Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. - Επίδομα στέγασης και στρατιωτικοί

Π.Ο.Ε.Σ. - Επίδομα στέγασης και στρατιωτικοί

ΘΕΜΑ : Επίδομα Στέγασης

α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. Δ13/οικ.33474/1934/2018 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2282, Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης»)

γ. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7/02.1.2019 έγγραφο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του (α) σχετικού νόμου, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θέσπισε Επίδομα Στέγασης για έως και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Για τον καθορισμό των νοικοκυριών εφαρμόζονται οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν.4389/2016 (Α΄ 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται: α) το ατομικό εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του επιδόματος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα εννιά χιλιάδες εξακόσια (9.600) ευρώ, τα περιουσιακά κριτήρια και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, β) το ακριβές ποσό του επιδόματος και το ανώτατο ύψος αυτού, γ) άλλες προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και το αρμόδιο όργανο που απονέμει το επίδομα, δ) η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης του επιδόματος και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Σύμφωνα, επίσης, με τις διατάξεις της (β) σχετικής, το ανωτέρω επίδομα στέγασης, θα αρχίσει να καταβάλλεται από 01.1.2019, στα νοικοκυριά που πληρούν σωρευτικά εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής, ως εξής:

  • Εισοδηματικά κριτήρια:

Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ.  Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

  • Περιουσιακά κριτήρια:

Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, να μην υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία: Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, να μην υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 24.000 ευρώ.

  • Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100. Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Με το (γ) σχετικό έγγραφο, το οποίο επισυνάπτουμε συνημμένως, εγκαίρως είχε αναδειχτεί πρόβλημα που θα δημιουργούταν σχετικά με τα νοικοκυριά των συναδέλφων μας, που λαμβάνουν τόκους από καταθετικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς, ζητώντας την τροποποίηση της (β) όμοιας, ειδικώς και μόνο για τους Έλληνες στρατιωτικούς που έχουν καταθετικό λογαριασμό μισθοδοσίας στην Τράπεζα Πειραιώς (με προνομιακό επιτόκιο 3% και 1,8%), ως εξής: «Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. Δ13/οικ.33474/1934/2018 κοινής υπουργικής απόφασης κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2282), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικώς για τους στρατιωτικούς, το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων του λογαριασμού μισθοδοσίας τους στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο που προκύπτει από τυχόν υπάρχουσα εν ισχύ σύμβαση / 100», πλην όμως μέχρι και σήμερα ουδεμία αντίδραση των Υπουργείων σας υπήρξε, με αποτέλεσμα εκατοντάδες συνάδελφοί μας, στην προσπάθειά τους να λάβουν το εν θέματι επίδομα, δια της οικείας εφαρμογής του Ο.Π.Ε.Κ.Α., να απορρίπτονται οι αιτήσεις τους, καθόσον φέρεται ότι υπερβαίνουν το ποσό των τόκων που δικαιολογείται εκ της (β) σχετικής.

ΠΟΕΣ 245/2019 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

Επισυναπτόμενα αρχεία