Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α. - Πτητικό επίδομα διασωστών ΠΝ

Π.Ο.Ε.Σ. + Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α. - Πτητικό επίδομα διασωστών ΠΝ

ΘΕΜΑ : Πτητικό Επίδομα σε Διασώστες του Πολεμικού Ναυτικού

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 337/2019 έγγραφό μας

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 174/2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δυτικού Τομέα Αθηνών

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το (β) όμοιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.), που αφορά σε προτάσεις της σχετικώς με τα στελέχη του ΠΝ που εκτελούν αποκλειστικά τα καθήκοντα του διασώστη σε ιπτάμενα μέσα του ΠΝ και παρακαλούμε για την υιοθέτησή τους.  

.................

ΘΕΜΑ : Ειδική Αποζημίωση σε Διασώστες (Αξιωματικούς / Ανθυπασπιστές / Υπαξιωματικούς) Πληρωμάτων Ε/Π του Πολεμικού Ναυτικού

α. Υπ’ αριθ. Φ.977/ΑΠ226167/Σ.202//16 Δεκ 2008/ΓΕΑ/Α1 Απόφαση ΥΕΘΑ

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1119), «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

γ. ΒαΔ 3-3/19 ΑΣ

δ. ΠαΔ 7-2/2017 ΓΕΝ

ε. ΜΔ 3-2/2007/ΔΕΝ

1. Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 337//03-10-2019 εγγράφου σας, όπου αναδείξατε το επίδομα θέματος για τους διασώστες (ΕΠ.ΟΠ.) της ΠΑ, η ένωσή μας έγινε αποδέκτης από μέλη της, που τυγχάνουν να εκτελούν ομοίως τα καθήκοντα του διασώστη με ιπτάμενα μέσα του ΠΝ και γενικότερα: 

α. Στο Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.), σχετικά πολύ μικρός αριθμός βαθμών, Υπαξιωματικοί – Ανθυπασπιστές που είναι κάτοχοι πτυχίου αυτοδυτών, συμπεριλαμβανομένου και όσων έχουν εξειδίκευση ΥκΤ, συμμετέχουν σε σχολείο εκπαίδευσης διασωστών, όπου μετά την αποφοίτηση τους λαμβάνουν αντίστοιχο πιστοποιημένο πτυχίο διασώστη και εν συνεχεία με την κατάλληλη συνεχή επιχειρησιακή εκπαίδευση και αξιολόγηση, το εν λόγω πτυχίο προάγεται σε πτυχίο εκπαιδευτή διασώστη, με σκοπό την υποστήριξη διαφόρων αποστολών (SAR), για την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από τα Ε/Π του ΠΝ, συμφώνως οδηγιών και κατευθύνσεων της Βασικής διαταγής του ΑΣ, ως σχετικό (γ).

β. Το ανωτέρω προσωπικό του Π.Ν., ειδικότητας διασώστη, έχει πλέον ενταχθεί ως απαραίτητο μέλος πληρώματος Ελικοπτέρων (Ε/Π), με απόφαση ΥΕΘΑ συμφώνως σχετικού (α) και κατόπιν σχετικής απόφασης του ΣΑΓΕ, εντάσσονται στο προσωπικό μη τεχνικών ειδικοτήτων, το οποίο δύναται να τεθεί σε πτητική ενέργεια και να λαμβάνει το πτητικό επίδομα 18μήνου (κατηγορίας I1 και Ι2), εφόσον συμπληρώσουν τις προβλεπόμενες ώρες πτήσης, οι οποίοι κάθ’ έτος, διέλθονται από υγειονομικές επιτροπές συμφώνως σχετικού (ε), συντηρούνται σε προσομοιωτή διαφυγής από βυθιζόμενο Ε/Π, συμφώνως σχετικού (στ) και ολοκληρώνουν με επιτυχία την ετήσια αξιολόγηση φυσικής κατάστασης Ε/Π, για την διατήρηση και προαγωγή του επιπέδου της εκπαίδευσής τους.

γ. Συμφώνως εσωτερικών διαταγών, δύο (2) στελέχη από το εν λόγω προσωπικό συμμετέχουν υποχρεωτικά και διατίθεται στη ΔΑΝ, κατ’ ελάχιστον για δύο (2) ημέρες, όπου ορίζονται καθημερινές υπηρεσίες, μάλιστα ένας (1) εξ αυτών, με φυσική παρουσία 15λεπτης ή 30λεπτης ετοιμότητας και ένας (1) άλλος με 2ωρη, επί 24ώρου βάσεως και εφ’ όσον προκύψει εκτέλεση αποστολής έρευνας και διάσωσης με Ε/Π, αναλαμβάνουν καθήκοντα διασώστη, ως απαραίτητα μέλη του πληρώματος,  φέρουν δε τον κατάλληλο καταδυτικό εξοπλισμό που απαιτείται να έχουν μαζί τους σε κάθε πτήση και η μετακίνησή τους από και προς τη ΔΑΝ, γίνετε με ιδία μεταφορικά μέσα, επιβαρύνοντας έτσι τον οικονομικό τους προϋπολογισμό.

δ. Σύμφωνα, εξάλλου, με το (β) σχετικό λαμβάνουν το σχετικό πτητικό επίδομα κατηγορίας Ι1 και I2, στην οποία συμπεριλαμβάνονται Υπαξιωματικοί-Ανθυπασπιστές, μη κάτοχοι πτυχίου τεχνικής ειδικότητας αεροσκαφών που ίπτανται σε διατεταγμένες αποστολές που απαιτούν την παρουσία τους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

ε. Σύμφωνα, ομοίως, με τη σχετική (β): «Α.1. Οι κατηγορίες των δικαιούχων πτητικού επιδόματος εξαμήνου διακρίνονται ως εξής: … ια) Κατηγορία Ε1-Ε2: Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές (Ε1) καθώς και Υπαξιωματικοί (Ε2), κάτοχοι πτυχίου ειδικότητος αεροσκαφών από αυτές που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όταν αυτοί ορίζονται ως απαραίτητα μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις. Οι ανωτέρω αξιωματικοί και ανθυπασπιστές κατηγορίας Ε1 και υπαξιωματικοί κατηγορίας Ε2 εντάσσονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, και με ανώτερη τη Δ3, κάθε φορά που συμπληρώνουν 500 ώρες πτήσεως..».

στ. Σύμφωνα, τέλος, με το Παράρτημα «Α» της σχετικής (β): «Α.3. Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές,- Υπαξιωματικοί και κληρωτοί οπλίτες κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας από εκείνες που προβλέπονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκαφών, οι οποίοι υπηρετούν ως τοποθετημένοι, προσκολλημένοι ή διατιθέμενοι για πτήση σε μονάδες αεροσκαφών, τίθενται σε πτητική ενέργεια όταν συμπληρώνουν τουλάχιστον 30 ώρες πτήσης ανά εξάμηνο, ως απαραίτητα μέλη πληρώματος αεροσκαφών… 4. Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί, κάτοχοι πτυχίου τεχνικής ειδικότητας αεροσκαφών, ή και άλλης ειδικότητας, που καθορίζεται με εισήγηση του οικείου Κλάδου και απόφασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), χρησιμοποιούμενοι σε δοκιμαστικές πτήσεις ή άλλες διατεταγμένες υπηρεσίες ή αποστολές, στις οποίες απαιτείται η παρουσία τους κατά τη διάρκεια της πτήσης, τίθενται σε πτητική ενέργεια, το πολύ για ένα εξάμηνο εντός εκάστου δεκαοκταμήνου, εφόσον εντός του δεκαοκταμήνου αυτού συμπληρώσουν στο αεροσκάφος 30 ώρες πτήσης κατ΄ ελάχιστο όριο.».

ζ. Συναφώς από τα ανωτέρω, δεδομένου ότι για το δικαίωμα λήψης του πτητικού επιδόματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 30 ώρες πτήσης (δεκαοκτάμηνο/εξάμηνο) και σε συνδυασμό με την διαθεσιμότητα του προσωπικού με την διαδικασία τήρησης των ετοιμοτήτων (βάρδιες) και εφ΄ όσον προκύψει ανάγκη εκτέλεσης πτήσης, καθιστά μη εφικτή την συμπλήρωση των ελαχίστων ωρών πτήσης που απαιτούνται και οι εν λόγω πραγματικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που λαμβάνουν χώρα, περιλαμβάνονται εν δυνάμει στο πλαίσιο της δυνατότητας υλοποίησης της επιχειρησιακής εκπαίδευσης του εμπλεκομένου προσωπικού, όπου η επιχειρησιακή εκπαίδευση εκτελείται ημέρα και νύχτα και μόνο σε καιρικές συνθήκες που το επιτρέπουν. Οι πραγματικές επιχειρήσεις διάσωσης εκτελούνται ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, πράγμα που αποδεικνύει την επικινδυνότητα του αντικειμένου.

2. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψη ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει υπάρξει απόφαση ΣΑΓΕ περί εντάξεώς τους στο προσωπικό μη τεχνικών ειδικοτήτων, το οποίο δύναται να τεθεί σε πτητική ενέργεια, παρακαλούμε όπως, μεριμνήσετε αρμοδίως για:

α. Την παρέμβασή σας για την τροποποίηση του Παραρτήματος «Α», παρ. 5(β) σχετικής (β): «Το προσωπικό άλλων ειδικοτήτων (τεχνικών ή μη), οι οποίες καθορίζονται με διαταγή του ΓΕΑ, μετά από απόφαση του ΣΑΓΕ», να προστεθεί και του ΓΕΝ.

β. Εξετάσετε τη λήψη μέρους του πτητικού επιδόματος κατηγορίας Ι1 και Ι2 στο εν λόγω προσωπικό καθόσον τα στελέχη αυτά εκτελούν αποκλειστικά τα καθήκοντά του διασώστη σε ιπτάμενα μέσα του ΠΝ, φέροντα βαθμούς Αξιωματικών, Ανθυπασπιστή και Υπαξιωματικών, όπου για την αποζημίωση τους, προτείνοντα τα παρακάτω:

(1) Είτε να καθορισθεί αποζημίωση ανά ώρα πτήσης όπου στην Κατηγορία Ι1 (Αξιωματικοί / Ανθυπασπιστές) από το δικαιούμενο ποσό δεκαοκταμήνου 1.205,75€ διαιρούμενο με το ελάχιστο ποσό των 30 ωρών που απαιτούνται, προκύπτει ποσό 40,00€/ώρα και αντίστοιχα για την Κατηγορία Ι2 (Υπαξιωματικοί) από το δικαιούμενο ποσό δεκαοκταμήνου 986,52€ διαιρούμενο με το ελάχιστο ποσό των 30 ωρών που απαιτούνται, προκύπτει ποσό 32,00€/ανά ώρα πτήσης.

(2) Είτε να καθορισθεί μηνιαία αποζημίωση ανεξαρτήτου ωρών πτήσης ή μη, όπου για την Κατηγορία Ι1 (Ανθυπασπιστές) από το δικαιούμενο ποσό δεκαοκταμήνου 1.205,75€ διαιρούμενο δια τους μήνες αυτούς, προκύπτει ποσό 67,00€/μήνα και αντίστοιχα για την Κατηγορία Ι2 (Υπαξιωματικοί) από το δικαιούμενο ποσό δεκαοκταμήνου 986,52€ διαιρούμενο δια τους μήνες αυτούς, προκύπτει ποσό 55,00€/μήνα.

γ. Εναλλακτικά την καθιέρωση μηνιαίας αποζημίωσης της τάξεως των 100,00 € για το εν λόγω προσωπικό, που διατίθεται και εκτελεί ετοιμότητα διάσωσης με Ε/Π, ανεξαρτήτου των ωρών πτήσεων, προκειμένου εξομαλύνει το αίσθημα της αδικίας, με αντίστοιχη παρέμβαση νομοθετικής ρύθμισης στη σχετική (β) Υ.Α. και συγκεκριμένα στον πίνακα του άρθρου 1 να προστεθεί νέα σειρά και να λάβει αρίθμηση:  

9. Ειδική Αποζημίωση     Διασωστών με Ε/Π Προσωπικού ΠΝ

Αξκοί – Ανθστές- Υπξκοί

ΜΗΝΙΑΙΟ

100,00€

  

ΠΟΕΣ 499/2019 ΕΣΠΕΕΔΤΑ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΠΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΔΤΑ 174/2019 ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΠΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd