ) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους υπηρετούντες στο ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ] και

- το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του [ιδέτε άρθρο 103Α παρ. 6 του (ι) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].  

Κατόπιν των ανωτέρω, πιστεύοντας στην ευαισθησία σας για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 9 της (ζ) σχετικής, ως εξής: «Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/2016 ΚΥΑ Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2808) τροποποιείται ως εξής: «Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών του τέκνου μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας του.». Θεωρούμε ότι, με την επέκταση του χρόνου εξάντλησης της ως άνω αδείας, θα υπάρξει καλύτερη κατανομή λήψης της από το προσωπικό και αποφόρτιση των Διοικήσεων στη χορήγησή της, αφού διευρύνεται ο χρόνος που μπορεί να κατανεμηθεί σε ταυτόχρονες αιτήσεις.

 

ΠΟΕΣ 584/2019 ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία